ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina

Město Bílina

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Výroční zpráva za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

 o činnosti v oblasti poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje územní samosprávný celek, Město Bílina, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

1. Počet podaných žádostí o informace:

V roce 2011 bylo u povinného subjektu podáno 5 podnětů k poskytnutí informace uplatněných na základě žádosti.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí informace:

V roce 2011 nebylo povinným subjektem vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace:

V roce 2011 nebylo u povinného subjektu podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech vydaných výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastupování:

Žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu v roce 2011 podán nebyl.

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

V roce 2011 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytnutí informace.

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2011 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na centrální elektronickou adresu povinného subjektu nebo na elektronické adresy jednotlivých vedoucích zaměstnanců nebo prostřednictvím datových schránek.

V roce 2011 poskytl povinný subjekt tyto další informace:

· cenová mapa města Bílina,

· prodej bytů,

· realizované, probíhající či připravované projekty revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření,

· plán investičních akcí na rok 2011.

8. Odložení žádosti o poskytnutí informace § 14 odst. 5 písm. a) zákona:

V roce 2011 nebyla povinným subjektem žádná žádost odložena.

STATISTICKÉ ÚDAJE:

I. Přehled podaných žádostí v období 2007-2011

Rok

Počet podaných žádostí

2007

0

2008

3

2009

8

2010

4

2011

5

II. Přehled o počtu dnů, v nichž byla písemná žádost o poskytnutí informace poskytnuta

Počet kal.

dnů

Počet žádostí o poskytnutí informace

1

0

2

1

3

1

4

0

5-19

2

20

1

III. Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informace

Odbor

Počet žádostí o poskytnutí informace

Kancelář tajemníka

2

Odbor nemovit. a investic

2

Odbor dopravy

0

Odbor správ. a vnitř. věcí

0

Odbor životního prostředí

0

Stavební úřad

0

Obecní živnostenský úřad

0

Odbor finanční

1

Odbor soc. věcí a zdrav.

0

Odbor školství a kultury

0

Odbor interního auditu

0

Vyhotovila: Ing. Krejčová Petra, e-mail: krejcova@bilina.cz, 417 810 840, 602 113 769

V Bílině, dne 11.01.2012

Vytvořeno 21.5.2012 17:00:36 - aktualizováno 29.9.2016 20:22:43 | přečteno 326x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load