ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Nadace ČEZ
23.05.2019

Pozvánka na slavnostní předání přístřešku pro chov ovcí v areálu nemocnice

Město Bílina získalo nadační příspěvek ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem pod názvem „Animoterapie v HNsP – přístřešek pro chov ovcí v areálu HNsP v Bílině“ z grantového programu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ.

V rámci projektu byl vybudován park pro účely poskytování služeb animoterapie v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, kde jsou chovány ovce kamerunské. Animoterapie svou přítomností významně rozšíří nabídku nelékařských služeb. Primární přínosem je psychosociální podpora zdraví založená na pozitivním působení kontaktu člověka a zvířete a dále rozšíření klidových zón ve městě, resp. rozšíření nabídky volnočasových aktivit v rámci lokality. Toto prostředí je vhodné pro rodiny s dětmi, dospělé i seniory.

Slavnostní otevření se v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou uskuteční v pátek 14. června 2019 od 10:00 hodin za účasti vedení města a zástupců Nadace ČEZ. 
silnice
17.05.2019

Aktuální informace k plánované rekonstrukci I/13

Zástupce ŘSD, který řeší objízdné trasy, právě informoval starostku města, že rekonstrukce silnice I/13 v původně stanoveném a představeném rozsahu, to je od Kyselky k supermarketu Penny, se v letošním roce neuskuteční. Ukázalo se, že navržená objízdná trasa pro nákladní automobily po silnici I/15 není akceptovatelná. Ředitelství silnic a dálnic, spolu se zhotovitelem, proto bude řešit technologické možnosti realizace pouze I. etapy, a to od Kyselky ke kruhovému objezdu u LIDLu tak, aby byla silnice po dobu úprav průjezdná i pro nákladní automobily. O výsledcích dalších jednání k této akci Vás budeme průběžně informovat.


 
Nádraží
16.05.2019

Vedení města jednalo o zlepšení bezpečnostní situace v nádražní hale

Ve čtvrtek 16. května se vedení města, spolu s ředitelem Městské policie Bílina, sešlo s ředitelem krajského pracoviště Správy železniční dopravní cesty, Ing. Martinem Kašparem. Hlavním důvodem schůzky bylo projednání možností zlepšení bezpečnostní situace v nádražní budově. Navrženým opatřením je rozšíření kamerového systému o další tři kamerové body v nádražní hale, ale i umístění dvou kamer stylu antivandal do podchodu pod železniční tratí. Po domluvě bude navýšena přítomnost bezpečnostní služby vždy v době největšího provozu a rozšířena nekuřácká zóna v okolí nádražní budovy. Projednána byla i možnost zrušení přepážky v nádražní hale, ve které byly dříve umístěny jízdní řády a která brání pohledu do pochodu. Dalším tématem byla plánovaná rekonstrukce železniční trati Bílina – Most, která je v současné době v prvním stupni projektové přípravy. V rámci této rekonstrukce se počítá s revitalizací nádražní budovy, nástupiště a zrušení jedné koleje na Kyselce. Důležitým tématem pro vedení města bylo i projednání spolupráce při rekonstrukci komunikace podél železniční trati od koupaliště na Kyselce do Želenic tak, aby byla lépe průjezdná pro cyklisty a naopak nedocházelo ke zneužívání průjezdu osobními automobily, k vytváření černých skládek a k neoprávněnému kácení stromů.


 
TP
16.05.2019

Vedení města i nadále řeší situaci a život občanů na Teplickém Předměstí

Ve středu 15. května se starostka města sešla se žadateli o zrušení dětského hřiště v ulici Antonína Sovy. Na základě předchozí písemné žádosti o zrušení tohoto hřiště vznesla rada města požadavek na ředitele Městské policie Bílina, který má za úkol zpracovat podrobnou analýzu – monitoring chování občanů a dětí na tomto dětském hřišti v období od 1. dubna do 30. června tohoto roku. Na základě této analýzy přijme rada města konečné rozhodnutí ve věci zrušení či přemístění daného dětského hřiště na svém červencovém zasedání.

Na následujícím jednání s panem Radkem Petržilkou, majitelem společnosti Sever Plus, která spravuje na území města nejvíce bytových jednotek a je jedním z největších vlastníků bytového fondu na Teplickém Předměstí, byla starostka města informována o dalších krocích, které pan Petržilka na Teplickém Předměstí plánuje. Jedná se zejména o budování chráněných bytů pro osoby se zdravotním postižením v jednom z věžáků v ulici Teplická, odkupování dalších bytových jednotek na sídlišti s tím, že po jejich rekonstrukci budou tyto byty nabídnuty např. jako zaměstnanecké benefity firmám v okolí. Starostka města přislíbila součinnost při kontaktování regionálních zaměstnavatelů a podporu tomuto projektu.


 
Setkání s občany 29 05 2019
15.05.2019

Setkání s občany

Dovolujeme si Vám připomenout plánované setkání s občany, které se uskuteční ve středu 29. května 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

Své dotazy prosím zasílejte s předstihem na sekretariat@bilina.cz.


 
DSC 0378
14.05.2019

Omezení provozu pokladny

Ve čtvrtek 16. května bude z provozních důvodů uzavřena hlavní pokladna na městském úřadě, kancelář číslo 101 - výběr místních poplatků. Výběr poplatků bude v tento den zajišťovat kancelář číslo 201 ve druhém podlaží úřadu. V této kanceláři však nebude možné platit platební kartou. 


 
Úřad
10.05.2019

Starostka dnes jednala s premiérem

Koncem měsíce března byl předsedovi vlády, Andreji Babišovi, zaslán dopis s informací o připojení města Bíliny k výzvě starostů měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova, týkající se možného legislativního řešení vyplácení sociálních dávek – příspěvku na bydlení v částkách, které odpovídají nákladům na bydlení. Zároveň tímto dopisem starostka města Bíliny, Zuzana Schwarz Bařtipánová, apelovala na legislativní ukotvení regulace počtu osob v bytě na m2. Český premiér upřednostnil osobní setkání se starostkou, které se uskutečnilo dnes v Úřadu vlády v Praze. Mimo výše uvedené body projednávala starostka s panem premiérem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou i další témata, a to případné poskytnutí dotace na odkup volných bytů v sociálně vyloučených lokalitách, možnost přípravy cenové mapy nájmů ze strany města pro potřeby vyplácení příspěvku na bydlení úřadem práce či využití volné budovy bývalého finančního úřadu na Žižkově náměstí pro potřeby úřadu práce. Dále starostka zažádala o nesloučení doplatku a příspěvku na bydlení, neboť by tak města přišla o možnost vydávání opatření obecné povahy, tedy jediný nástroj, jak obchod s chudobou alespoň částečně regulovat. Projednán byl i návrh na vydání zákonného opatření, na základě kterého by se v případě vlastnictví a pronajímání více jak 3 bytů jednalo o živnost. Velká diskuze proběhla rovněž na téma obchvat Bíliny a jeho dlouhodobá nerealizace, která velmi zatěžuje dopravu ve městě a život jeho občanů. Pan premiér oba problémy spadající pod paní ministryni financí Alenu Schillerovou (využití budovy finančního úřadu) i pana ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (obchvat Bíliny) řešil okamžitě a telefonicky si již během schůzky vyžádal zpracování podkladů k oběma problémům, aby se s nimi mohl blíže seznámit a pomoci tak městu co nejdříve tyto problémy účelně řešit.

Předseda vlády na závěr přislíbil návštěvu Bíliny za účelem prohlídky budovy bývalého finančního úřadu a jeho možného využití pro potřeby státu, sociálně vyloučených lokalit, ale i neutěšené situace na silnici I/13.
V rámci návštěvy Poslanecké sněmovny se následně starostce města podařilo pohovořit o vybudování obchvatu města nebo průtahu pod městem i přímo s ministrem dopravy, Vladimírem Kremlíkem, a o možné rekonstrukci stanice pro Hasičský záchranný sbor a pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů s poslancem parlamentu, Pavlem Růžičkou, předsedou podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR.


 
IMG 20190501 065512 resized 20190501 110423801
09.05.2019

Nové značení zvyšuje bezpečnost chodců na Pražském Předměstí

Přecházení silnice v Pražské ulici je nyní bezpečnější. Před frekventovaným přechodem, který používají hlavně děti na cestě do školy a domů, přibyla vodorovná značka Pozor děti! Značení vybízí řidiče k opatrnosti v obou směrech. “V místě navíc správce komunikace obnovil vodorovné značení přechodu pro chodce a také šikmé čáry v blízkosti přechodu, které řidičům zakazují parkování či zastavování vozidel u přechodu, protože tím brání chodcům ve výhledu. Všechna tato opatření měla za cíl zvýšení bezpečnosti všech chodců, ale hlavně dětí, při přecházení vozovky,” vysvětlil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Provedení vodorovného značení Pozor děti! bylo hrazeno z rozpočtu odboru dopravy. Obnova přechodu i šikmé čáry byly hrazeny ze strany Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Obnovené byly také přechody v centru města, nyní se bude v těchto pracech pokračovat i na dalších přechodech ve městě.
 
20190415 Prezentace 3
09.05.2019

Bílinou kamiony v létě neprojedou, osobáky s omezením

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letních měsících rozsáhlou opravu silnice 1/13 na území města Bíliny. S rekonstrukcí povrchu silnice bude spojeno dopravní omezení pro osobní dopravu a uzavírka pro nákladní dopravu.

Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap.

Od lázní k Lidlu

První etapa začne 3. června v úseku od lázní ke kruhovému objezdu u Lidlu. Práce budou probíhat vždy v polovině vozovky a potrvají do 3. července. Po tuto dobu bude osobní doprava svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Pro nákladní dopravu bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou, kterou v současné době ŘSD hledá. S největší pravděpodobností objízdná trasa povede po silnici 1. třídy I/15 z dálnice D8 od Lovosic přes Třebenice, Libčeves a Kozly na Most nebo Louny a naopak.

Od Lidlu k radnici

Při druhé etapě rekonstrukce bude opravený povrch kruhového objezdu u Lidlu a u radnice a silnice mezi nimi. Práce potrvají od 4. do 20. července. Při této etapě bude platit uzavírka pro nákladní i osobní dopravu z důvodu nutnosti položení geomříže v celé šířce a délce komunikace. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude stejná jako při první etapě, osobní auta budou opravovaný úsek objíždět přes Braňany a Mostecké Předměstí, na silnici 1/13 se pak napojí za Chudeřicemi a u Želenic. Pro místní osobní dopravu a hromadnou dopravu hledá město ve spolupráci s ŘSD jiné možnosti průjezdu, buď přes Kyselku nebo pomocí semaforů přes ulici Seifertova.

Od radnice k Penny

Poslední etapa oprav se dotkne úseku od kruhového objezdu u radnice za kruhový objezd u supermarketu Penny. Finální etapa začne 22. července a skončí 8. srpna. Opět bude platit úplná uzavírka pro nákladní dopravu a osobní dopravu bude řídit kyvadlově semafor, ve špičce podle potřeby i regulovčíci.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic nelze rozsáhlou opravu silnice provést bez vyloučení nákladní dopravy. Při první etapě totiž nebude kamionům stačit šířka jízdních pruhů, druhá etapa zcela uzavře úsek dopravě a při třetí etapě by nákladní doprava příliš prodlužovala zdržení způsobené kyvadlovým průjezdem řízeným světelnou signalizací. Důvodem oprav jsou hluboké vyjeté koleje na několika místech, dutiny v povrchu komunikace a praskliny v podloží.

Vzhledem ke skutečnosti, že ŘSD dodnes nemá stoprocentně potvrzenou a schválenou variantu objízdné trasy pro nákladní automobily, je možné, že celá rekonstrukce bude odložena na rok 2020, až bude ukončena rekonstrukce železničního mostu v Litvínově na původně navržené objízdné trase po silnici I. třídy I/27 (Teplice – Dubí – Hrob – Osek – Lom – Litvínov – Komořany).

 


 
novější1 [...] 20 [...] 38 39 40 41 42 43 44 [...] 57 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load