ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

UklidmeCesko logo vysoke tisk
24.03.2021

V sobotu bude v Bílině probíhat akce UKLIĎME ČESKO

Na tuto sobotu 27. března připadá hlavní jarní úklidový den pro zapojení do celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO. Město Bílina proto organizuje úklid na území města a pro tuto příležitost poskytne 400 ks pytlů pro dobrovolníky, kteří by se chtěli zúčastnit a zapojit se tak do úklidu veřejných prostranství v Bílině a blízkého okolí. V plánu je zejména úklid lesoparku na Kyselce, Pohádkového lesa, cesty dějin a Chlumského kopce. V případě zájmu je možné pytle vyzvednout v Informačním centu na Mírovém náměstí (St–Pá 8:00–16:00), v Informačním centru na Kyselce (Čt 8:00–12:00, Pá 8:00–16:00), na pobočce městské knihovny na Chlumu (Čt 8:00–17:30, Pá 8:00–12:00), či v Mateřské škole Aléská (Čt 8:00–16:00, Pá 8:00–14:00). 

Prosíme dobrovolníky, aby po ukončení úklidu pytle svázali a ponechali je u nejbližší možné komunikace nebo cesty a tuto polohu oznámili ideálně e-mailem na adresu olga.rouckova@mtsbilina.cz. Městské technické služby následně zajistí svoz těchto pytlů.

Bližší informace k akci UKLIĎME ČESKO je k dispozici na adrese https://www.uklidmecesko.cz/

Prosíme, abyste při úklidu dbali na vlastní bezpečí, používali minimálně gumové rukavice a případně dodržovali rozestupy.

Město Bílina tímto předem velmi děkuje všem dobrovolníkům, kteří se chtějí podílet na zútulnění prostranství na území města odstraněním odhozených odpadků, nelegálních skládek a nepořádku.


 
Pasy
24.03.2021

Uzavření přepážky občanské průkazy a pasy

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra - ve čtvrtek 25. března bude z provozních důvodů UZAVŘENA přepážka občanské průkazy a pasy.
Děkujeme za pochopení

 
DSC 0627
22.03.2021

Uctění památky obětí pandemie minutou ticha

Dnes se město Bílina připojilo společnou minutou ticha k uctění památky obětí pandemie, ke které přispělo i vyzvánění zvonu na kostele sv. Petra a Pavla.
Právě dnes uplynul jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Do dnešního dne zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc občanů naší republiky.
Děkujeme všem, kteří se k uctění památky připojili

 
DSC 0681
18.03.2021

Plánovaná údržba zeleně a deratizace zelených ploch

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že v příštím týdnu budou Městské technické služby provádět bezpečnostní a zdravotní řezy zeleně, které spočívají v odstranění všech větví, které jsou suché, zlomené případně napadené hnilobnými procesy.Práce budou probíhat v těchto lokalitách města:

  • sídliště Za chlumem
  • sídliště Pražská I. i II.
  • v zahradách mateřských škol, dle požadavku a nutnosti na údržbu dřevin
  • v lázeňském parku Kyselka 

 Dále budou odstraněny stromy, na které bylo nutné vydat povolení orgánem ochrany přírody:

  • v ulici Jenišovská – Smrk pichlavý – na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v sídlišti Za Chlumem – Borovice černá
  • v ulici Čs. Armády – Douglaska
  • v ulici Zahradní – Smrk pichlavý
  • v ulici Pivovarská – Smrk pichlavý - na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v zahradě Domu dětí a mládeže – Topol Černý - na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v ulici Pražská – Trnovník akát

 

Dále si Vás dovolujeme informovat, že v těchto dnech probíhá deratizace zelených ploch z důvodu hubení hlodavců (především potkanů obecných – Rattus norvegicus). Tito hlodavci v našich klimatických podmínkách mohou být pro člověka zdrojem mnoha infekcí např. leptospirózy, salmonelózy případně tularémie. Deratizace, je prováděna chemickým způsobem, který spočívá v kladení nástrah rodenticidů (požerových jedů). Deratizovaná místa budou označena. Omezeného výskytu hlodavců je také možné předejít tak, že nebudeme vylévat zbytky jídel a tuků do kanalizace, vyhazovat zbytky jídel do kontejnerů z oken domů a na veřejná prostranství.

Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti zejména při venčení psů nebo při procházkách s dětmi.

 
Oznámení přerušení dodávky vody Břežánská
17.03.2021

Odstávka vody v ulici Břežánská

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že 18.03.2021 od 9:00 do 13:00 hodin může dojít z důvodu provozní havárie k přerušení dodávky pitné vody v ul. Břežánská.

 
Bílina1
17.03.2021

Tisková zpráva po zasedání rady města 16.03.2021

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konaného 16. března 2021 naleznete ikona souboru ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")

 
Prohlášení
16.03.2021

Společné prohlášení města Bílina (valné hromady společnosti) a Hornické nemocnice s poliklinikou, s.

Vážení občané,
na dnešním jednání valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kterého se zúčastnili kromě členů valné hromady a jednatelky společnosti i další hosté, mimo jiné předseda dozorčí rady HNsP a zástupci zaměstnanců HNsP, byla diskutována a objasněna situace vzniklá příspěvky HNsP a města Bílina na sociálních sítích. Výstupem z dnešního jednání valné hromady je kromě vyjasnění situace a nastavení principů budoucí komunikace i přiložené společné prohlášení města Bílina (VH) a Hornické nemocnice s poliklinikou. Závěrem bychom rádi ubezpečili všechny občany města, pacienty i zaměstnance HNsP, že naším společným cílem je soustředit se na co nejlepší fungování a další rozvoj nemocnice nejen v této těžké covidové době.

 
DSC 0504
12.03.2021

Vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou

Vážení občané,

jménem valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  (dále jen VH) a Rady města Bílina si dovoluji vydat vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. (dále jen HNsP), paní Ing. Andrey Abigail Novákové, zveřejněném včera, tj. 11. 3. 2021, na facebookovém profilu HNsP (https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037). V první řadě musím zmínit, že forma veřejné komunikace přes sociální sítě směrem k valné hromadě (radě města) zvolená paní jednatelkou nejen mě, ale i všechny ostatní členy VH velice překvapila.

Chci všechny občany města Bílina i další pacienty využívající služeb naší HNsP ubezpečit, že vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější soustředit se na rozvoj HNsP tak, aby poskytovala zdravotnické služby všem pacientům minimálně v takové kvalitě jako doposud a v mezích personálních možností služby zkvalitňovat a rozšiřovat. S tím souvisí letitá podpora od města včetně podpory finanční. Vše však musí probíhat s péčí řádného hospodáře spravujícího prostředky a majetek města, kdy ne vždy je možné splnit všechny požadavky jakékoliv organizace města (nejen HNsP).

Město Bílina od roku 2010 poskytlo HNsP finanční příspěvky v celkové výši cca 34,9 mil. Kč, dále provedlo opravy a investice v HNsP v hodnotě cca 146 mil. Kč, aby docházelo ke zkvalitňování prostředí a péče o zaměstnance HNsP i její pacienty. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je počítáno na HNsP s investicemi a opravami ve výši 21,4 mil. Kč a to například na rekonstrukci kanalizace, vybudování nového parkoviště a vybavení ambulancí lékařů klimatizací. Za období 2019-2020, tj. za stávající VH byly HNsP poskytnuté finanční prostředky ve výši 6,8 mil. Kč; na opravy a investice město vynaložilo dalších cca 17,5 mil. Kč. To vše včetně dotace 1,9 mil. Kč na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19. Paní jednatelka byla na jednáních VH rovněž opakovaně ze strany členů rady města ujištěna, že město je připraveno HNsP kdykoliv finančně pomoci, pokud o takovou pomoc HNsP požádá. Ráda bych v tomto bodě zmínila i další formy spolupráce ze strany města v to např. přednostní přidělování městských bytů zaměstnancům HNsP (lékařům i dalšímu zdravotnickému a nezdravotnickému personálu), osobní účast zástupců města na akcích HNsP atd. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví a situaci v Ústeckém kraji jsme velice rádi, že průměrné mzdy vyplácené v HNsP patří k jedněm z nejvyšších nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé ČR. Vnímáme to jako správné ocenění náročné práce zdravotnického i nezdravotnického personálu, zejména pak v současné pandemií COVID-19 postižené a náročné době.

Nicméně zpět k příspěvku paní jednatelky. Dovoluji si uvést, že řada bodů je pro VH nová, další zavádějící či dokonce nepravdivé, jiné zase zarážející. HNsP vnímáme všichni a myslím tím všechny občany města Bílina, jako NAŠI. Tak o ní i mluvíme. Jsme na ni právem hrdi, neboť rozsah a kvalita služeb je na velikost naší nemocnice s poliklinikou a města opravdu nadstandardní. Za to patří díky zejména vedení HNsP a všem jejím zaměstnancům, ale také přístupu volených zástupců města po mnoho volebních období. VH nikdy nejednala a ani neuvažovala o odvolání jednatelky společnosti. Její práce si vážíme, stejně jako práce všech zaměstnanců města a jeho organizací (škol, školek, technických služeb, knihovny, kulturního centra a dalších).

Projednání žádosti o odvolání, jak ve svém vyjádření na facebookových stránkách HNsP požaduje paní jednatelka a jak včera oznámila na koordinační schůzce k  překvapení paní místostarostce Ing. Marcele Dvořákové, nerozumíme.Současná VH nikdy nechtěla paní jednatelku odvolat a nikdy o tom nepadla ani zmínka. Nicméně tato žádost bude projednána na základě přání paní jednatelky na nejbližší VH, která se bude konat v rámci rady města 16. března 2021.

Bohužel jsme nuceni reagovat i na takové body prohlášení, jako je „nenošení roušek při jednání rady“. Na jednání VH 1. prosince 2020, nikoliv jak zmiňuje paní jednatelka 10.12.2020, platilo Mimořádné opatření MZDR z 23.11.2020, které v článku 1, v bodě 2, písmenu n) stanovuje, že nutnost povinného nošení OOP se nevztahuje: na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podmínky tohoto Mimořádného opatření, tj. 2metrové rozestupy mezi všemi osobami, byly během tohoto jednání zajištěny, bylo možné jednání bez OOP, a to včetně paní jednatelky, která se rovněž jednání VH účastnila bez OOP.

Rozebírat jednotlivé body vyjádření nemá v tuto chvíli smysl. Je dobré si je však pečlivě přečíst, my jsme to udělali. Všechny body budou s paní jednatelkou projednány na dalším jednání VH, bude nastaven nový, a věřím, že lepší a efektivnější systém komunikace tak, aby k podobným nedorozuměním v budoucnu nedocházelo. Naším cílem je stabilizovat situaci, fungovat a dělat věci, které jsou potřeba. Ať už ohledně pandemie COVID-19 nebo i další péče o pacienty a zaměstnance HNsP.

Naše relativně opožděná reakce je dána tím, že všichni členové rady města (VH) včetně starostky a místostarostky dlouho váhali, zda mají na příspěvek na sociální síti reagovat stejným způsobem, tj. na internetu, nebo zda posečkat do 16.03.2021, na kdy je již delší dobu naplánováno jednání s paní jednatelkou ohledně některých témat týkajících se HNsP. S ohledem na reakce veřejnosti (po přečtení příspěvku celkem oprávněné) a na informace o připravovaných peticích reagujících na fámy, že město chce jednatelku odvolat, nám nezbylo nic jiného než takto reagovat. Děláme to poprvé a naposledy touto formou nejen ve vztahu k HNsP, ale všem organizacím. Základem řešení problémů je osobní jednání, a nikoliv příspěvky na sociálních sítích.

Za valnou hromadu HNsP,

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

V Bílině 12. 3. 2021


 
Voda Tylova
11.03.2021

Přerušení dodávky vody v ulici Tylova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 11. března může do cca 12:00 hodin dojít k přerušení dodávky pitné vody v ulici Tylova 193, 194, 203, 207 a 291 z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.


 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 59 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load