ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

ÚP ceny energií
08.03.2022

Úřad práce ČR pomáhá občanům při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne­máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle­ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení.

Více informací naleznete zde.

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při­znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ­by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

Více informací naleznete zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé­ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

Více informací naleznete zde.                                                                                                               

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum Úřadu práce ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek­tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

 
Radnice (215)
02.03.2022

Kam se schovat v případě hrozby? To je jeden z nejčastějších dotazů, které město v současnosti dostá

Prezident i premiér České republiky ujistili české občany, že jim bezprostřední nebezpečí v současné době nehrozí. Řada občanů se však ptá, kam se schovat v případě válečného konfliktu? Koncepce ochrany obyvatel uvádí využití tzv. improvizovaných úkrytů.V Bílině se v současné době nenacházejí kryty civilní ochrany. V případě ohrožení by proto občané využili improvizované úkryty, které slouží k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.Jako improvizovaný úkryt je vhodné využít suterénní nebo sklepní prostory budov. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.Existuje řada komplexních strategií, jak pro obranu státu, tak i pro ochranu obyvatel. Ústřední správní úřady již před řadou let ustoupily od udržování sítě krytů civilní ochrany, z tohoto důvodu se v současné době ve městě Bílina tyto kryty nenacházejí. Pro účely každého území obce s rozšířenou působností existují ucelené plány tzv. dílčí plány obrany, které zahrnují postupy pro jejich správní obvod v případě vojenské hrozby. Tento dokument je pravidelně aktualizován a řeší problematiku ochrany státu, jeho obyvatel, činnosti správních úřadů v době válečného konfliktu, nouzové zásobování a ubytování obyvatelstva, poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti, brannou povinnost apod. Dílčí plán obrany ORP je součástí Plánu obrany státu a společně vytváří komplexní dokument týkající se obrany ČR.Ochranou obyvatelstva (ve smyslu nouzového ukrytí) je pověřený Hasičský záchranný sbor České republiky, který také na svých webových stránkách uvádí základní informace k této problematice zde.K varování obyvatelstva při krizové situaci slouží prioritně městský rozhlas. Bílina v této situaci může také využít systém Mobilního Rozhlasuwebové stránky městaFacebook městaúřední desku či informační letáky. Pokud by toto vše bylo mimo provoz z jakéhokoliv důvodu, bylo by přistoupeno k vyrozumění cestou Městské policie Bílina za využití reproduktorů na jejich služebních vozidlech.Důležitá rada na závěr: při vzniku jakékoli mimořádné události je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a zachovat klid. Nepodléhejte panice ani hysterii, protože to může mít fatální následky.

 
vlajka Ukrajina
28.02.2022

Tisková zpráva – Město Bílina rozhodlo o pomoci Ukrajině

V souvislosti s událostmi minulých dní, kdy byla Ukrajina napadena Ruskem, se dnes sešla Rada města Bíliny na svém mimořádném jednání, na kterém schválila finanční dary v souhrnné výši 100 tis. Kč, které budou po 20 tis. Kč zaslány partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk, Ukrajinskému velvyslanectví, Člověku v tísni, Charitě České republiky a Českému červenému kříži. Jedná se o maximální možnou výši finančních darů, kterou může rada poskytnout na základě svých pravomocí daných zákonem o obcích. Zároveň doporučila zastupitelstvu města, které se koná 9. března, schválit finanční dar ve výši 1,5 milionu Kč partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk souvisejících s válkou na Ukrajině a 1,5 mil. Kč Ukrajinskému velvyslanectví na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu.  Rada města rovněž odsoudila vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a vyjádřila solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.  Město Bílina zároveň deklaruje svoji připravenost spolupracovat v rámci krizového řízení České republiky na řešení migrační krize, a to jak administrativně a finančně, tak při vyhledávání a poskytování vhodných objektů pro ubytování ukrajinských migrantů, zajištění kroků k integraci do české společnosti například zajištěním jazykových kurzů, pomoc při zajištění zaměstnání, zajištění zdravotního pojištění a lékařské péče. V této souvislosti byla zahájena jednání s poskytovateli ubytovacích kapacit, a poskytovateli zaměstnání, kteří přislíbili spolupodílet se na této pomoci.  Město Bílina pořádá sbírku materiální pomoci. Sběrná místa, která budou fungovat od 1. března, naleznete: v Klubu důchodců na Pražském Předměstí, Aléská 265, v pracovních dnech, v čase od 8:00 do 18:00 hodin, v multifunkční přístavbě domů se soustředěnou pečovatelskou službou v ulici Havířská, v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin. Sběrná místa budou shromažďovat následující potřeby: Zdravotní pomůcky (lékárničky, dezinfekce, obvazy, volně prodejné léky), jídlo (trvanlivé potraviny, jídlo pro děti, přesnídávky apod.), dále pak spacáky, deky a přikrývky, veškeré hygienické potřeby, nabité powerbanky a vysílačky, baterie a baterky. Darované věci budou průběžně odváženy na oficiální sběrná místa například v Praze.  Prosíme tímto ukrajinské občany, kteří žijí v Bílině a byli by ochotni poskytnout dobrovolnické služby např. v podobě tlumočení při koordinaci kroků k zajištění pomoci ukrajinským uprchlíkům, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2.  Stejně tak prosíme majitele nemovitostí, kteří by byli ochotni poskytnout krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování pro případné ukrajinské uprchlíky, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2.  Pokud by i ostatní občané města chtěli nabídnout dobrovolnické služby, rovněž nás prosím kontaktujte, včetně případné specifikace nabízený služeb, např. dopravní služby, pomoc ve sběrných místech humanitární pomoci, hlídání dětí, jazykové kurzy, lékařské služby apod., na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo na telefonním čísle 417 810 801–2.

 
vlajka ua
28.02.2022

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

V  souvislosti s válkou na Ukrajině připravilo Ministerstvo vnitra řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ
Ukrajinci, kteří v České republice žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě osob, které zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy je připravena možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toto vízum je možné požádat na regionálních pracovištích odboru azylové a migrační politiky před skončením platnosti stávajícího víza. Uděluje se na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání.   
Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Pokud se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebude potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii ČR.
 
Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst.
 
Žádosti o speciální dlouhodobá víza je možné vyřídit na regionálních pracovištích.  Tam je možné objednat se hromadně, a to přes email: ukrajinakraje@mvcr.cz V návaznosti na tuto žádost budou kontaktováni příslušní pracovníci, kteří se domluví na podrobnostech. 
 
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.mvcr.cz/ukrajina, které jsou pravidelně aktualizovány.
 
Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz

Veřejná sbírka Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

 
1621509427882
25.02.2022

Tisková zpráva po zasedání rady města 22. února 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 22. února 2022, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Bílina
14.02.2022

Tisková zpráva - Bílina poslala otevřený dopis Vládě České republiky a zákonodárcům kvůli zhoršující

Bílina, 14. února 2022 – Situace v Bílině se v některých lokalitách dostává na hranici snesitelnosti a možnosti spokojeného a bezpečného života. Důvodem je dlouholeté a postupné sestěhovávání tzv. nepřizpůsobivých obyvatel z jiných míst v České republice. Ti svým způsobem života, nerespektováním pravidel slušného občanského soužití, chování a nerespektováním zákonů, více a více ztěžují život ostatním obyvatelům města Bíliny. Starostka města proto vyzývá vládu a zákonodárce k řešení situace, na které obec nemá dostatek pravomocí.  

“Situace v sociálně vyloučených lokalitách v našem městě, kterých pomalu přibývá, je dlouhodobě neutěšená. Proto vyzýváme vládu a zákonodárce, aby tuto situaci začali co nejrychleji koncepčně řešit,“ říká starostka města Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. 

V Bílině se již od loňského léta, kvůli špatné situaci ve vyloučených lokalitách, podepisovala ikona souboru ikona souborupetice za odvolání vedení města kvůli nečinnosti při řešení problémů s nepřizpůsobivými občany. Petici podepsalo na 600 občanů. “My jako vedení města odmítáme nést výhradní odpovědnost za něco, co zákonnými nástroji nemůžeme ovlivnit. Naše možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce vymahatelné, a je velmi obtížné lidem vysvětlit, že pro řešení takto složitých situací nemají obce v rukou téměř žádné kompetence,” doplňuje starostka Bíliny. 

Město samotné podle starostky nemá k řešení situace mnoho zákonných prostředků. Pravomoci k adekvátním zásahům a obraně obyvatel Bíliny nemá ani policie či městská policie. Vedení města se tedy rozhodlo oslovit zákonodárce jak ikona souboru ikona souboruotevřeným dopisem, vykreslujícím situaci v Bílině, tak přeposláním petice samotné. “Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za situaci nesou hlavně ti, kteří vytvářejí pravidla pro sociální dávky a také legislativní prostor pro takzvaný obchod s chudobou. Oni jsou také těmi, kteří špatně nastavená pravidla mohou ovlivnit a změnit,” dodala Zuzana Schwarz Bařtipánová


Kontakt pro média:

Starostka města: Zuzana Schwarz Bařtipánová

e-mail: bartipanova@bilina.cz

tel: 739 046 457


 
Zimák veřejné bruslení
07.02.2022

Veřejné bruslení - jarní prázdniny

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu jarních prázdnin okresu Teplice, budou přidány termíny veřejného bruslení na zimním stadionu v Bílině. 

Veřejné bruslení bude k dispozici následovně:

Úterý 8. února:

- od 10:00 do 11:00 hodin od 11:45 do 12:45 hodin a veřejné bruslení s hokejkami od 13:15 do 14:15 hodin

Středa 9. února:

- od 13:15 do 14:45 hodin

Čtvrtek 10. února:

 od 10:15 do 11:15 a veřejné bruslení s hokejkami od 8:45 do 9:45 a  od 12:00 do 13:00 hodin

Pátek 11. února: 

- veřejné bruslení s hokejkami od 8:45 do 9:45 a od 11:00 do 12:00 hodin

Sobota 12. února: 

- od 16:30 do 17:30 hodin a veřejné bruslení s hokejkami od 17:30 do 18:30 hodin

Vstupné je pro děti do 15 let a pro studenty 20 Kč/hodinu a pro dospělé 30 Kč/hodinu. 

Na zimním stadionu je možné si zapůjčit brusle za 20 Kč/hodinu.

Bližší informace jsou k dispozici na http://www.sportbilina.cz/zimni-stadion/ 


 
Voda 02 02 2022
02.02.2022

Přerušení dodávky vody v ul. Horská a Bezovka

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, tedy ve středu 2. února dojde nebo může dojít k přerušení dodávky vody v ulicích Horská, Bezovka a Litoměřická 195 a 825, a to od 8:30 do 12:30 hodin.

Důvodem přerušení dodávky vody je provozní havárie na vodovodním zařízení. 


 
IMG 6572
01.02.2022

Infocentrum na náměstí bude tento týden uzavřeno

Infocentrum na náměstí bude tento týden uzavřeno
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že z provozních důvodů bude do konce tohoto týdne, tedy do 4. února, UZAVŘENO infocentrum pod radnicí na Mírovém náměstí.  V případě potřeby můžete využít Informační centrum Kyselka v budově stáčírny, kde je otevřeno denně od 8:30 do 17:00 hodin s polední přestávkou od 12:00 do 12:30 hodin. Děkujeme za pochopení

 
Voda 31 01 2022
31.01.2022

Přerušení dodávky vody v lokalitě Srbsko

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, tedy v pondělí 31. ledna dojde od 9:00 do 15:00 hodin k přerušení dodávky vody v ulicích Čsl. armády, Vítězná, Husova, Havlíčkova, Bedřicha Smetany, Dukelská, Havířská, Prokopa Holého, Teplická - stará zástavba, Sadová, Studentská, Vojanova, Jakoubkova, Sídliště SHD 565 a 573, M. Švabinského 664.

Důvodem přerušení dodávky vody je provozní havárie na vodovodním zařízení. 

Náhradní zásobování cisternami by mělo být zajištěno s ohledem na technické možnosti. Bližší informace jsou k dispozici na tel. čísle 601 267 267.


 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 59 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load