ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

UklidmeCesko logo vysoke tisk
24.03.2021

V sobotu bude v Bílině probíhat akce UKLIĎME ČESKO

Na tuto sobotu 27. března připadá hlavní jarní úklidový den pro zapojení do celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO. Město Bílina proto organizuje úklid na území města a pro tuto příležitost poskytne 400 ks pytlů pro dobrovolníky, kteří by se chtěli zúčastnit a zapojit se tak do úklidu veřejných prostranství v Bílině a blízkého okolí. V plánu je zejména úklid lesoparku na Kyselce, Pohádkového lesa, cesty dějin a Chlumského kopce. V případě zájmu je možné pytle vyzvednout v Informačním centu na Mírovém náměstí (St–Pá 8:00–16:00), v Informačním centru na Kyselce (Čt 8:00–12:00, Pá 8:00–16:00), na pobočce městské knihovny na Chlumu (Čt 8:00–17:30, Pá 8:00–12:00), či v Mateřské škole Aléská (Čt 8:00–16:00, Pá 8:00–14:00). 

Prosíme dobrovolníky, aby po ukončení úklidu pytle svázali a ponechali je u nejbližší možné komunikace nebo cesty a tuto polohu oznámili ideálně e-mailem na adresu olga.rouckova@mtsbilina.cz. Městské technické služby následně zajistí svoz těchto pytlů.

Bližší informace k akci UKLIĎME ČESKO je k dispozici na adrese https://www.uklidmecesko.cz/

Prosíme, abyste při úklidu dbali na vlastní bezpečí, používali minimálně gumové rukavice a případně dodržovali rozestupy.

Město Bílina tímto předem velmi děkuje všem dobrovolníkům, kteří se chtějí podílet na zútulnění prostranství na území města odstraněním odhozených odpadků, nelegálních skládek a nepořádku.


 
Pasy
24.03.2021

Uzavření přepážky občanské průkazy a pasy

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra - ve čtvrtek 25. března bude z provozních důvodů UZAVŘENA přepážka občanské průkazy a pasy.
Děkujeme za pochopení

 
DSC 0627
22.03.2021

Uctění památky obětí pandemie minutou ticha

Dnes se město Bílina připojilo společnou minutou ticha k uctění památky obětí pandemie, ke které přispělo i vyzvánění zvonu na kostele sv. Petra a Pavla.
Právě dnes uplynul jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Do dnešního dne zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc občanů naší republiky.
Děkujeme všem, kteří se k uctění památky připojili

 
DSC 0681
18.03.2021

Plánovaná údržba zeleně a deratizace zelených ploch

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že v příštím týdnu budou Městské technické služby provádět bezpečnostní a zdravotní řezy zeleně, které spočívají v odstranění všech větví, které jsou suché, zlomené případně napadené hnilobnými procesy.Práce budou probíhat v těchto lokalitách města:

  • sídliště Za chlumem
  • sídliště Pražská I. i II.
  • v zahradách mateřských škol, dle požadavku a nutnosti na údržbu dřevin
  • v lázeňském parku Kyselka 

 Dále budou odstraněny stromy, na které bylo nutné vydat povolení orgánem ochrany přírody:

  • v ulici Jenišovská – Smrk pichlavý – na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v sídlišti Za Chlumem – Borovice černá
  • v ulici Čs. Armády – Douglaska
  • v ulici Zahradní – Smrk pichlavý
  • v ulici Pivovarská – Smrk pichlavý - na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v zahradě Domu dětí a mládeže – Topol Černý - na uvolněném místě je plánována náhradní výsadba
  • v ulici Pražská – Trnovník akát

 

Dále si Vás dovolujeme informovat, že v těchto dnech probíhá deratizace zelených ploch z důvodu hubení hlodavců (především potkanů obecných – Rattus norvegicus). Tito hlodavci v našich klimatických podmínkách mohou být pro člověka zdrojem mnoha infekcí např. leptospirózy, salmonelózy případně tularémie. Deratizace, je prováděna chemickým způsobem, který spočívá v kladení nástrah rodenticidů (požerových jedů). Deratizovaná místa budou označena. Omezeného výskytu hlodavců je také možné předejít tak, že nebudeme vylévat zbytky jídel a tuků do kanalizace, vyhazovat zbytky jídel do kontejnerů z oken domů a na veřejná prostranství.

Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti zejména při venčení psů nebo při procházkách s dětmi.

 
Oznámení přerušení dodávky vody Břežánská
17.03.2021

Odstávka vody v ulici Břežánská

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že 18.03.2021 od 9:00 do 13:00 hodin může dojít z důvodu provozní havárie k přerušení dodávky pitné vody v ul. Břežánská.

 
Bílina1
17.03.2021

Tisková zpráva po zasedání rady města 16.03.2021

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konaného 16. března 2021 naleznete ikona souboru ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")

 
Prohlášení
16.03.2021

Společné prohlášení města Bílina (valné hromady společnosti) a Hornické nemocnice s poliklinikou, s.

Vážení občané,
na dnešním jednání valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kterého se zúčastnili kromě členů valné hromady a jednatelky společnosti i další hosté, mimo jiné předseda dozorčí rady HNsP a zástupci zaměstnanců HNsP, byla diskutována a objasněna situace vzniklá příspěvky HNsP a města Bílina na sociálních sítích. Výstupem z dnešního jednání valné hromady je kromě vyjasnění situace a nastavení principů budoucí komunikace i přiložené společné prohlášení města Bílina (VH) a Hornické nemocnice s poliklinikou. Závěrem bychom rádi ubezpečili všechny občany města, pacienty i zaměstnance HNsP, že naším společným cílem je soustředit se na co nejlepší fungování a další rozvoj nemocnice nejen v této těžké covidové době.

 
DSC 0504
12.03.2021

Vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou

Vážení občané,

jménem valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  (dále jen VH) a Rady města Bílina si dovoluji vydat vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. (dále jen HNsP), paní Ing. Andrey Abigail Novákové, zveřejněném včera, tj. 11. 3. 2021, na facebookovém profilu HNsP (https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037). V první řadě musím zmínit, že forma veřejné komunikace přes sociální sítě směrem k valné hromadě (radě města) zvolená paní jednatelkou nejen mě, ale i všechny ostatní členy VH velice překvapila.

Chci všechny občany města Bílina i další pacienty využívající služeb naší HNsP ubezpečit, že vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější soustředit se na rozvoj HNsP tak, aby poskytovala zdravotnické služby všem pacientům minimálně v takové kvalitě jako doposud a v mezích personálních možností služby zkvalitňovat a rozšiřovat. S tím souvisí letitá podpora od města včetně podpory finanční. Vše však musí probíhat s péčí řádného hospodáře spravujícího prostředky a majetek města, kdy ne vždy je možné splnit všechny požadavky jakékoliv organizace města (nejen HNsP).

Město Bílina od roku 2010 poskytlo HNsP finanční příspěvky v celkové výši cca 34,9 mil. Kč, dále provedlo opravy a investice v HNsP v hodnotě cca 146 mil. Kč, aby docházelo ke zkvalitňování prostředí a péče o zaměstnance HNsP i její pacienty. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je počítáno na HNsP s investicemi a opravami ve výši 21,4 mil. Kč a to například na rekonstrukci kanalizace, vybudování nového parkoviště a vybavení ambulancí lékařů klimatizací. Za období 2019-2020, tj. za stávající VH byly HNsP poskytnuté finanční prostředky ve výši 6,8 mil. Kč; na opravy a investice město vynaložilo dalších cca 17,5 mil. Kč. To vše včetně dotace 1,9 mil. Kč na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19. Paní jednatelka byla na jednáních VH rovněž opakovaně ze strany členů rady města ujištěna, že město je připraveno HNsP kdykoliv finančně pomoci, pokud o takovou pomoc HNsP požádá. Ráda bych v tomto bodě zmínila i další formy spolupráce ze strany města v to např. přednostní přidělování městských bytů zaměstnancům HNsP (lékařům i dalšímu zdravotnickému a nezdravotnickému personálu), osobní účast zástupců města na akcích HNsP atd. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví a situaci v Ústeckém kraji jsme velice rádi, že průměrné mzdy vyplácené v HNsP patří k jedněm z nejvyšších nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé ČR. Vnímáme to jako správné ocenění náročné práce zdravotnického i nezdravotnického personálu, zejména pak v současné pandemií COVID-19 postižené a náročné době.

Nicméně zpět k příspěvku paní jednatelky. Dovoluji si uvést, že řada bodů je pro VH nová, další zavádějící či dokonce nepravdivé, jiné zase zarážející. HNsP vnímáme všichni a myslím tím všechny občany města Bílina, jako NAŠI. Tak o ní i mluvíme. Jsme na ni právem hrdi, neboť rozsah a kvalita služeb je na velikost naší nemocnice s poliklinikou a města opravdu nadstandardní. Za to patří díky zejména vedení HNsP a všem jejím zaměstnancům, ale také přístupu volených zástupců města po mnoho volebních období. VH nikdy nejednala a ani neuvažovala o odvolání jednatelky společnosti. Její práce si vážíme, stejně jako práce všech zaměstnanců města a jeho organizací (škol, školek, technických služeb, knihovny, kulturního centra a dalších).

Projednání žádosti o odvolání, jak ve svém vyjádření na facebookových stránkách HNsP požaduje paní jednatelka a jak včera oznámila na koordinační schůzce k  překvapení paní místostarostce Ing. Marcele Dvořákové, nerozumíme.Současná VH nikdy nechtěla paní jednatelku odvolat a nikdy o tom nepadla ani zmínka. Nicméně tato žádost bude projednána na základě přání paní jednatelky na nejbližší VH, která se bude konat v rámci rady města 16. března 2021.

Bohužel jsme nuceni reagovat i na takové body prohlášení, jako je „nenošení roušek při jednání rady“. Na jednání VH 1. prosince 2020, nikoliv jak zmiňuje paní jednatelka 10.12.2020, platilo Mimořádné opatření MZDR z 23.11.2020, které v článku 1, v bodě 2, písmenu n) stanovuje, že nutnost povinného nošení OOP se nevztahuje: na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podmínky tohoto Mimořádného opatření, tj. 2metrové rozestupy mezi všemi osobami, byly během tohoto jednání zajištěny, bylo možné jednání bez OOP, a to včetně paní jednatelky, která se rovněž jednání VH účastnila bez OOP.

Rozebírat jednotlivé body vyjádření nemá v tuto chvíli smysl. Je dobré si je však pečlivě přečíst, my jsme to udělali. Všechny body budou s paní jednatelkou projednány na dalším jednání VH, bude nastaven nový, a věřím, že lepší a efektivnější systém komunikace tak, aby k podobným nedorozuměním v budoucnu nedocházelo. Naším cílem je stabilizovat situaci, fungovat a dělat věci, které jsou potřeba. Ať už ohledně pandemie COVID-19 nebo i další péče o pacienty a zaměstnance HNsP.

Naše relativně opožděná reakce je dána tím, že všichni členové rady města (VH) včetně starostky a místostarostky dlouho váhali, zda mají na příspěvek na sociální síti reagovat stejným způsobem, tj. na internetu, nebo zda posečkat do 16.03.2021, na kdy je již delší dobu naplánováno jednání s paní jednatelkou ohledně některých témat týkajících se HNsP. S ohledem na reakce veřejnosti (po přečtení příspěvku celkem oprávněné) a na informace o připravovaných peticích reagujících na fámy, že město chce jednatelku odvolat, nám nezbylo nic jiného než takto reagovat. Děláme to poprvé a naposledy touto formou nejen ve vztahu k HNsP, ale všem organizacím. Základem řešení problémů je osobní jednání, a nikoliv příspěvky na sociálních sítích.

Za valnou hromadu HNsP,

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

V Bílině 12. 3. 2021


 
Voda Tylova
11.03.2021

Přerušení dodávky vody v ulici Tylova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 11. března může do cca 12:00 hodin dojít k přerušení dodávky pitné vody v ulici Tylova 193, 194, 203, 207 a 291 z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.


 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 59 starší

Videogalerie

Webová kamera - Mírové náměstí Den horníků 2022 Kamerunky 2022 Pohádková cesta Tomáš Klus v Bílině MŠ Maxe Švabinského - loučení se školkou 2022 Rozloučení s předškoláky MŠ Ant. Sovy Výstava \"Mandalu pro Andreu\" MŠ Za Chlumem - pálení čarodějnic Májový jarmark 2022 Ples města 2022 DDM - křížem krážem Výročí DDM 61 let Otevření EVVO učebny Oprava ochozu radniční věže ZŠ Za Chlumem - příměstský tábor technický klub Revival fest 2021 Den horníků 2021 DDM - příměstské tábory Bílina - koncert pro kamerunské kozy Bílina - kavárna na ulici ZUŠ Promenádní koncert MŠ Za Chlumem - karneval MŠ Za Chlumem - šerpování MŠ Čapkova - šerpování MŠ Čapkova - karneval Z pohádky do pohádky MŠ Maxe Švabinského - šerpování MŠ A Sovy - předškoláci MŠ Žižkovo údolí - sportovní den MŠ Aléská - den s pejsky Delegace z Kobylí ZŠ Za Chlumem - přípravka Adventní kalendář města Bílina - bonusové adventní video Rozsvícení vánočního stromu 2020 Průvodce registrací do systému E-Zak Parkoviště v Bílině Řezbářský plenér a babí léto na kyselce Dokončené investiční akce Technický klub Odpady DDM - zahájení školního roku 2020 Den horníků 2020 Revival fest 2020 Participativní rozpočet 2020 Koncert pro kamerunské kozy 2020 Otevření inhalatoria veřejnosti MŠ M. Švabinského - stužkování 2020 Šerpování předškoláků v MŠ Švabinského 2020 Investiční akce v Bílině Online výuka v ZŠ Reprezentační ples města 2020 Rozsvícení vánočního stromu 2019 Setkání zástupců partnerských měst 2019 Den horníků 2019 Revolution train - protidrogový vlak Májový jarmark 2019 Reprezentační ples města 2019 Májový jarmark 2018 Den horníků 2018 Ples města 2018 Den horníků 2016 Hry bez hranic 2013 Rozsvícení vánočního stromku 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva města Sraz kachen 2015 Žijeme v Bílině, PF 2014 Vánoční besídka v DsPS 2014 HNsP - posilovací stroje 2015 Konference partnerských měst 2014 Informace k opakovanému hlasování do ZM Stužkování školáků 2015 Pohádkový les Nový mamograf v HNsP Májový jarmark 2016 Den horníků 2015 Kácení dřevin na Žižkově náměstí Rekonstrukce autokempu a koupaliště na kyselce Sraz Citroenů v Bílině Aleska Úspěchy bílinských klávesáků koncert v ZUŠ Bílina k 17. listopadu 89 Fotbal Polsko Adventní koncert ZUŠ v Měrunicích 2012 Den horníků 2012 Kostel sv. Petra a Pavla Divadlo Bílina - Josef Dvořák Rozsvícení vánočního stromku v Bílině 2012 Kyselka Cup 2012 Střelci Veřejné bruslení v Bílině Bílinská čarodějnice Gymnázium ZŠ Lidická - výuka anglického jazyka Knihovna v ZŠ Za Chlumem Lidicka Výstavní síň u kostela bude zrušena Obchvat města Saeby
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load