ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Prohlášení
16.03.2021

Společné prohlášení města Bílina (valné hromady společnosti) a Hornické nemocnice s poliklinikou, s.

Vážení občané,
na dnešním jednání valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kterého se zúčastnili kromě členů valné hromady a jednatelky společnosti i další hosté, mimo jiné předseda dozorčí rady HNsP a zástupci zaměstnanců HNsP, byla diskutována a objasněna situace vzniklá příspěvky HNsP a města Bílina na sociálních sítích. Výstupem z dnešního jednání valné hromady je kromě vyjasnění situace a nastavení principů budoucí komunikace i přiložené společné prohlášení města Bílina (VH) a Hornické nemocnice s poliklinikou. Závěrem bychom rádi ubezpečili všechny občany města, pacienty i zaměstnance HNsP, že naším společným cílem je soustředit se na co nejlepší fungování a další rozvoj nemocnice nejen v této těžké covidové době.

 
DSC 0504
12.03.2021

Vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou

Vážení občané,

jménem valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  (dále jen VH) a Rady města Bílina si dovoluji vydat vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. (dále jen HNsP), paní Ing. Andrey Abigail Novákové, zveřejněném včera, tj. 11. 3. 2021, na facebookovém profilu HNsP (https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037). V první řadě musím zmínit, že forma veřejné komunikace přes sociální sítě směrem k valné hromadě (radě města) zvolená paní jednatelkou nejen mě, ale i všechny ostatní členy VH velice překvapila.

Chci všechny občany města Bílina i další pacienty využívající služeb naší HNsP ubezpečit, že vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější soustředit se na rozvoj HNsP tak, aby poskytovala zdravotnické služby všem pacientům minimálně v takové kvalitě jako doposud a v mezích personálních možností služby zkvalitňovat a rozšiřovat. S tím souvisí letitá podpora od města včetně podpory finanční. Vše však musí probíhat s péčí řádného hospodáře spravujícího prostředky a majetek města, kdy ne vždy je možné splnit všechny požadavky jakékoliv organizace města (nejen HNsP).

Město Bílina od roku 2010 poskytlo HNsP finanční příspěvky v celkové výši cca 34,9 mil. Kč, dále provedlo opravy a investice v HNsP v hodnotě cca 146 mil. Kč, aby docházelo ke zkvalitňování prostředí a péče o zaměstnance HNsP i její pacienty. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je počítáno na HNsP s investicemi a opravami ve výši 21,4 mil. Kč a to například na rekonstrukci kanalizace, vybudování nového parkoviště a vybavení ambulancí lékařů klimatizací. Za období 2019-2020, tj. za stávající VH byly HNsP poskytnuté finanční prostředky ve výši 6,8 mil. Kč; na opravy a investice město vynaložilo dalších cca 17,5 mil. Kč. To vše včetně dotace 1,9 mil. Kč na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19. Paní jednatelka byla na jednáních VH rovněž opakovaně ze strany členů rady města ujištěna, že město je připraveno HNsP kdykoliv finančně pomoci, pokud o takovou pomoc HNsP požádá. Ráda bych v tomto bodě zmínila i další formy spolupráce ze strany města v to např. přednostní přidělování městských bytů zaměstnancům HNsP (lékařům i dalšímu zdravotnickému a nezdravotnickému personálu), osobní účast zástupců města na akcích HNsP atd. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví a situaci v Ústeckém kraji jsme velice rádi, že průměrné mzdy vyplácené v HNsP patří k jedněm z nejvyšších nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé ČR. Vnímáme to jako správné ocenění náročné práce zdravotnického i nezdravotnického personálu, zejména pak v současné pandemií COVID-19 postižené a náročné době.

Nicméně zpět k příspěvku paní jednatelky. Dovoluji si uvést, že řada bodů je pro VH nová, další zavádějící či dokonce nepravdivé, jiné zase zarážející. HNsP vnímáme všichni a myslím tím všechny občany města Bílina, jako NAŠI. Tak o ní i mluvíme. Jsme na ni právem hrdi, neboť rozsah a kvalita služeb je na velikost naší nemocnice s poliklinikou a města opravdu nadstandardní. Za to patří díky zejména vedení HNsP a všem jejím zaměstnancům, ale také přístupu volených zástupců města po mnoho volebních období. VH nikdy nejednala a ani neuvažovala o odvolání jednatelky společnosti. Její práce si vážíme, stejně jako práce všech zaměstnanců města a jeho organizací (škol, školek, technických služeb, knihovny, kulturního centra a dalších).

Projednání žádosti o odvolání, jak ve svém vyjádření na facebookových stránkách HNsP požaduje paní jednatelka a jak včera oznámila na koordinační schůzce k  překvapení paní místostarostce Ing. Marcele Dvořákové, nerozumíme.Současná VH nikdy nechtěla paní jednatelku odvolat a nikdy o tom nepadla ani zmínka. Nicméně tato žádost bude projednána na základě přání paní jednatelky na nejbližší VH, která se bude konat v rámci rady města 16. března 2021.

Bohužel jsme nuceni reagovat i na takové body prohlášení, jako je „nenošení roušek při jednání rady“. Na jednání VH 1. prosince 2020, nikoliv jak zmiňuje paní jednatelka 10.12.2020, platilo Mimořádné opatření MZDR z 23.11.2020, které v článku 1, v bodě 2, písmenu n) stanovuje, že nutnost povinného nošení OOP se nevztahuje: na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podmínky tohoto Mimořádného opatření, tj. 2metrové rozestupy mezi všemi osobami, byly během tohoto jednání zajištěny, bylo možné jednání bez OOP, a to včetně paní jednatelky, která se rovněž jednání VH účastnila bez OOP.

Rozebírat jednotlivé body vyjádření nemá v tuto chvíli smysl. Je dobré si je však pečlivě přečíst, my jsme to udělali. Všechny body budou s paní jednatelkou projednány na dalším jednání VH, bude nastaven nový, a věřím, že lepší a efektivnější systém komunikace tak, aby k podobným nedorozuměním v budoucnu nedocházelo. Naším cílem je stabilizovat situaci, fungovat a dělat věci, které jsou potřeba. Ať už ohledně pandemie COVID-19 nebo i další péče o pacienty a zaměstnance HNsP.

Naše relativně opožděná reakce je dána tím, že všichni členové rady města (VH) včetně starostky a místostarostky dlouho váhali, zda mají na příspěvek na sociální síti reagovat stejným způsobem, tj. na internetu, nebo zda posečkat do 16.03.2021, na kdy je již delší dobu naplánováno jednání s paní jednatelkou ohledně některých témat týkajících se HNsP. S ohledem na reakce veřejnosti (po přečtení příspěvku celkem oprávněné) a na informace o připravovaných peticích reagujících na fámy, že město chce jednatelku odvolat, nám nezbylo nic jiného než takto reagovat. Děláme to poprvé a naposledy touto formou nejen ve vztahu k HNsP, ale všem organizacím. Základem řešení problémů je osobní jednání, a nikoliv příspěvky na sociálních sítích.

Za valnou hromadu HNsP,

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

V Bílině 12. 3. 2021


 
Voda Tylova
11.03.2021

Přerušení dodávky vody v ulici Tylova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 11. března může do cca 12:00 hodin dojít k přerušení dodávky pitné vody v ulici Tylova 193, 194, 203, 207 a 291 z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.


 
Pas
10.03.2021

Uzavření přepážky občanské průkazy a pasy


Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra - ve čtvrtek 11. března bude z provozních důvodů UZAVŘENA přepážka občanské průkazy a pasy.

Děkujeme za pochopení


 
VOda ČSA
10.03.2021

Přerušení dodávky vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 10. března může od 9:00 do cca 13:00 hodin dojít k přerušení dodávky pitné vody v ulicích Čsl. armády, Vítězná, Husova, Havlíčkova, Bedřicha Smetany, Dukelská, Havířská, Prokopa Holého, Teplická, Sídliště SHD, Studentská, Vojanova, Jakoubkova a M. Švabinského z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.


 
DSC 0515
09.03.2021

Plán údržby zeleně

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že Městské technické služby Bílina provádí v tomto týdnu bezpečnostní a zdravotní řezy zeleně, které spočívají v odstranění všech větví, které jsou suché, zlomené případně napadené hnilobnými procesy v niže uvedených lokalitách města. Pro tuto realizaci bude nutné použít běžnou techniku, ale také v případě nutnosti stromolezce, případně plošinu a jinou těžkou techniku, a to v lokalitách:

- sídliště Za Chlumem,
- sídliště Teplické předměstí a pozemky v SHD,
- v lázeňském parku Kyselka – odstranění keřového porostu v profilu cest k zachování jejich průchodnosti.

Tato údržba zeleně je nutná, neboť se tím předchází ulomení větví, případně i vyvrácení celých stromů. Většinou se jedná o dřeviny přestárlé, případně napadené hnilobou. Zdravotní a bezpečnostní řezy zajišťují zachování těchto stromů.

Dále bude probíhat kácení stromů, na které bylo nutné vydat povolení orgánem ochrany přírody. Kácení bude probíhat v průběhu měsíce března (v době vegetačního klidu) a jedná se o následující stromy: 

 - smrk pichlavý v ulici Jenišovská - na uvolněném místě je plánovaná náhradní výsadba,
- borovice černá v sídlišti Za Chlumem,
- douglaska v ulici Čs. Armády,
- smrk pichlavý v ulici Zahradní,
- smrk pichlavý v ulici Pivovarská - na uvolněném místě je plánovaná náhradní výsadba,
- topol černý v zahradě Domu dětí a mládeže - na uvolněném místě je plánovaná náhradní výsadba,
- trnovník akát v ulici Pražská.

Na celém území města bude v letošním roce probíhat náhradní výsadba. O náhradní výsadbě Vás budeme ještě informovat. 

Děkujeme za pochopení


 
sociálka
08.03.2021

Uzavření odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí krajské hygienické stanice bude minimálně do 19. března UZAVŘEN ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. 


 
Návod   registrace do CRS
04.03.2021

Návod na registraci seniorů do centrálního rezervačního systému – očkování proti COVID-19

Vážení občané,

od 1. března se do centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19 mohou registrovat i osoby starší 70 let, zdravotníci, pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci školských zařízení. S registrací seniorů pomáhají zaměstnanci radnice, kteří osoby starší 70 let navštěvují v místech jejich bydliště. Registrace do systému je však velmi jednoduchá, proto jsme připravili krátký návod pro osoby, které by se chtěly registrovat samy, případně pro osoby blízké, které chtějí svým příbuzným s registrací pomoci.

Prvním krokem je zadání telefonního čísla na stránce https://registrace.mzcr.cz/ (nemusí se jednat o telefonní číslo osoby, která má být do systému registrována). Druhým krokem je doručení SMS zprávy s PIN kódem. Zpráva bývá doručena zpravidla vzápětí. Třetím krokem je vyplnění a potvrzení PIN kódu. Ve čtvrtém kroku se vyplňují základní údaje o osobě, která má být očkována. Jedná se o jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka), zdravotní pojišťovnu, bydliště a výběr preferovaného očkovacího místa. V Bílině je prozatím jediným očkovacím místem Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. Pokud chce být dotyčná osoba očkována v Bílině, je nutné vybrat Ústecký kraj a následně z možností zvolit text: „Teplice – Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“ Po odeslání žádosti je pátým krokem potvrzení, že registrace proběhla úspěšně. Pokud jsou k dispozici volné termíny pro očkování ve vybraném očkovacím centru, bude dalším krokem výběr termínu a času pro očkování samotné. Pokud volné termíny nejsou v danou chvíli k dispozici, je nutné vyčkat na zaslání PIN 2 kódu. PIN 2 je zasílán po uvolnění termínů k očkování ve vybraném místě. Zaslání PIN 2 kódu může někdy trvat i několik dní.

Pokud si postupem při registraci nejste zcela jistí, rádi pomůžeme na telefonním čísle 417 810 801/802, sekretariát radnice.

 
IMG 20210303 WA0005
04.03.2021

Údržba zeleně v Sídlišti Za Chlumem

V Sídlišti Za Chlumem probíhá v těchto dnech údržba zeleně, která spočívá ve zdravotních řezech stromů, převážně vrb. Údržba je prováděna Městskými technickými službami Bílina za pomocí stromolezců. Ořezány jsou všechny suché větve a větve s výraznou hnilobou dřeva, u kterých hrozí případné ulomení a pád ze stromů. Z důvodu pohybu většího množství lidí a k umístění dětských hřišť byla tato údržba nutná, jelikož hrozilo nebezpečí pádu suchých větví a vyvrácení celých stromů. Na uvolněných místech bude doplněna nová výsadba.

 
Letecky
01.03.2021

Tisková zpráva po zasedání rady města 23.02.2021

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konaného 23. února 2021 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města") 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 58 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load