ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Zdroje ohrožení

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP BÍLINA

Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, byly zpracovány v souladu s „Metodickým postupem Analýza“ vydaným Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „metodický postup“).

Na zpracování analýzy hrozeb, ze které vyplývají konkrétní nebezpečí pro správní území obce s rozšířenou působností Bílina, se podílel Krajský Úřad Ústeckého kraje, Policie České republiky, Český báňský úřad, Krajská veterinární správa, Krajská hygienická správa, Český hydrometeorologický ústav, Obec s rozšířenou působností Bílina (dále jen „ORP Bílina“) a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Ve správním území ORP Bílina bylo identifikováno 38 nebezpečí (zdrojů rizik) antropogenního a naturogenního původu, která mohou způsobit vznik mimořádné události, příp. krizové situace. Přehled identifikovaných nebezpečí je uveden v Tabulce 1.

Tabulka 1 Přehled nebezpečí

  Obecné Nebezpečí (zdroje rizik) Identifikovaný zdroj rizika
1. Vydatné srážky Bez konkrétního zdroje
2. Sněhová kalamita Bez konkrétního zdroje
3. Přívalová povodeň Bez konkrétního zdroje
4. Dlouhodobá inverzní situace Bez konkrétního zdroje
5. Výskyt extrémně nízké teploty Bez konkrétního zdroje
6. Námraza Bez konkrétního zdroje
7. Závažná nehoda v silniční dopravě Silnice I/13, II/257, II/258
8. Závažná nehoda v drážní dopravě Železniční trať č. 130, 131
9. Výbuch v zástavbě a v průmyslu Bez konkrétního zdroje
10. Extrémní vítr Bez konkrétního zdroje
11. Propad starých důlních děl Bez konkrétního zdroje
12. Požár v přírodě Bez konkrétního zdroje
13. Narušení dodávek tepla velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
14. Svahová nestabilita Správní území obce Lukov a Hrobčice
15. Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení Plavecká hala Bílina
Koupaliště Kyselka
Zimní stadion Bílina
Výrobní areál společnosti AGC Automotive Czech a.s., Osada 33, Chudeřice
16. Požár v zástavbě a v průmyslu Bez konkrétního zdroje
17. Náledí a ledovka Bez konkrétního zdroje
18. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
19. Únik nebezpečné chemické látky při přepravě Silnice I/13, II/257, II/258 a železniční trať č. 130, 131
20. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
21. Extrémní dlouhodobé sucho Bez konkrétního zdroje
22. Výskyt extrémně vysoké teploty Bez konkrétního zdroje
23. Závažná nehoda v letecké dopravě Bez konkrétního zdroje
24. Epizootie - hromadné nákazy zvířat Chovy skotu – Hrobčice
Chov prasat – Razice
Chovy drůbeže – Žichov
Chovy koz a ovcí - Hrobčice
25. Narušení funkčnosti poštovních služeb Bez konkrétního zdroje, situace není řešitelná z úrovně ORP ani kraje
26. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu Bez konkrétního zdroje, situace není řešitelná z úrovně ORP ani kraje
27. Zhroucení sociálního systému Bez konkrétního zdroje, situace není řešitelná z úrovně ORP ani kraje
28. Zvláštní povodeň Vodní dílo Všechlapy
29. Přirozená povodeň Vodní tok Bílina, Syčivka, Bouřlivec, Kladrubský potok, Mukovský potok, Mrzlický potok, Lužický potok, Potok Ohníčská Strž-Bystřina, Štrbický potok.
30. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
31. Narušování zákonnosti velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
32. Migrační vlny velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
33. Epidemie - hromadné nákazy osob Bez konkrétního zdroje
34. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
35. Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury Bez konkrétního zdroje
36. Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací Bez konkrétního zdroje
37. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje
38. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu Bez konkrétního zdroje

Z výše uvedené Tabulky 1 vyplývá, že z 38 typů nebezpečí, která mohou působit ve správním obvodu ORP Bílina, bylo identifikováno pouze 8 typů nebezpečí s konkrétními zdroji rizik, které jsou charakterizovány níže. Zbylá nebezpečí mohou vést ke vzniku mimořádné události (krizové situaci) na různých částech správního obvodu ORP Bílina, příp. na celém jeho území.


ZÁVAŽNÁ NEHODA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Závažnou nehodu v silniční dopravě je možné charakterizovat jako hromadnou dopravní nehodu, při které v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci (dále jen „pozemní komunikace“) hrozí ohrožení nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví velkého počtu osob, případně hrozí či vznikla značná škoda na majetku nebo na životním prostředí.

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – silnic, které protínají správní obvod ORP Bílina, viz Obrázek 1.

Těmito zdroji jsou:

- silnice I. třídy č. 13 mezi obcemi Most, Bílina a Teplice,

- silnice II. třídy č. 257 mezi obcemi Bílina a Louny,

- silnice II. třídy č. 258 mezi obcemi Duchcov, Hostomice, Kostomlaty p/M a Žalany.Obrázek 1

ZÁVAŽNÁ NEHODA V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ

Závažnou nehodu v drážní dopravě je možné charakterizovat jako nehodu soupravy železniční přepravy, při které v souvislosti s provozem na železnici hrozí ohrožení nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví velkého počtu osob, případně hrozí či vznikla značná škoda na majetku nebo na životním prostředí.

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – železnic, které protínají správní obvod ORP Bílina, viz Obrázek 2.

Těmito zdroji jsou:

- železniční trať č. 130 mezi obcemi Ústí n/L, Teplice, Bílina, Most a Chomutov,

- železniční trať č. 131 mezi obcemi Bílina, Úpořiny a Ústí n/L.
Obrázek 2

SVAHOVÁ NESTABILITA

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, přičemž těžiště pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) případně i lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.). Výsledkem svahového pohybu je svahová deformace.

Pro tento typ nebezpečí byly identifikovány dvě lokality, které se nacházejí ve správním obvodu ORP Bílina. Těmito lokalitami jsou:

- správní obvod obce Lukov,

- správní obvod obce Hrobčice.

Česká geologická služba v rámci výkonu státní geologické služby systematicky detailně mapuje, dokumentuje a digitálně zpracovává údaje o svahových nestabilitách v celé České republice.  Na základě tohoto mapování vypracovala seznam svahových nestabilit spolu s jejich zanesením do mapových podkladů, do kterých je možné nahlédnout na webových stránkách http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zdrojem rizika jsou jednotlivé objekty a zařízení, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako látky toxické, hořlavé, výbušné a oxidující. Tyto látky mohou vlivem provozní havárie či neopatrné manipulace uniknout do volného prostředí a účinkovat na obyvatelstvo.

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – objektů, které se nacházejí ve správním obvodu ORP Bílina, viz Obrázek 3.

Těmito zdroji jsou:

- Plavecká hala Bílina, Žižkovo údolí 276/6, Bílina,

- Letní koupaliště Kyselka, Kyselská 189/31, Bílina,

- Zimní stadion Bílina, Litoměřická 904, Bílina,

- Výrobní areál společnosti AGC Automotive Czech a.s., Osada 33, Chudeřice.


Obrázek 3

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ

Únik nebezpečné chemické látky při přepravě je možné charakterizovat jako výron nebezpečné chemické látky z přepravního obalu (např. cisterna, kontejner, sud). Výron nebezpečných chemických látek může být způsoben porušením uzávěrů, přepravních obalů, bezpečnostních postupů nebo porušení pravidel silničního či železničního provozu některým z jeho účastníků (ruptura přepravního obalu). Výron nebezpečných chemických látek na pozemní komunikaci či železniční koridor muže mít za následek bezprostřední ohrožení na životě a zdraví obyvatel, mohou být ohroženy složky životního prostředí a rovněž mohou být způsobeny materiální škody.

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – pozemních komunikací a železničních tratí, které protínají správní obvod ORP Bílina, a po kterých se nebezpečné chemické látky přepravují, viz Obrázek 1 a Obrázek 2.

Těmito zdroji jsou:

- silnice I. třídy č. 13 mezi obcemi Most, Bílina a Teplice,

- silnice II. třídy č. 257 mezi obcemi Bílina a Louny,

- silnice II. třídy č. 258 mezi obcemi Duchcov, Hostomice, Kostomlaty p/M a Žalany,

- železniční trať č. 130 mezi obcemi Ústí n/L, Teplice, Bílina, Most a Chomutov,

- železniční trať č. 131 mezi obcemi Bílina, Úpořiny a Ústí n/L.


EPIZOOTIE - HROMADNÉ NÁKAZY ZVÍŘAT

Epizootie je nakažlivé onemocnění zvířat postihující velké skupiny zvířat (např. velké chovy) na velkém území (kraje, celý stát) v určitém časovém období. Charakteristickými rysy epizootie je rychlý nástup, rychlé šíření a vysoká nemocnost. Mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění patří nákaza skotu slintavkou a kulhavkou, nákaza prasat klasickým morem prasat a pandemickým virem chřipky prasat či nákaza drůbeže aviární influenzou (chřipkou ptáků).

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – velkých chovů zvířat, které se nacházejí ve správním obvodu ORP Bílina, viz Obrázek 4.

Těmito zdroji jsou:

- chovy skotu, koz a ovcí v obci Hrobčice,

- chov prasat v obci Razice,

- chov drůbeže v obci Žichov.Obrázek 4

ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na územní pod vodním dílem.

Pro tento typ nebezpečí byl identifikován pouze jeden zdroj rizika – vodní dílo Všechlapy, které se nachází ve správním obvodu obce Zabrušany, ORP Teplice, viz Obrázek 5.
Obrázek 5

PŘIROZENÁ POVODEŇ

Přirozenou povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – vodních toků, které se nacházejí ve správním obvodu ORP Bílina,

Přehled zdrojů rizik s vyhlášeným záplavovým územím (viz Obrázek 6):

- Vodní tok Bílina,

- Syčivka,

- Bouřlivec, 

- Kladrubský potok,

- Mukovský potok,

- Mrzlický potok,

- Lužický potok,

- Potok Ohníčská Strž-Bystřina,

- Štrbický potok.

Obrázek 6

PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ, ZÁCHRANNÉ A LIKVIDAČNÍ PRÁCE

Nebezpečí uvedená v Tabulce 1 byla na základě tzv. „úrovně rizika“ (pravděpodobnost výskytu nebezpečí vůči následkům jeho působení) rozdělena do dvou skupin.

První skupina nebezpečí (bod 1 až 27 v Tabulce 1) spadá do oblasti přípravy na mimořádné události a zahrnuje především oblast havarijního plánování a oblast typových činností složek integrovaného záchranného systému. Pro tuto skupinu nebezpečí je předpokládáno, že vzniklé mimořádné události budou zvládnuty běžnou činností složek integrovaného záchranného systému.

Druhá skupina nebezpečí (bod 28 až 38 v Tabulce 1) spadá do oblasti přípravy na krizové situace. Vzhledem k tomu, že u těchto zdrojů rizik lze důvodně předpokládat (na základě provedené analýzy ohrožení), že mimořádnou událost nebude možné odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury a budou přímo ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, bude nutné pro zasažené území vyhlásit krizový stav. Vyhlášením krizového stavu jsou pro orgány krizového řízení dostupná opatření, která mohou pomoci k odvrácení vzniklé mimořádné události (krizové situace).

Bližší informace o konkrétních zdrojích rizik a připravovaných opatřeních můžete získat na pracovišti krizového řízení Městského úřadu v Bílině.

VYMEZENÍ POJMŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTU

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Nebezpečí (hrozba) představuje zdroj potenciálního poškození či újmy na životech, zdraví, majetku nebo životním prostředí. Nebezpečí bývá zdrojem rizika.

Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby (nebezpečí). Míra rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. Riziko je zároveň účinek nejistoty na dosažení cílů nebo pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky.

Opatření představuje prostředky modifikující riziko, včetně politik, strategií, postupů, směrnic, obvyklých postupů (praktik) nebo organizačních struktur, které mohou být administrativní, technické, řídící nebo právní povahy.

 

Vytvořeno 24.10.2016 8:43:11 - aktualizováno 2.10.2018 7:58:49 | přečteno 693x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load