ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Porodné

2023 01 20  Logo Porodné  www

Rada města Bíliny na svém jednání dne 17.1.2023 schválila aktualizovaná pravidla pro poskytnutí finančního daru v rámci programu "Podpora po narození nového občánka města Bíliny" (dále jen ikona souboruProgram).

Jaké jsou hlavní podmínky pro podání žádosti?

Co musí žádost o Porodné obsahovat?

Jak žádost o Porodné podat?

Jaký bude postup po podání Vaší žádosti?

Kontakt a dotazy


Jaké jsou hlavní podmínky pro podání žádosti?

(s celým zněním podmínek se seznamte v ikona souboruProgramu)

 • Žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od narození dítěte a to po dobu následujících max. 6 měsíců.
 • V případě dětí narozených v období od 1.7.2021 do 31.12.2021 lze Žádost o vyplacení Daru podat do 30.6.2023.
 • O Dar vždy žádá zákonný zástupce narozeného dítěte (dále jen „Žadatel“).
 • Žádat může pouze Žadatel, kterému v době podání Žádosti je min. 18 let.
 • Žadatel byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden poslední rok před narozením dítěte a také po dobu od narození dítěte po podání Žádosti.
 • Narozené dítě po celou dobu od narození mělo a v době podání Žádosti stále má trvalé bydliště na území města Bílina.
 • Za trvalý pobyt Žadatele a dítěte se v případě této výzvy a programu nepovažuje trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.
 • Jeden Žadatel může žádat maximálně na jeho první 3 děti, v případě vícerčat maximálně celkem na jeho první 4 děti.
 • Žadatel v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně připravuje/připravoval na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská dovolená ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají.
 • Žadatel ani dítě nesmí mít ke dni podání Žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho příspěvkovým organizacím nebo Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o.
 • Dar nebude poskytnut Žadateli v případě, že na dané dítě již čerpal Žadatel nebo jiná osoba státní dávku „porodné“, nebo o tuto dávku požádal(a) a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této dávky.


Co musí žádost o Porodné obsahovat?

 • Žádost (formulář žádosti naleznete ikona souboruzde).
 • Přílohy žádosti:
  • ověřenou kopii rodného listu dítěte,

  • doklad(y) prokazující splnění podmínek pro zapojení do programu, a to:

   • ověřené kopie pracovních smluv nebo evidenčních listů důchodového pojištění nebo potvrzení od zaměstnavatele (formulář ikona souboruzde),
   • nebo ověřené kopie přiznání k dani z příjmu osobou SVČ, nebo rozhodnutí finančního úřadu o paušální dani,
   • nebo potvrzení o studiu, ověřenou kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu žadatele,
   • nebo potvrzení o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
  • čestné prohlášení Žadatele o tom, že na dané dítě Žadatel, nebo jiná osoba, již nečerpal státní dávku „porodné“, nebo že o tuto dávku ke dni podání žádosti nepožádal a ještě neobdržel rozhodnutí o přiznání této dávky (formulář ikona souboruzde)


Jak žádost o Porodné podat?

 • Žadatel doručí Žádost včetně příloh:
  • osobně na podatelnu města Bíliny (vlastnoručně podepsané originály)
  • nebo poštou na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina (vlastnoručně podepsané originály)
  • nebo datovou schránkou (kopie podepsaných formulářů ve formátu *.pdf nebo foto formátech)


Jaký bude postup po podání Vaší žádosti?

 • Proběhne kontrola Vaší žádosti a příloh, zda obsahují všechny požadované údaje.
 • Proběhne ověření údajů sdělených v žádosti a přílohách.
 • V případě neúplných, nepřesných nebo nedoložených údajů budete vyzváni k nápravě.
 • Žádost splňující včetně příloh všechny podmínky programu bude následně předložena radě města (v případě vícerčat zastupitelstva města) k projednání a to minimálně 1x za čtvrtletí.
 • V případě schválení Vaší žádosti radou / zastupitelstvem města budete následně vyzváni k podpisu smlouvy.
 • K podpisu smlouvy si vezměte občanský průkaz.
 • Pokud nepodepíšete smlouvu do 3 měsíců od obdržení výzvy, nárok na výplatu finančního daru zaniká.


Kontakt a dotazy:

Kontaktní osoba: Markéta Jeřábková, DiS.

Tel.: 417 810 926, E-mail: jerabkova@bilina.cz

Kontaktní místo: Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, Bílina, Žižkovo náměstí 58, číslo kanceláře 205

Poštovní adresa: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina

ID Datová schránka: qdtb7vxVytvořeno 19.1.2023 13:02:44 | přečteno 1759x | dimmer
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load