ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Elektronické formuláře

Dotazník ke zjištění státního občanství České republiky
Evidenční karta řidiče 
Formuláře ke správě bytové agendy
Hlášení k místnímu poplatku z rekreačních kapacit
Hlášení o vzniklých škodách na majetku města včetně pořízení fotodokumentace
Místní poplatek za komunální odpad
Místní poplatek ze psů
Nabídka městu na odprodej, pronájem, směnu, darování, výpůjčku, nemovitosti
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu 
Noční klid
Objednávka komerční inzerce ve zpravodaji
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 
Oznámení o konání shromáždění
Oznámení o změně v registraci autoškoly
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení záměru
Oznámení změny v užívání stavby
Potvrzení bezdlužnosti
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 
Prohlášení - volba druhého jména
Prohlášení o volbě druhého jména
Prohlášení o změně užívání příjmení
Souhrnné údaje LHE za vlastníka
Společné oznámení záměru
Vyúčtování neinvestiční dotace
Žádost - ohlášení užívání veřejného prostranství
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu 
Žádost o byt
Žádost o informace
Žádost o koordinované závazné stanovisko
Žádost o odstranění závady v obecním bytě
Žádost o poskytnutí daru pro oblast kultury, TV a sportu, sociální oblast
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel 
Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni neb
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební p
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho zm
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho z
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu 
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla 
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o sdělení k investiční akci
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o schválení technické způsobilosti 
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky přI použití závadných látek nebo jeho zm
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o stavební povolení
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemn
Žádost o stavební povolení k vodním dílům 
Žádost o udělení souhlasu 
Žádost o upuštění zbytku výkonu sankce po uplynutí poloviny doby
Žádost o uzavření smlouvy
Žádost o uzavření, změnu, ukončení nájemní smlouvy
Žádost o uznání testování silničního vozidla 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 
Žádost o vydání opisu matričního dokladu
Žádost o vydání osvědčení - církevní sňatek
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání souhlasu k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení plnění funkcí lesa
Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do 50 m od lesa
Žádost o vydání společného povolení
Žádost o vydání stanoviska
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Žádost o vyhrazení parkovacího místa
Žádost o vyjádření 
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o zábor pozemku
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel 
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o změnu jména nebo příjmení
Žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti
Žádost o zřízení věcného břemene
Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství
Žádosti o poskytnutí služeb města

Vytvořeno 24.6.2021 8:07:22 | přečteno 6390x | dimmer
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load