ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Náplň činnosti odboru

 • vede účetní evidenci města o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv včetně rozpočtového hospodaření města a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
 • zpracovává účetní a další výkazy dle platné právní normy
 • vede evidenci majetku města, včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním
 • dle platných právních předpisů zpracovává závěrečný účet města
 • metodicky řídí, organizuje a podílí se na sestavování rozpočtu města a jeho organizací
 • sestavuje návrh rozpočtu finančního odboru
 • metodicky řídí, organizuje a zpracovává rozbory hospodaření města a jeho organizací
 • podílí se na zpracování návrhů rozpočtových opatření dle podkladů ostatních odborů
 • zajišťuje aktuálnost rozpočtu s ohledem na schválená rozpočtová opatření
 • spravuje bankovní účty města, zabezpečuje platební styk
 • zajišťuje aktuálnost dispozičních oprávnění  k bankovním účtům, dle požadavku orgánů města zakládá je a ruší
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů
 • předkládá návrhy na finanční investice a je jejich správcem
 • eviduje pohledávky města, vede databázi dlužníků
 • spolupracuje s exekutorem při vymáhání pohledávek města, podílí se na zpracování podkladů k přihlášení pohledávek města vůči dlužníkům, kteří vstoupili do likvidace nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurz
 • zajišťuje vymáhání pohledávek města
 • shromažďuje a sestavuje podklady pro daňového poradce pro zpracování daně z příjmu za organizaci a pro auditorskou firmu pro provedení externího auditu ve smyslu příslušného právního předpisu
 • zpracovává daňové přiznání k DPH a dani silniční
 • spolupracuje při založení, změně nebo zrušení obchodních společností založených městem
 • sleduje splátky půjček poskytnutých z fondu rozvoje  a vymáhání neuhrazených splátek
 • podává návrh na uzavření smluv k pojištění majetku města, eviduje a vyřizuje škodní a pojistné události
 • v souladu s platnými právními předpisy je správcem místního poplatku ze psů, místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku za pobyt
 • navrhuje a zabezpečuje vydání obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům
 • podle platných právních předpisů vydává rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru na území města
 • zpracovává návrhy interních směrnic týkajících se oblasti zabezpečované finančním odborem a v této oblasti metodicky řídí ostatní odbory MěÚ
 • vede evidenci uzavřených smluv, přijatých a poskytnutých darů
 • zpracovává a vede evidenci vnitřních podpisových vzorů pro kontrolu a schvalování účetních dokladů (podpisový řád)
 • zpracovává podklady ze svého okruhu činnosti pro potřeby ostatních odborů, např. pro podklady k žádostem o dotace
 • likviduje faktury spadající do kompetence odboru
 • vede spisovou agendu a archiv finančního odboru
 • zajišťuje poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zabezpečuje agendu související s činností finančního výboru
 • zpracovává materiály z okruhu své činnosti pro jednání v orgánech města

Mezi nejdůležitější právní předpisy k poskytování příspěvků, dotací … patří

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Mezi nejdůležitější právní předpisy k ohlašování veřejných produkcí, povolování ohňostrojů a pyrotechnických efektů  patří

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o  evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy používané k činnosti finančního odboru:

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Vyhláška č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o technických záznamech v technické formě a jejich předávání do CSÚS

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Organizační struktura

1. vedoucí

2. vedoucí oddělení finanční účtárny

3. rozpočet

4. daně

5. evidence majetku

6. operativní evidence majetku

7. místní poplatky I.

8. místní poplatky II.

9. místní poplatky III.

10. účetní příjmů

11. účetní výdajů

12. vymáhání pohledávek I.

13. vymáhání pohledávek II.

14. vymáhání pohledávek III.

 Působnost úseků

1. Vedoucí

a) řízení odvětvového odboru

b) tvorba vnitřních směrnic, pokynů a metodik

c) tvorba vyhlášek k místním poplatkům, ke koeficientu k dani z nemovitosti

d) zhodnocování volných finančních prostředků

2. Vedoucí oddělení finanční účtárny

a)výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví výdajů a financování města

b) správa fondů, bankovních účtů města

c) kontrola hospodaření s fondy a finančním portfoliem

d) správa úvěrů a půjček města

e) kontrola správy pohřebiště

f) kontrola přísp. organizace MTS

3. Rozpočet

a) výkon samostatné působnosti v oblasti plánování, rozpočtu, úprav rozpočtu, rozpočtových opatření, rozpočtový výhled

b) kontrola hospodaření, vyúčtování hospodaření

c) vyúčtování dotací, finanční vypořádání se státním rozpočtem, krajem a řízenými organizacemi

d) dluhová služba

4. Daně a finanční kontrola

a) správa daňové povinnosti města v oblasti daně z příjmu za obec,  daně silniční

b) hazardní hry

c) zpracování, vedení a kontrola poskytovaných půjček z FRB

5. Evidence majetku, operativní evidence majetku

a) kontrola hospodaření s majetkem města

b) evidence majetku poskytnutého zřízeným nebo řízeným organizacím

c) inventarizace majetku

 1. evidence movitého a nemovitého majetku

6. Místní poplatky I., II., III.

a) výkon státní správy na úseku poplatku ze psů, za obecní systém odpadového hospodářství, z pobytu 

b) vydávání rozhodnutí o snížení, či prominutí poplatku, povolení splátek poplatku, zvýšení poplatku, prominutí příslušenství poplatku

c) vydávání platebních výměrů k poplatkům

7. Účetní příjmů

a) výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví příjmů města

8. Účetní výdajů

a) výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví výdajů města

9. Vymáhání pohledávek I., II., III.

 1. výkon samostatné působnosti v oblasti správy a přenesené působnosti v oblasti vymáhání pohledávek města
Vytvořeno 5.9.2017 12:14:05 | přečteno 569x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load