ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

A) V  samostatné působnosti:

 1. požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 2. spisová služba a předarchivní péče o dokumenty
 3. rozhlasový a varovný systém
 4. agenda zastupitelstva a rady města
 5. agenda vedení města
 6. údržba databáze právních a vnitřních předpisů města
 7. právník zabezpečující právní pomoc zaměstnancům MěÚ, zastupitelstvu města, radě města a organizačním složkám

Oddělení informatiky

 1. správa a provoz sítě výpočetní techniky úřadu
 2. údržba hardwaru i softwaru
 3. nákup výpočetní techniky

B) Výkon státní správy v přenesené působnosti:

pracoviště krizového řízení - krizové řízení, obrana státu, ochrana obyvatelstva, utajované informace, hospodářská opatření pro krizové stavy

Tajemník:

 1. je zaměstnancem města,
 2. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu města,
 3. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou, starostou nebo místostarostkami,
 4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu,
 5. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizačních složek zřízených městem vyjma stanovení jejich platů,
 6. jenadřízený všem zaměstnancům úřadu vyjma zaměstnanců odboru interního auditu,
 7. stanoví podle zvláštních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazených do městského úřadu,
 8. stanoví vedoucím odborů (vyjma vedoucího odboru interního auditu) pracovní náplň s vymezením okruhu činností, povinností a odpovědnosti,
 9. řídí a kontroluje činnost úřadu prostřednictvím vedoucích odborů (kromě odboru interního auditu) a k tomu účelu jim ukládá závazné pokyny,
 10. zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva a rady prostřednictvím vedoucích odborů,
 11. vydává organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád a další vnitřní směrnice
 12. podepisuje usnesení rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
 13. podepisuje usnesení rozhodnutí ve správním řízení při nepřítomnosti příslušného vedoucího odboru nebo v případě jeho vyloučení pro podjatost,
 14. vytváří koncepci rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy v obci s rozšířenou působností,
 15. plní další úkoly vyplývající ze zákona a dalších zvláštních zákonů,
 16. je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti,
 17. předkládá návrhy radě města na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kromě vedoucího interního auditu
Vytvořeno 5.9.2017 10:25:37 | přečteno 588x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load