ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Další informace

Informace pro začínající podnikatele – Povinnosti vůči městu Bílina

Povinosti-podnikatele, obrázek se otevře v novém okně


S právem provozovat živnost vznikají podnikateli také povinnosti. Připravili jsme pro Vás přehled povinností podnikatele vůči městu Bílina (dále jen „městu“):

1.) Každý podnikatel při výkonu své činnosti produkuje odpad – kancelářský papír, obalový materiál, apod. Podnikatel je povinen zajistit likvidaci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech § 147:                 

„ Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby
a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a
b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona.“

Při kontrole zaměřené na likvidaci odpadů doloží uzavřenou smlouvu se subjektem opravňující provádět likvidaci odpadů. (např. Městské technické služby Bílina, Marius Pedersen, atd). 
V opačném případě může být podnikateli uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
(kontakt: Městské technické služby, ul. Teplická 899, Bílina - paní Švamberová, tel. 417 821 234, 777 724 347, e-mail:  milena.svamberova@mtsbilina.cz)

2.) Další povinnosti vyplývají z obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

2.1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného 
Poplatek se pro účely této vyhlášky vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatníkem  je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatník je povinen nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce podat ohlášení Městskému úřadu. 
(kontakt: Městský úřad Bílina – finanční odbor, ul. Břežánská, přízemí, č. dveří 101, Kuchařová, tel. 471 810 825, e-mail: kucharoval@bilina.cz)

2.2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek se vztahuje i za umístění zboží na chodníku před obchodem, restauračních předzahrádek,  umístění reklamního poutače s nabídkou (tzv. Áčko), apod. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení užívání veřejného prostranství nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 
(kontakt: Městský úřad Bílina – odbor dopravy, ul.  Seifertova, 1. patro,  č. dveří 203, paní Záhořová, tel. 417 810 898, e-mail: zahorova@bilina.cz)

2.3. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
a) Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky přístupné veřejnosti (dále jen „akce“) lze pořádat pouze v době od 9:00 hodin do 4:00 hodin následujícího dne. 
b) V objektech, v nichž se kromě nebytových prostor nachází alespoň jeden byt, lze akce pořádat pouze v době od 18:00 hodin do 22:00 hodin.
c) V objektech či prostorách, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 20 metrů od objektů s alespoň jedním bytem, lze akce pořádat pouze v době od 18:00 hodin do 22:00 hodin.
Pořadatel akce je povinen konání akce písemně oznámit Městskému úřadu Bílina nejpozději 5 dnů před jejím konáním a po celou dobu konání akce je povinen zajistit pořadatelskou službu. Město Bílina omezilo čas pořádání veřejně přístupných zábav podle místa konaní akce.   Pořadatel akce má oznamovací povinnost , nejedná se však o povolení  města Bíliny nebo Městského úřadu Bílina. Povinností pořadatele je zajistit, aby nedocházelo k rušení nočního klidu po 22:00  hodině. 
(kontakt: Městský úřad Bílina – finanční odbor, ul. Břežánská, přízemí, č. dveří 101, 
Kuchařová,  tel. 471 810 825, e-mail: kucharoval@bilina.cz)

3) Nařízení města Bíliny  č. 2/2018  – Tržní řád 

Na území města je zakázán podomní a pochůzkový prodej.
(kontakt: Městský úřad Bílina – obecní živnostenský úřad, ul. Seifertova, 1 patro, č. dveří 209, 
Ing. Eva Brodská, tel. 417 810 940)


Povinnosti podnikatele

Podnikatelé jsou v rámci svého podnikání povinni dodržovat právní řád České republiky. V první řadě se jedná o platby sociálního a zdravotního pojištění, a dále registrace k daním, a to do 8 dnů od zahájení podnikatelské činnosti.
Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, nebo jejich změně mají podnikatelé možnost na živnostenském úřadu:

Fyzická osoba

- oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
- podat přihlášku k důchodovému pojištění, 
- podat přihlášku k nemocenskému pojištění, 
- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, 
- podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba

- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Veškerá ohlášení, přihlášky a žádosti se předkládají na předepsaných tiskopisech.

Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit  podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů. Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Podnikatel nemůže činit podání vůči finanční správě na živnostenském úřadu,  pokud má zpřístupněnou datovou schránku, má zákonem  uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je plátcem DPH.

Paušální režim daně z příjmů

K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil.

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 Kč. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a 100 Kč na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu. 

Další povinnosti podnikatele stanoví zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

- § 31   Povinnosti podnikatele
- § 17   Provozovny

Autorské poplatky - musí platit pořadatelé veřejných akcí a majitelé provozoven. Povinnost platit autorský poplatek vzniká vždy, když je v provozovně nebo na pořádané akci rádio, televize či jakékoli jiné audiovizuální zařízení, které je schopné reprodukovat zvuk a obraz.  Tato povinnost se týká například restaurační zařízení, barů, obchodů, kadeřnictví, kosmetických salónů a jiných provozoven, v nichž dochází k reprodukci audiovizuálních děl. Platbě licenčních poplatků se nevyhnou ani pořadatelé kulturních či sportovních akcí a majitelé ubytovacích zařízení, která mají na pokojích umístěná rádia či televize. Správcem poplatku je ochranný svaz autorský (OSA). Více informací o autorských poplatcích naleznete na: http://www.osa.cz/ a v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Podnikání v zahraničí – bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii poskytuje Jednotné kontaktní místo (JKM), které:

- zprostředkovává klientovi informace a kontakt na příslušný úřad  v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti
- zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. 

Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě.
Službu JKM poskytují vybrané živnostenské úřady (15). Nejbližší je Magistrát města Ústí nad Labem.

Vymezení všech povinností specifických pro provozování jednotlivých živností není možné z důvodu velkého rozsahu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

- zprovoznilo informační systém pro podnikatele (PES) hospodářské komory ČR, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě 
- připravilo nové webové stránky pro podnikatele Businessinfo - www.businessinfo.cz


Důležitým údajem v živnostenském rejstříku je sídlo podnikatele!

Podnikatel je dle živnostenského zákona povinen v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi uvést adresu sídla. Tato adresa je následně zapsána do živnostenského rejstříku. V sídle musí podnikatel zajistit kontakt s veřejností a orgány státní správy. Je to místo, odkud podnikatel řídí svou podnikatelskou činnost. Dle správního řádu doručuje správní orgán fyzické osobě písemnosti ve věcech podnikání na adresu sídla (§ 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).  Pokud podnikatel změní adresu sídla je povinen to živnostenskému úřadu oznámit.

Z  hlediska správně fungujících obchodních vztahů je v zájmu podnikatele, aby adresa sídla v živnostenském rejstříku byla vždy aktuální. Aktuálnost tohoto údaje je velice důležitá a podnikatel tím předejde nepříjemnostem s veřejností, nebo možnému postihu ze strany správního orgánu.
Sídlo podnikatele je často zaměňováno s adresou provozovny. Provozovna je prostor, v němž je živnost provozována a podnikatel může mít provozoven i více.
Pro podnikatele je adresa sídla stěžejní, neboť adresa bydliště podnikatele není veřejným údajem v živnostenském rejstříku.
Objekt, v němž má podnikatel sídlo, je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby. Tato povinnost neplatí v případě, že podnikatel – fyzická osoba má sídlo totožné s bydlištěm.
Podnikatel je dále ve vztahu k sídlu povinen na žádost živnostenského úřadu po celou dobu svého podnikání prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území ČR sídlo, to neplatí má-li sídlo totožné se svým bydlištěm s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny  (§ 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.). Této povinnosti není podnikatel zproštěn ani v případě, že oznámí přerušení provozování živnosti. V případě, že podnikatel právní důvod k užívání prostor sídla na žádost živnostenskému úřadu neprokáže, živnostenský úřad podnikateli živnostenské oprávnění zruší (§ 58 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.). 

UPOZORNĚNÍ  NA NOVELU  ZÁKONA  O  SILNIČNÍ  DOPRAVĚ

Městský úřad Bílina, Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava nákladní i osobní a taxislužba“ na skutečnost, že dnem 01.06.2012 vstupuje v platnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy. Novela je reakcí na již platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009 ze dne 21.10.2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě. Kromě rozsáhlých změn samotného zákona o silniční dopravě doznala zásadních změn i úprava, daná zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), a to takto:

Držitelé doposud platných koncesí pro celou oblast „Silniční motorové dopravy" - nákladní vnitrostátní i mezinárodní, osobní i taxislužby budou moci svoji živnost provozovat i nadále, ovšem za podmínek, stanovených v této novele a postupně jim budou vydávána nová rozhodnutí o udělení koncese v závislosti na druhu provozované dopravy. Změny budou prováděny postupně u dopravců:

  • pro podnikatele v oblasti „silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozované vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny ,
  • pro podnikatele v oblasti osobní dopravy vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
  • pro podnikatele v oblasti taxislužby 

U těchto dopravců bude vše bez zásadních změn, dosavadní oprávnění k provozování živnosti zůstávají i po novele v platnosti, sladění s novou legislativou bude probíhat postupně (podnikatel nemusí o změnu rozhodnutí o udělení koncese žádat, nepředkládá žádné doklady)

  • pro podnikatele v oblasti silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní a mezinárodní, provozované vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
  • pro podnikatele v oblastiosobní dopravy vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Dosavadní oprávnění k podnikání zůstávají v platnosti, podnikatel však má povinnost požádat v termínu do 31.5.2013živnostenský úřad o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit nové doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce podle nových pravidel. V případě, že podnikatel do 1 roku ode dne účinnosti zákona nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží splnění zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad omezí změnou rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny p přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Městský úřad Bílina, Obecní živnostenský úřad doporučuje podnikatelům, kteří podnikají ve výše zmíněném předmětu podnikání, aby se informovali o změnách na zdejším živnostenském úřadě tel. 417 810 945, 417 810 942 nebo si podmínky zjistily z jiných zdrojů a v případě, že se mají povinnost doložit doklady, aby to nenechávali na poslední chvíli.

Upozornění pro podnikatele

Rozšíření působnosti finančního arbitra

Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že s účinností od 1. 7. 2011 nabýváúčinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že okruh osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl rozšířen o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, jsou tyto osoby („instituce“) v souladu s ustanovením § 19 výše citovaného zákona o finančních arbitrech povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnou své zákonem dané identifikační údaje (jako např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.)

 Tato povinnost se tedy týká stávajících podnikatelských subjektů, kteří  provozují živnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ na základě vydaného živnostenského oprávnění i na podnikatelské subjekty, kteří vlastní volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ a zprostředkovávají nebo poskytují spotřebitelské úvěry zatím na volnou živnost.  Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit do 01.10.2011. Tuto informační povinnost mohou podnikatelé splnit na formuláři, který je zveřejněný na internetových stránkách www.finarbitr.cz (link is external). Za nesplnění informační  povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.  

Žádáme proto podnikatele, kteří výše uvedené živnosti vlastní, aby tak učinili nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona tj. do 1.10.2011!

Vytvořeno 6.9.2017 10:49:25 | přečteno 824x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load