ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace

REGISTR ŘIDIČŮ

Řidičský průkaz

Pro výměnu řidičského průkazu nebo výměnu z důvodu ztráty, poškození či odcizení průkazu popřípadě vystavení nového řidičského průkazu po absolvování autoškoly je zapotřebí jedna fotografie, platný občanský průkaz a vyplněná žádost, kterou získáte na pracovišti registru řidičů. Žádosti o řidičský průkaz jsou unikátní, nelze je proto umísťovat na webové stránky ke stažení. V případě ztráty či odcizení občanského průkazu se občan u registru řidičů prokazuje náhradním dokladem pouze v kombinaci s platným pasem. Poplatek za vydání nového ŘP, popřípadě výměny poškozeného, ztraceného či odcizeného činí 200 Kč.

Paměťová karta řidiče

Dle zákona č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je řidič, který řídí silniční motorové vozidlo, vybavené záznamovým zařízením povinen vlastnit paměťovou kartu řidiče. Pro získání této karty je třeba dostavit se na pracoviště registru řidičů s platným občanským a řidičským průkazem. Žádost dostane občan u přepážky na registru řidičů. Poplatek za paměťovou kartu činí 700 Kč.

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Každý řidič z povolání je povinen absolvovat profesní školení řidičů. Na základě potvrzení o absolvování školení a zaplacení správního poplatku 200 Kč bude řidiči způsobilost zapsána do řidičského průkazu. Řidič se dostaví na pracoviště registru řidičů a po vyplnění žádosti, kterou zde obdrží a po předložení platného občanského a řidičského průkazu je řidiči vydán nový řidičský průkaz s příslušným zápisem.

Mezinárodní řidičský průkaz

Při vycestování českých občanů mimo ČR a mimo země EU je dobré se na pracovišti registru řidičů informovat na možnou potřebu mezinárodního řidičského průkazu. Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu občan po vyplnění příslušné žádosti předloží dále platný řidičský a občanský průkaz a jednu fotografii. Správní poplatek činí 50 Kč a mezinárodní řidičský průkaz je občanovi vydán na místě.

S výjimkou mezinárodního řidičského průkazu jsou řidičské průkazy vydávány zpravidla do 20 dnů ode dne podání žádosti. Jedná se o technologický postup výroby, která neprobíhá na konkrétních pracovištích, nýbrž centrálně v Praze.

Bodový systém

Od roku 2006 je v České republice zaveden systém bodového hodnocení přestupků v dopravě. Výpis z bodového systému je rovněž možné opatřit na pracovišti registru řidičů. Správní poplatek za výpis z bodového hodnocení je 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další. Rovněž je možné si zde za tentýž správní poplatek vyžádat výpis z evidenční karty řidiče.


SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zvláštní užívání

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR. Silniční správní úřad Městského úřadu v Bílině vydává taková povolení pro místní komunikace v obci Bílina a dále též pro všechny silnice II. a III. tříd ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Bílina.

Jedná se o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu např. umísťování a provozování reklamních poutačů, stánků, skládky stavebních materiálů nebo zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazených parkovacích míst či umisťování inženýrských sítí. Povolení silničního správního úřadu se vyžaduje rovněž pro pořádání sportovních či kulturních akcí, havárií inž. sítí atp.

Žádosti o jednotlivé druhy zvláštního užívání jsou ke stažení na webových stránkách města Bílina, vč. povinných a doporučených příloh. Zda k činnosti, jež občan zamýšlí konat, je potřeba rozhodnutí silničního správního je nejlépe učinit dotaz přímo na konkrétním pracovišti odboru dopravy. Jsme připraveni občanům kdykoliv pomoci či poradit.

Uzavírky

Činnost na pozemní komunikaci, při níž je omezen provoz na této komunikaci nebo při níž je nutné uzavření části, či celé komunikace, vyžaduje povolení silničního správního úřadu. Žádost o povolení uzavírky je ke stažení na webových stránkách města Bílina, vč. povinných a doporučených příloh.

Připojování pozemních komunikací

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo na ně připojovat sousední nemovitosti. Zde je potřeba upozornit, že každý, kdo staví např. nový rodinný dům je povinen si zajistit napojení na dopravní infrastrukturu. Pro tyto účely vydává zdejší silniční správní úřad rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti (sjezd). Toto rozhodnutí je podkladem pro vydání stavebního povolení či ohlášení stavby. Žadatel předkládá projektovou dokumentaci se zákresem rozhledových poměrů.  Žádost o povolení připojení je ke stažení na webových stránkách města Bílina, vč. povinných a doporučených příloh.

Dopravní značení

Odbor dopravy Městského úřadu Bílina jako příslušný úřad rovněž stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a to nejen v obci Bílina, ale rovněž ve všech obcích a na silnicích II. a III. tříd ve spádové oblasti ORP Bílina.

Speciální stavby

Pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací a rovněž pro stavby silnic II. a III. tříd ve spádové oblasti ORP Bílina je příslušný zdejší speciální stavební úřad. Pro povolení stavby komunikace je zapotřebí vyplnit žádost, která tvoří přílohu stavebního zákona a je ke stažení nejen na stránkách města Bílina, ale rovněž na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Povinné přílohy žádosti jsou podrobně rozepsány v příslušném formuláři.


REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL

Registrace nového vozidla

Majitel vozidla je povinen jej zaregistrovat do 10 pracovních dnů. Při registraci občan předloží technický průkaz, zákonné pojištění, doklad totožnosti, kupní nebo leasingovou smlouvu a vyplněnou žádost. Správní poplatek je odvislý od druhu přihlašovaného vozidla a pohybuje se od 300 do 800 Kč.

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Změny údajů v registru silničních vozidel se týkají např. změny barvy vozidla, dodatečné montáže či demontáže tažného zařízení, zavedení typového zařízení pro jiný druh paliva (LPG) či jeho zrušení, nebo zápis dalších rozměrů pneumatik. Každý je povinen změny nahlásit do 10 pracovních dnů. Ve všech výše uvedených případech žadatel předloží vyplněnou žádost o zápis změn, doklad totožnosti, technický průkaz a ORV. V případě dodatečné montáže tažného zařízení je dále nutné doložit typový list tažného zařízení, či protokol o evidenční kontrole v případě, že tažné zařízení bylo namontováno svépomocí, technický protokol o provedené montáži LPG apod. Veškeré zápisy změn jsou zpoplatněny částkou 50 Kč.

Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

K podané žádosti je třeba doložit oba technické průkazy, zákonné pojištění a protokol o evidenční kontrole na nového majitele (tento nesmí být starší 14 dnů). Přepis vozidla se provádí na příslušném úřadu v místě bydliště původního majitele a k přepisu se na úřad dostaví oba (původní i nový) majitelé s občanskými průkazy. Event. jeden z nich s plnou mocí s ověřeným podpisem k přepisu vozidla, od druhého.

Výměna, resp. duplikát technického průkazu nebo ORV v případě ztráty či odcizení je zpoplatněn částkou 100 Kč. V případě ztráty či odcizení RZV jsou žadateli po předložení technického průkazu, ORV a dokladu totožnosti přiděleny značky nové, za poplatek 450 Kč.

Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Pro trvalé vyřazení vozidla je nutné předložit vyplněnou žádost, technický průkaz, ORV, doklad totožnosti, RZV a doklad o ekologické likvidaci vozidla. Dočasně lze vozidlo z registru vozidel vyřadit na dobu 1 roku za poplatek 200 Kč. Je možné vozidlo vložit do dlouhodobého depozitu za poplatek 50 Kč a do žádosti je nutné uvést místo (adresu), kde se vozidlo nachází.

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

V případě, že si občan ČR zakoupí motorové vozidlo v zahraničí, nechá jej zaregistrovat na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností. Je nutné předložit vyplněnou žádost, technický protokol ze stanice technické kontroly, občanský průkaz žadatele a originál dokladů ze země původu vozidla. Správní poplatek činí dle jednotlivých případů 300 – 800 Kč. 

Vytvořeno 5.9.2017 16:04:26 | přečteno 1312x | tana

Oddělení správních činností v dopravě a přestupků

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load