ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace

Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení

03. Pojmenování (název) životní situace

Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení;

04. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze povolit odstranění stavby, terénních úprav a zařízení je řešeno (§ 128 a násl.);

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Problematiku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněné ohlášení odstranění a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

neuvedeno;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny podle stavebního zákona a správního řádu;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě, že pro odstranění stavby je třeba povolení, které se vydává formou rozhodnutí, okruh účastníků řízení upravuje správní řád. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • pokud stavební úřad k odstranění vydal pouze sdělení – nejsou opravné prostředky.
 • pokud bylo odstranění stavby povolenou formou rozhodnutí - lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

03. Pojmenování (název) životní situace

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlašování upravuje § 104 - 108 stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci odboru stavební úřad ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ohlášení není zpoplatněno;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

22. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

23. Kontaktní osoba

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Problematiku územního souhlasu upravuje § 96 stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněné oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání územního souhlasu není zpoplatněno;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení
 • jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

K oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem. O vydání územního souhlasu jsou též informovány příslušné dotčené orgány;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace

Užívání stavby;

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon v § 120 stavebního zákona;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník nebo též vlastník stavby (§120 odst. 3);

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Změna v užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace

Užívání stavby;

04. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), upraveno v § 126 a § 127 SZ;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

upraveno v § 126 a § 127 zák. č. 183/2006 Sb.;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • souhlas není zpoplatněn;
 • V případě, že je změna užívání řešena v rámci řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, stanovuje výši správního poplatku zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 127);

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle stavebního zákona a správního řádu;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Žádost o územně plánovací informaci

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o územně plánovací informaci;

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o
 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jen žadatel;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

Žádost o územní rozhodnutí

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o územní rozhodnutí;

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;

04. Základní informace k životní situaci

 • Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122);
 • V § 122 je stanoveno, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Problematiku užívání staveb upravuje § 119 a následující stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Kolaudační souhlas není vydáván v rámci řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí. Lhůty upravuje§ 122 stavebního zákona:
 • stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
 • pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas;
 • jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže;
 • stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle uvážení stavebního úřadu;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Žádost o vydání stavebního povolení

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání stavebního povolení;

04. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují vydání stavebního povolení všechny stavby, terénní úpravy a zařízení neuvedené v § 103 a § 104 tohoto zákona;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební řízení je upraveno v § 109 a následujících stavebního zákona;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy: v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením stavebních prací, atd.;
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku stavebního řádu;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 112) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;

21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

22. Za správnost návodu odpovídá útvar

MěÚ Bílina - Stavební úřad;

23. Kontaktní osoba

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Závazné stanovisko na úseku památkové péče

03. Pojmenování (název) životní situace

a) Obnova kulturní památky - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava památky (modernizace, nástavba, přístavba) nebo jejího prostředí;
b) Stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti, která není    kulturní památkou, ale je  v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky;

04. Základní informace k životní situaci

O  vydání závazného stanoviska  k obnově ..... žádá: 
a) u kulturní památky – vlastník;
b) u nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo ochranném
pásmu nemovité  kulturní památky – vlastník, správce, uživatel; (dálepodle bodu 03);

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky nebo zástupce na základě plné moci, v některých případech uživatel, správce; (dálepodle bodu 04);

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o vydání závazného stanoviska vč. příloh; (dále podle bodu 10);

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

a) Informace na webových stránkách města Bíliny;
b) Informace na stavebním úřadě;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy: v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením obnovy,stavby, terénních úprav, úpravy dřevin aj.;
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku památkové péče;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Žádost o vydání závazného stanoviska;
b) Doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí;
c) Kopie katastrální mapy  se zákresem předmětu obnovy, restaurování, rekonstrukce, stavby, úpravy dřevin  aj.;                            
d) Dokumentace, projektová dokumentace, restaurátorský záměr ( je-li zpracován);
e) Plná moc v případě zastupování;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů až 60 dnů podle náročnosti řízení;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník kulturní památky  a odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přístup do kulturní památky nebo na nemovitosti v ochranném pásmu a ústní jednání;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů azákon č. 500/2004 Sb. správní řád;

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o ČNR č. 20/1987 Sb. o  státní památkové péči;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení  rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u odboru, který napadené rozhodnutí – závazné stanovisko vydal  (stavební úřad);

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

a) Podle § 35zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné  k podnikání;
b) Podle § 39zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku;

21. Nejčastější dotazy

Nejsou;

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také

z jiných zdrojů a v jiné formě
Ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších  předpisů;

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou;

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Stavební úřad – památková péče;

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Vytvořeno 6.9.2017 10:39:36 | přečteno 1109x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load