ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Členění odboru:

- správní činnosti
- silničního hospodářství a doprava
- registr řidičů
- registr vozidel
 

03 – Odbor dopravy zajišťuje nebo ukládá zejména:

A) V samostatné působnosti:

 1. dopravní značení,
 2. příspěvek na MHD,
 3. bezpečnost silničního provozu,
 4. správu a vymáhání místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města v platném znění – komunikace.

B) Výkon státní správy v  přenesené působnosti pro správní obvod:

 1. speciální stavební úřad nad silnicemi II. a III. třídy, místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. silniční správní úřad nad silnicemi II. a III. třídy, místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 3. přestupky na dálnicích a silnicích a přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ust. § 125c, 125d a 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 4. přestupky dle ust. § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 5. výkon dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (taxislužba, MHD),
 6. nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 7. nařízení přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
 8. schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, přestavěného nebo dovezeného silničního vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 9. registr řidičů včetně bodového systému,
 10. státní správu v autoškolách, včetně jejich registrace,
 11. zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 12. státní odborný dozor v silniční dopravě,
 13. státní odborný dozor na úseku silničního hospodářství,
 14. státní odborný dozor v taxislužbě,
 15. centrální registr vozidel,
 16. přestupky podle ust. § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

C) Výkon státní správy v přenesené působnosti pro město:

 1. přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a vyřazení místní komunikace z této kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 3. přestupky podle ust. §2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11  zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 4. přestupky podle ust. § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 5. pokuty podle ust. § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 6. zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
 7. evidenci přestupků dle ust. § 12 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (registr přestupků).

 

Silničního hospodářství a doprava

A) Samostatná působnost

správa a vymáhání místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města v platném znění - komunikace
 

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství, včetně funkce speciálního stavebního úřadu (§16 zákona 13/1997 Sb.), pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na katastrálním území města Bílina, a pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (§ 40 odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb.), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu ve městě Bílina (zákon 111/1994 Sb.), bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (zákon 361/2002 Sb., Vyhl.30/2001Sb.);
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona 111/1994 Sb.);
 3. vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu (§ 6 a § 8 zákona 111/1994 Sb.);
 4. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona 111/1994 Sb.)
 5. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy (§15 zákona 111/1994 Sb.)
 6. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích a místních komunikacích po dohodě s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severočeského kraje, dopravním inspektorátem, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona 13/1997);
 7. povoluje zvláštní užívání komunikací, včetně reklamních zařízení, po dohodě s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severočeského kraje, dopravním inspektorátem, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona 13/1997);
 8. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona 13/1997);
 9. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu (§ 19 zákona 13/1997);
 10. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona 13/1997);
 11. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona 13/1997);
 12. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích, o skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona 13/1997) a o existenci veřejně přístupné účelové komunikaci (§ 142 odst.1 zákona 500/2004);
 13. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona 13/1997);
 14. zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona 13/1997);
 15. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na komunikaci (§ 10 zákona 13/1997 Sb.);
 16. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na mostním objektu (§ 25 a 36 zákona 13/1997),
 17. stanovuje užití dopravních značek (včetně výjimek) a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Severočeského kraje, dopravního inspektorátu (§ 77 zákona 361/2000 Sb. a Vyhl. č.30/2001 Sb.);
 18. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (79 odst. 1 písm. j zákona 361/2000 Sb.);
 19. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124 zákona 361/2000 Sb.);
 20. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, § 41 a 42 zákona 13/1997, § 34 a 35 zákona 111/1994);
 21. vydává stanoviska pro stavební úřad (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.);
 22. vydává znak č. O5 pro praktické lékaře (vyhláška č. 30/2001 Sb).
 23. vydává stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu obce s rozšířenou působností Bílina.
 24. zajišťuje úkoly spojené s působností speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací (§16 zák.13/1997 Sb. a § 15 stavebního zákona) pro místní a účelové komunikace v rámci území pověřeného obecního úřadu a u silnic II. a III. tř. v rámci území obce s rozšířenou působností Bílina.
 

Registr řidičů

A) Samostatná působnost
Nevykonává
 

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti města Bílina na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma písm. i, j, m);
 2. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů (§ 109,110, 111,112 zákona č. 361/2000 Sb.;
 3. vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.);
 4. uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 – 93 zákona 361/2000 Sb.);
 5. zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičského oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.);
 6. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (119 – 121 zákona č. 361/2000 Sb.);
 7. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;
 8. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů;
 9. vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona 361/2000);
 10. provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.);
 11. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (118c zákona č. 361/2000 Sb.);
 12. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb.);
 13. projednává správní delikty dle § 56 zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 14. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí (§ 2 - 7 zákona 247/2000 Sb.);
 15. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 45 zákona 247/2000);
 16. provádí přezkoušení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle § 52b zákona č. 247/2000 Sb.;
 17. provádí zkoušky po provedeném vstupním školení (§52b zákona č. 247/2000 Sb.);
 18. vydává průkaz profesní způsobilosti (§ 52c zákona 247/2000);
 19. provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 Sb. (§ 54 - 55 zákona 247/2000 Sb.).
 
 

Registr vozidel

A) Samostatná působnost
Nevykonává
 
B) Přenesená působnost
 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Města Bíliny na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon 56/2001);
 2. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona 56/2001);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona 56/2001);
 4. provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona 56/2001);
 5. rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona 56/2001);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona 56/2001);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona 56/2001);
 8. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona 56/2001);
 9. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 a § 66);
 10. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona 56/2001);
 11. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona 247/2000);
 12. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona 56/2001);
 

Správní činnosti

A) Samostatná působnost
Nevykonává
B) Přenesená působnost
 
 1. řeší přestupky na dálnicích a silnicích a přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – 361/2000 Sb.
 2. projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
  1. vede přestupkové řízení v rozsahu stanovené věcné a funkční příslušnosti, zabývá se především problematikou přestupků, kterých se dopouštějí fyzické osoby, nejčastěji řešené delikty jsou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže) a přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na zdraví).
  2. na žádost Policie ČR nebo soudů sděluje, zda s konkrétní osobou bylo v minulosti vedeno přestupkové řízení či nikoli
 3. projednává přestupky dle § 16 a správní delikty dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 4. projednává přestupky dle § 83a správní delikty dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 5. projednává správní delikty dle § 125 zákona č. 361/2000 Sb.;
 6. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce;
 7. uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 94 - 95, 98 - 102 zákona 361/2000 Sb.);
 8. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb.;
 9. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb.);
  1. ve sporných případech přestupkové oddělení spolupracuje se Státním zastupitelstvím Teplice, a to především při posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o podezření z přestupku či trestného činu

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen :

a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, s pokrývkou hlavy je možné předložit fotografii jen v odůvodněných případech, například z náboženských nebo zdravotních důvodů, která svým provedením odpovídá požadavkům příslušné normy.
c) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu, kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný
d) řidičský průkaz Evropských společenství nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu, který žádá o výměnu řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
e) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu, který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu
f) poškozený řidičský průkaz Evropských společenství, jde-li o vydání řidičského průkazu, který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
 
 

K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží :

a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,
c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,
d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,
g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,
h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.
 
 

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

K žádosti se přikládá
a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
b) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby,
d) ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.
 
 

O schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celkurozhoduje ministerstvo na základě písemné žádosti výrobce.

Žádost musí obsahovat
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,
b) obchodní označení, značku (obchodní název stanovený výrobcem) a typ silničního vozidla, jeho systémů, konstrukční části nebo samostatného technického celku silničního vozidla,
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
d) údaje o způsobu zajištění záručního a pozáručního servisu.
 

Žádost musí být doložena těmito doklady:

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
b) informační složkou, která obsahuje údaje, nákresy, fotografie a další doklady stanovené informačním dokumentem pro konstrukci typu silničního vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku,
c) osvědčeními o homologaci typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které tvoří silniční vozidlo,
d) návodem k obsluze silničního vozidla v českém jazyce,
e) prohlášením o zavedení systému řízení jakosti a kontroly výroby.
 
 

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) druh a kategorii silničního vozidla,
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
d) způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.
 

Žádost musí být doložena těmito doklady:

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
b) technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
c) nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
d) návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
e) osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.
 
 

Žádost o přestavbu silničního vozidla musí být doložena těmito doklady:

a) podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
b) návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.
 
 
Poplatky na podání :
Položka 26
Zápis do registru vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3 300Kč
- o motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem
nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500Kč
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800Kč
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500Kč
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700Kč
 
b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100Kč
c) Vydání tabulky registrační značky, za každou tabulku 200Kč
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky, za každou tabulku 500Kč
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel, za každou změnu 50 Kč
f) Vydání řidičského průkazu 50 Kč (prvopis, rozšíření, ztráta, poškození, odcizení)
g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu 50 Kč
h) vydání paměťové karty vozidla 700 Kč
i) vydání paměťové servisní karty 700 Kč
j) vydání paměťové karty řidiče 700 Kč
k)vydání profesního průkazu řidiče 200 Kč

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.
4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.
 
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.(vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) Kč 100
 
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.
4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.
 

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
- typu vozidla nebo samostatného technického celku 2000Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1000Kč
- při hromadné přestavbě vozidel 500Kč
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- vozidla nebo samostatného technického celku 2000Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1000Kč
- při hromadné přestavbě vozidel 500Kč
c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2000Kč
d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500Kč
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku a nebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1000Kč
f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan 500Kč
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) za každý list 50Kč
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.
 

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly 2000Kč
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000Kč
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole 300Kč
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole 100Kč
e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů 1000Kč
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů 100Kč
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200Kč
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700Kč
i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 3000Kč
j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 3000Kč
 
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500Kč
- delší než 6 měsíců 1000Kč
 
b) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy 1000Kč
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500Kč
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.
 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb.............. 10,- Kč
  2. za umístění dočasných stavebazařízení sloužících pro poskytování prodeje............... 10,- Kč
  3. za provádění výkopových prací............................................................................... 5,- Kč
  4. za umístění stavebního zařízení............................................................................. 3,- Kč
  5. za umístění reklamního zařízení ………………………………………................…….. 100,-Kč
  6. za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí...................................................... 40,- Kč
  7. za umístění zařízení cirkusů ................................................................................ 10,- Kč
  8. za umístění skládek............................................................................................ 10,- Kč
  9. za vyhrazení trvalého parkovacího místa................................................................ 5,- Kč
  10. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce................... 10,- Kč
  11. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ......... 10,- Kč.
 2. Stanoví se paušální částka poplatku takto:
  1. za umístění cirkusů ............................................................................... 5 000,- Kč/týden
  2. za umístění jednotlivé atrakce ................................................................ 1 000,- Kč/týden
  3. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

služeb (např. restaurační předzahrádky) ......................................................... 2 000,- Kč/měsíc

 1. za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje.......... 3 000,-Kč/měsíc
 2. za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje.......... 8 000,- Kč/rok.
Vytvořeno 5.9.2017 15:38:23 | přečteno 1246x | tana

Oddělení správních činností v dopravě a přestupků

 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load