ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

V samostatné působnosti

Majetkoprávní oddělení zajišťuje:

 1. Evidenci nemovitého majetku města včetně kontroly jeho inventarizace a hospodaření s ním
 2. Pronájmy a prodej pozemků ve vlastnictví města Bíliny
 3. Prodej, převedení do správy, směna a darování nemovitého majetku
 4. Pasportizace – databáze pozemků
 5. bytová agenda
 6. agenda nebytových prostor
 7. energetika zařízení města
 8. údržba a opravy, kontrola a revize technických zařízení na budovách
 9. vymáhání a evidence pohledávek na nájemné

Oddělení investic zajišťuje:

 1. inženýrsko-investiční činnosti (IIČ)
 2. nákup investic (stroje a zařízení)
 3. výběrová řízení (VŘ)
 4. technického zhodnocení nemovitého majetku

Popis  činnosti odboru

 1. správa bytové agendy
 2. správa nebytových prostor
 3. správa majetkoprávní agendy
 4. kompletní investorsko-inženýrská činnost (IIČ) na investičních akcích a dodávkách charakteru novostaveb, přístaveb, nástaveb, vestaveb, technického zhodnocení při modernizacích a rekonstrukcích, pořízení HIM strojů a zařízení a pořízení technologických souborů vč. souborů nemovitých kulturně historických památek města (jednotlivé fáze: příprava, realizace vyhodnocení, záruční doba)
 5. řízení a kontrola smluvně zajištěné externí právnické či fyzické osoby zajišťující IIČ na vybraných akcích
 6. IIČ plánovaných akcí oprav a údržeb zařazených do plánu
 7. agenda výběrových řízení (VŘ)

Organizační struktura:

 1. úsek IIČ
 2. úsek VŘ
 3. úsek předpisu nájmu
 4. úsek ekonomický
 5. úsek závad a energetiky
 6. úsek přejímek bytů a nebytový prostorů, pasportů

Náplň činnosti odboru :

Úsek IIČ

 1. administrativní činnost vztažená k IIČ
 2. pro zajištění IIČ zajišťuje dokladové části
 3. spolupracuje s místně příslušným stavebním úřadem, odborem dopravy a odborem životního prostředí při vydávání stavebních či kolaudačních povolení, ohlášení či umístění stavby
 4. připravuje podklady pro jednání RM, ZM a odborné komise
 5. předává dokončené stavby a dodávky následným uživatelům a správcům
 6. archivuje projektové a dokladové části IIČ
 7. provádí kontrolu, vyhodnocení a závěrečné vyúčtování akcí
 8. zajišťuje dodržování uzavřených smluvních vztahů
 9. zajišťuje po odborné stránce realizaci stavebních záměrů ostatních úseků

Úsek VŘ

 1. administrativní činnost vztažená k IIČ
 2. připravuje podklady pro jednání RM, ZM a odborné komise
 3. pro VŘ zajišťuje veškeré náležitosti spojené s touto agendou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a interních pravidel města
 4. vede jednání o uzavření smluvních vztahů a předkládá smlouvy statutárním orgánům k podpisu
 5. spolupracuje na sestavování ročních plánů investic, oprav a údržeb ve spolupráci s ostatními odbory a zřizovanými a řízenými organizacemi

Úsek předpisu nájmu

 1. uzavírá nájemní smlouvy vč. výpovědí a změn
 2. provádí měsíční uzávěrky změn a data předává inkasnímu středisku
 3. vede evidenci žadatelů o pronájem či změny
 4. zpracovává podklady pro jednání odborných komisí města
 5. zajišťuje agendu ve styku se správci objektů ve městě
 6. provádí kontrolu sestav a ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním objektů či bytů
 7. provádí vypořádání přeplatků a nedoplatků
 8. zajišťuje spisovou agendu vyplývající z uzavřených nájemních vztahů
 9. připravuje materiály pro jednání RM, ZM a odborné komise
 10. provádí činnost dle náplně práce v objektech města

Úsek ekonomický

 1. zpracovává rozpočet a provádí jeho změny v průběhu roku pro údržbu majetku a investic
 2. zpracovává čtvrtletní rozbory hospodaření
 3. provádí činnost dle náplně práce v agendě ekonomiky a účetnictví
 4. vede agendu příjmu a archivace faktur dle jednotlivých rozpočtových kapitol
 5. spolupracuje na sestavování ročních plánů investic, oprav a údržeb ve spolupráci s ostatními odbory a zřizovanými a řízenými organizacemi

Úsek závad

 1. vede evidenci závad hlášených uživateli bytů vč. pojistných událostí
 2. posuzuje osobně oprávněnost požadavků
 3. provádí namátkové kontroly v domech a bytech
 4. vede a archivuje potřebnou spisovou agendu spojenou s ostatními úseky
 5. zajišťuje opravy bytů i nebytových prostor v potřebné součinnosti s ostatními úseky
 6. při veškeré činnosti vyplývající z náplně práce se řídí platnými právními předpisy
 7. provádí činnost dle náplně práce v objektech města
 8. provádí činnost dle náplně práce v objektech městského úřadu
 9. zajišťuje činnost ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií

Úsek přejímek bytů a nebytových prostor, pasportů

 1. provádí fyzicky přejímky uvolněných bytů a nebytových prostor
 2. vyhotovuje předávací protokoly se všemi potřebnými údaji při přejímkách a předávání
 3. provádí fyzicky předávání bytů a nebytových prostor novým uživatelům
 4. v součinnosti s ostatními úseky vyřizuje vzniklou písemnou agendu
 5. zaznamenává počátek a konec nájemních vztahů
 6. provádí průběžnou aktualizaci pasportů
 7. provádí záznamy přesunů zařizovacích předmětů
 8. podává návrhy na změny kategorie bytových jednotek
 9. vyhotovuje nové pasporty převzatých objektů
 10. archivuje odděleně pasporty bytů a pasporty celých domů v případech prodeje celého objektu
Vytvořeno 5.9.2017 14:04:47 | přečteno 1290x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load