ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace

Řešení životních situací :

 1. Žádost o nájem bytu
 2. Přechod nájmu bytu
 3. Povolení k podnájmu bytu
 4. Žádost o výměnu bytu
 5. Opravy bytů v nájmu
 6. Výpověď z bytu a převzetí bytu z nájmu

Tyto životní situace s vámi vyřešíme :

Kancelář č. 206 - agenda nájmu bytů – paní Procházková Jitka tel. 417 810 970

 1. Žádost o nájem bytu  - formulář s podrobným vysvětlením k dispozici zde-postup podle vnitřní  směrnice o přidělování městských bytů – v souladu se zákonem obcích č. 128/2000 Sb. A v souladu s  § 665, 685,686 zákona  č.  40/1964Sb. (dále jen OZ). Doklady: občanský průkaz, rozhodnutí soudu – např. o rozvodu manželství.
 2. Přechod nájmu bytu – v souladu s § 706,707,708 OZ. Doklady : občanský průkaz.
 3. Povolení k podnájmu bytu – dle § 719  OZ . Doklady: žádost do rady města s odůvodněním.
 4. Žádost o výměnu bytu – formulář k dispozici zde § 715 OZ. Doklady : stávající nájemní smlouvu, evidenční listy, doklady o úhradě nájmu za poslední 2 měsíce, popř. výpis listu vlastnictví- pokud jde o vlastníka bytu, či domu.
 5. Splátky dlužného nájemného – tiskopis „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ k dispozici zde – odst. 2 §711 OZ. Doklady: občanský průkaz
 6. Hlášení počtu osob v domácnosti – hlášení změny  zde - §689 OZ. V případě přistěhování, či odstěhování z domácnosti  je potřebný občanský průkaz a osobní účast dotčeného. V případě narození dítěte- jeho rodný list, v případě úmrtí – Úmrtní list.

Kancelář č. 205 závady, přejímky bytů – paní Charvátová Jana 417 810 974

Hlášení havárií mimo pracovní dobu  : tel.  417 810 975

 1. Opravy bytů v nájmu – hlášení závad v domě telefonicky nebo osobně na místě – v souladu s  § 687 OZ a Nařízením vlády č. 258/1995 Sb.
 2. Opravy domu- společných částí domu – ohlašovací povinnost dle § 692 OZ
 3. Výpovědi z bytu  se podávají zde – formulář k dispozici dle § 710 OZ . Termíny převzetí bytu se domlouvají až po podání výpovědi  zde, nebo  telefonicky. Doklady : občanský průkaz, v případě úmrtí  nájemce –úmrtní list.


Pronájem, výpůjčka nebytových prostor 

Pojmenování (název) životní situace

 • Pronájem, výpůjčka nebytových prostor

Základní informace k životní situaci

 • Jedná se zejména o pronájmy a výpůjčky nebytových prostor v objektech města Bíliny, u kterých byl na vývěsce oznámen záměr pronájmu nebo výpůjčky

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele - fyzicky do podatelny Městského úřadu Bílina, nebo písemně na adresu: Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Písemná žádost adresovaná odboru nemovitostí a investic je po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v radě města, žadatel je o závěrech jednání písemně informován

Na které instituci životní situaci řešit

 • Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Jana Charvátová - odbor nemovitostí a investic, oddělení nemovitostí – nebytové prostory

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doporučujeme k žádosti přiložit kopii výpisu z živnostenského rejstříku, kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné listiny prokazující vznik subjektu, v případě zastupování plnou moc (pokud žadatel žádá jako podnikatel - fyzická nebo právnická osoba)
 •  průkaz totožnosti
   

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • podání žádosti, vyřízení žádosti (s výjimkou pronájmu formou výběrového řízení) je bezplatné
   

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • pronájem či výpůjčka nebytového prostoru cca 2 až 3 měsíce
 1.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Jiné odbory Městského úřadu Bílina, správci inženýrských sítí a jiné další subjekty dle charakteru žádosti (např. dodavatelé médií)
 2.  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • V případě nutnosti doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

 • Směrnice č. 14/99 o výši nájemného z nebytových prostor

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Opravné prostředky se neuplatňují - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) spadá konečné rozhodnutí o pronájmu či výpůjčce nemovitostí výhradně do kompetence Rady města Bíliny

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Zrušení nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce, eventuelně smluvní pokuty dle smlouvy

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor nemovitostí a investic

Kontaktní osoba

 • Jana Charvátová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 31. 03. 2011 

Popis byl naposledy aktualizován

 • 31. 03. 2011

Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina

03. Pojmenování (název) životní situace

Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina;

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o agendu týkající se prodeje nebo pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Bíliny;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a právním úkonům;

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemná žádost adresovaná stavebnímu úřadu – majetkoprávnímu oddělení je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech jednání písemně informován;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti se specifikací jejího předmětu na podatelnu MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina;

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení (2. patro, kanc. č. 304);

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení;
Kdy: dle úředních hodin, popř. po tel. dohodě;
S kým: oprávněná úřední osoba na úseku majetkoprávního oddělení – Ing. Veronika Hýská, tel.: 417 810 888;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Vyplněná žádost (žádost naleznete v záložce „FORMULÁŘE“);
 • Plná moc v případě zastupování;

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V závislosti na jednání orgánů města a zajištění příslušných dokladů;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory MěÚ v Bílině, popř. jiné další subjekty;

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky;

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy;

18. Jaké jsou související předpisy

nejsou;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují konečné rozhodnutí spadá plně do kompetence orgánů města;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách;

21. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Dále se můžete obrátit na stavební úřad – majetkoprávní oddělení
Ing. Veronika Hýská, tel.: 417 810 888, e-mail: hyska@bilina.cz ;
Bc. Aneta Kadeřábková, tel.: 417 810 887, e-mail: kaderabkova@bilina.cz ;

22. Za správnost návodu odpovídá útvar

Stavební úřad – majetkoprávní oddělení;

23. Kontaktní osoba

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni


Vytvořeno 5.9.2017 14:09:37 | přečteno 2819x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load