ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

4. Základní informace k životní situaci:

Zápis dětí do mateřských škol probíhá na území města Bíliny každoročně dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let a k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O přijetí dítěte do mateřské školy musí projevit zájem zákonný zástupce dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Zápis k předškolnímu vzdělávání by měl proběhnout vždy v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (nejčastěji je zveřejněno na úřední desce a  webových stránkách mateřských škol, termíny rovněž  zveřejňuje na webových stránkách a úřední desce Městský úřad Bílina).

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Zákonní zástupci přivedou v předem stanoveném termínu své dítě k zápisu do vytipované mateřské školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na libovolné mateřské škole působící na území města Bíliny.

  telefon   webové stránky  
MŠ M.Švabinského 664 - ředitelství   417 821 067   www.msbilina.cz  
MŠ Antonína Sovy 668 - odloučené pracoviště   417 534 436   
   
MŠ Čapkova 869 - ředitelství   417 823 580   www.mscapkovabilina.cz  
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště   417 823 681   
   
MŠ Síbova 332 - ředitelství   417 823 860   www.ms-bilina.cz  
MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště   417 823 883   
MŠ Aléská 264 - odl. pracoviště (kancelář ředitelky)   417 829 128   
Jesle Žižkovo údolí   417 823 883   

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Zákonní zástupci přijdou s dítětem ve stanovený den zápisu do konkrétní mateřské školy a přinesou s sebou potřebné doklady.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu a doklad o aktuální adrese. Pokud lze zjistit údaje obsažené v těchto dokladech z občanského průkazu rodičů, je možné tyto doklady občanským průkazem nahradit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o přijetí vč. povinných příloh (čestné prohlášení a informovaný souhlas) jsou k dispozici na webu jednotlivých školek,  v papírové formě pak na jednotlivých mateřských školách.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ředitel mateřské školy vydává do 30 dní od konání zápisu ve správním řízení rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze řešit elektronicky, je nutný osobní kontakt s mateřskou školou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.03.2022

29. Datum konce platnosti popisu:


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

4. Základní informace k životní situaci:

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Bílině probíhá dle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým (nejčastěji je zveřejněno na úřední desce a  webových stránkách základních škol, termíny rovněž  zveřejňuje na webových stránkách a úřední desce Městský úřad Bílina).

Je třeba sledovat webové stránky konkrétních základních škol, kde se zákonní zástupci dozví všechny informace k organizaci zápisu (každá škola je má trochu odlišné).

Zákonní zástupci přivedou v předem stanoveném termínu své dítě k zápisu do základní školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na základní škole působící na území města Bíliny. 

  telefon webové stránky
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18,417 823 170 https://www.zslidicka.cz/
   
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824  417 823 663  https://www.zschlum.cz/  
   
Základní škola, Bílina, Aléská 270 417 829 127  https://www.zsaleska-bilina.cz/ 

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tím není dotčeno právo zákonných zástupců požádat o zařazení dítěte do základní školy v jiném školském obvodu. Město Bílina vydalo ikona souboruobecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Bílina.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Pedagogičtí zaměstnanci základní školy provádí při stanoveném termínu zápisu s dítětem vstupní pohovor.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zákonní zástupci dítěte předloží při pohovoru rodný list, doklad o trvalém pobytu a doklad o aktuální adrese. Pokud lze zjistit údaje obsažené v těchto dokladech z občanského průkazu rodičů, je možné tyto doklady občanským průkazem nahradit. Popř. je nutné doložit: v případě pěstounské péče soudní rozhodnutí a v případě cizince povolení k pobytu a pas.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Případné šetření ve školském poradenském zařízení je nutné řešit několik měsíců předem. Pokud již doporučení máte, pošlete do školy jeho kopii nebo doneste  přímo školy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou k dispozici na webu jednotlivých základních škol, dále jsou dostupné na základní škole i v papírové formě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis do základní školy je bezplatný.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ředitel základní školy vydává do 30 dní od konání zápisu ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Celý proces zápisu elektronicky provést nelze. Školy však můžou pro zjednodušení a urychlení  využívat systém Online zápisy, kde rodiče mohou žádost elektronicky vyplnit. Je však potřeba pak formulář vytisknout a podepsat a doručit do školy nebo se dostavit do školy k podepsání. Tento postup je postačující v případě zákazu osobní přítomnosti dítěte u zápisu v době pandemie. Jinak je potřeba se dostavit do školy k zápisu s dítětem.

Školy mohou využívat i online rezervační systém k zápisům, který umožňuje rodičům vybrat si datum a čas a mít tak jistotu, že se jim budou ve škole v tento čas přímo věnovat a celý zápis s nimi provést.

V době zápisu je nutné sledovat webové stránky konkrétní školy, kde jsou zveřejňovány informace, jak bude samotný proces zápisu probíhat.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví

28. Popis byl naposledy aktualizován:

23.03.2022

29. Datum konce platnosti popisu:

Vytvořeno 5.9.2017 13:57:53 - aktualizováno 24.3.2022 7:38:47 | přečteno 459x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load