ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Kontakt na pracovníky poskytující SPOD
Adresa: MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Pracoviště: Žižkovo náměstí 58, Bílina

     
Mgr., Bc. Hana Obracaníková  Mgr. Karin Peková Bc. Martina Kofroňová, DiS.
kurátor pro děti a mládež I  sociální pracovník - NRP I sociální pracovník - terén I
tel.: 417 810 921  tel.: 417 810 914 tel.: 417 810 923
obracanikova@bilina.cz  pekova@bilina.cz kofronova@bilina.cz
     
Mgr. Josef Ponikelský   Jindřiška Hyklová, DiS. Lenka Matišyncová, DiS.
kurátor pro děti a mládež II   sociální pracovník -  NRP II sociální pracovník- terén II
tel.: 417 810 928   tel.: 417 810 938 tel.: 417 810 924
ponikelsky@bilina.cz   hyklova@bilina.cz matisyncova@bilina.cz
 
Bc. Michaela Štěpánková Bc. Lucie Muraňská, Dis.
sociální pracovník NRP- dohody I sociální pracovník - terén III
tel.: 417 810 953 tel.: 417 810 954
stepankova@bilina.cz muranska@bilina.cz
Ing. Bc. Sokolová Miroslava Mgr. Šárka Lasslopová
sociální pracovník NRP - dohody II sociální pracovník - terén IV
tel.: 417 810 913 tel.: 417 810 912
sokolova@bilina.cz lasslopova@bilina.cz

V rámci samosprávy:

 1. sociální služby
 2. zdravotnictví
 3. sociálně-právní ochrana dětí
 4. financování a kontrola organizačních složek Klubu důchodů I, Klubu důchodců II, Pečovatelská služba Bílina
 5. výdej a evidence receptů a žádanek na opiáty a návykové látky
 6. financování a kontrola lékařské pohotovostní služby
 7. vydávání Evropských parkovacích průkazů
 8. předkládání návrhů pro bytovou komisi ve věci přidělování bytů seniorům v domech se soustředěnou pečovatelskou službou, vedení evidence žádosti, účast při jednání bytové komise
 9. pomáhá v činnosti sociálně zdravotní komise
 10. realizace dotačních řízení v sociální oblasti, kontrola dotací z hlediska účelnosti a hospodárnosti  vynaložených prostředků na sociální práci v obci
 11. sledování a zpracovávání dotačních a grantových titulů neinvestičních projektů v oblasti sociálních služeb
 12. koordinace terénní sociální práce
 13. terénní práce
 14. předkládání návrhů radě města k vyjádření obce podle § m33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi a dále jejich zpracování

V přenesené působnosti:

 • shromažďuje a zpracovává poklady pro statistiku (MPSV)
 • připomínkuje zákony pro MPSV a Krajský úřad Ústeckého kraje
 • zabezpečuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí podle příslušných právních předpisů
 • přestupky podle § 59 písm c) ost. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální prevence
 • sociální služby
 • zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka u osob omezených k právním úkonům, kterým bylo rozsudkem Okresního soudu ustanoveno opatrovníkem město Bílina
 • spolupracuje s Policií ČR, Cizineckou policií, Městskou policií, Okresním soudem, Státním zastupitelstvím, MPSV, Krajským úřadem Ústeckého kraje, školami, lékaři, Ministerstvem zdravotnictví, Úřadem práce, Okresní správou sociálního zabezpečení, Střediskem výchovné péče, Probační a mediační službou, zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dalšími obcemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a nestátními organizacemi
 • sociální práce s cílovými skupinami podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a vykonávání dohledu

Sociální práce

Od 01. 01. 2012 na Městském úřadě Bílina, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, působí sociální pracovníci, kteří Vám v rámci své činnosti jsou schopni nabídnout pomoc a bezplatné poradenství při řešení nepříznivých životních situací.

Náplň činností sociálních pracovníků:

 • vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí
 • provádění soc. šetření
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
 • provádění posouzení životní situace klienta
 • spolupráce se zařízeními poskytující soc. služby, s policií, soudy, zdravotnická zařízení, odbory zdejšího úřadu, úřadem práce a dalšími navazujícími institucemi
 • zajištění provozu soc. šatníku
 • zajištění výkonu terénní sociální práce při řešení problematiky národnostních menšin
 • realizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • a jiné…
 • poskytování základního a odborného sociálního  poradenství cílovým skupinám:
 • rodiny s dětmi,
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 • osoby bez přístřeší
 • senioři
 • nezaměstnaní
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • imigranti

Cílem práce sociálních pracovníků je vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb.

Na sociální pracovníky je možné se obrátit také prostřednictvím emailové adresy:

socialni.pracovnik@bilina.cz

Sociální kurátor pro dospělé

Zajišťuje pomoc a poradenství osobám ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu vazby, klienty propuštěné ze školských zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy a osoby ohrožené závislostmi nebo propuštěné ze zařízení pro léčbu chorobných závislostí.

Hlavní náplň práce:

 • základní a odborné poradenství,
 • zprostředkování bydlení,
 • poradenství při řešení dluhové situace,
 • zajištění různých druhů dokladů,
 • zprostředkování dávek pomoci v hmotné nouzi,
 • spolupráce s navazujícími institucemi při individuální práci s klientem /věznice, zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy, úřad práce, probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, zařízení poskytující sociální služby/,
 • návštěva potencionálních klientů v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody, výkonu vazby, ochranné nebo ústavní výchovy.

Žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením či na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, je možné stáhnout na internetových stránkách: http://portal.mpsv.cz/

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

 • vyhledává ohrožené děti
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována

V rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

 • zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí, zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, notářství, Policii ČR, přestupkové komisi
 • v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • činí opatření na ochranu dětí, včetně doby po stanovené pracovní době, v době pracovního volna a klidu, v době svátků uznaných státem (pohotovost na mobilním telefonu)
 • zajišťuje nezbytné podklady pro rozhodnutí soudu, ověřuje sociální, zdravotní a majetkové poměry žadatelů o adopci a pěstounskou péči
 • přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
 • sleduje vývoj dítěte, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
 • vede spisovou dokumentaci o dítěti, které je vhodné do adopce nebo ke svěření do pěstounské péče
 • úzce spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a Krajským úřadem Ústeckého kraje
 • vede spisovou dokumentaci o žadatelích, kteří mají zájem o adopci nebo ke svěření do pěstounské péče
 • sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, tyto děti navštěvuje
 • při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému, účastní se výchovných komisí na školách a jednání přestupkové komise
 • ve vězení navštěvuje mladistvé a nezletilé děti, které jsou umístěné společně s odsouzenou matkou
 • činí nezbytná opatření u dětí nacházející se v cizině bez doprovodu
 • provádí sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině
 • spolupracuje s orgány uvedenými v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí při sdělování údajů
 • zabývá se nezletilými dětmi, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř. násilím mezi dalšími fyzickými osobami
 • zabývá se nezletilými dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj
 • může uložit rodičům povinnost využít služby odborného poradenského zařízení
 • rozhoduje o příspěvku na úhradu pobytu a péče o nezl. dítě, které je na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • rozhoduje o správních deliktech podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Náhradní rodinná výchova

Pokud se o děti rodiče nemohou nebo nechtějí starat, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy, o které vždy rozhodne soud. Právní úpravu řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění i Úmluva o právech dítěte. Formy náhradní výchovy jsou: svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounská péče, poručenství, osvojení (adopce) a ústavní výchova.

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (dále jen „pečující osoba“). Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte. Svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani péči, která musí předcházet osvojení. Má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.  Pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče. Ujme-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou. Povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud, který stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich schopnosti a majetkové poměry.

Do pěstounské péče se svěřují děti, jejichž výchova u rodičů není zajištěna dlouhodobě a tato forma péče o dítě bude pro ně vhodná. Žádost podává občan s trvalým pobytem v Bílině u odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVaZ) zdejšího úřadu, který eviduje žadatele o pěstounskou péči a rovněž děti vhodné ke svěření do pěstounské péče. OSVaZ u žadatelů zprostředkuje na Krajském úřadě v Ústí nad Labem psychologické vyšetření, posouzení jejich způsobilosti a zdravotního stavu, dále zajišťuje nezbytné podklady pro rozhodnutí soudu, ověřuje sociální, zdravotní a majetkové poměry žadatelů. O předpěstounské péči i pěstounské péči vždy rozhoduje příslušný soud. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a ve výchově dítěte má práva a povinnosti rodičů. Právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má však jen v běžných věcech. Pěstounská péče zaniká zletilostí dítěte, jeho úmrtím nebo úmrtím pěstouna. Společná pěstounská péče manželů zaniká rozvodem manželství nebo úmrtím jednoho z nich. Také může být zrušena z důležitých důvodů rozhodnutím soudu či na žádost pěstouna.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo byl výkon zodpovědnosti pozastaven a nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanovuje se dítěti poručník. Ten dítě, když nemá zákonného zástupce,  zastupuje a spravuje jeho majetek do jeho zletilosti.

Osvojení (adopce) je další formou náhradní rodinné péče. Pokud se rodiče nechtějí nebo nemohou o dítě postarat, mohou udělit souhlas k osvojení dítěte, a to nejdříve po 6-ti týdnech po jeho narození písemně u příslušného soudu. Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán. Souhlasu rodičů k osvojení není třeba, jestliže po dobu nejméně 3 měsíců neprojevovali zjevný zájem o dítě, např. jej pravidelně nenavštěvovali, neplnili vyživovací povinnost, neprojevili snahu, aby se dítěte osobně ujali a nebránila jim závažná překážka. Žádost o osvojení dítěte podávají občané na OSVaZ zdejšího úřadu, který zprostředkuje na Krajském úřadě v Ústí nad Labem psychologické vyšetření, posouzení jejich způsobilosti a zdravotního stavu, dále zajišťuje nezbytné podklady pro rozhodnutí soudu, ověřuje sociální, zdravotní a majetkové poměry žadatelů. O předadopční péči i osvojení vždy rozhoduje příslušný soud. Před rozhodnutím soudu o osvojení, musí být dítě v péči budoucího osvojitele na jeho náklady. O osvojení rozhoduje soud nejdříve po uplynutí šesti měsíců, kdy je dítě v péči budoucího osvojitele. Osvojení je zrušitelné, když jej soud z vážných důvodů zruší na návrh osvojence nebo osvojitele. Osvojitel může být zapsán v matrice místo rodiče osvojence. Dítě získává příjmení osvojitele a vztahy k původní rodině zanikají.

Osvojitel musí ručit svým způsobem života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti a musí být způsobilý k právním úkonům.  Mezi osvojitelem a osvojencem musí být i přiměřený věkový rozdíl, mezi nimi vzniká vztah rodič a dítě, rovněž mezi příbuznými vzniká poměr příbuzenský. Pro nároky dle předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění i pro nároky pracovněprávních předpisů je dítě svěřené do osvojení posuzováno jako dítě vlastní.

K nařízení ústavní výchovy přistupuje soud tehdy, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo když z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu zabezpečit.

Vytvořeno 5.9.2017 14:20:16 - aktualizováno 7.11.2017 9:54:41 | přečteno 2187x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load