ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace

Řešení životní situace při domácím násilí

Pod pojmem „domácí násilí“ se rozumí stupňující se opakované násilí fyzické, psychické, ekonomické či sexuální povahy mezi manželi nebo partnery či kombinace těchto jednotlivých forem. Problém „domácího násilí" je však pojímán i v jeho širším významu – tzv. rodinné násilí. Násilí v rodině totiž může mít různé konkrétní podoby od týrání a zanedbávání dětí přes trýznění seniorů až po zmíněné psychické a fyzické násilí mezi mužem a ženou, kteří sdílejí společnou domácnost.
Pokud dojde k fyzickému napadení, je třeba, aby oběť vždy vyhledala lékaře a sdělila mu, jak ke zraněním došlo a kdo je způsobil. Od lékaře je vhodné, aby si oběť vyžádala detailní zprávu o zdravotním stavu po napadení.
Následně se může napadená oběť obrátit s žádostí o pomoc na Policii ČR. Trestní oznámení jsou policisté povinni vždy přijmout. Pokud Policie ČR vykáže pachatele domácího násilí ze společného bytu, intervenční centrum je povinno oběť kontaktovat do 48 hodin od chvíle, kdy se od Policie ČR dozví o vykázání.
Vždy je možné se obrátit též na tísňovou linku Integrovaného záchranného systému 112, příp. linku policie 158 či lékařské pomoci 155.
Krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím poskytují též specializovaná sociální zařízení – intervenční centra.  Nejbližší intervenční centrum, které se specializuje na osoby ohrožené domácím násilím se nachází na adrese: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice.

Veřejný opatrovník 

Omezit svéprávnost člověka lze jen, tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.  Omezit svéprávnost člověka může jen soud.
Osobě, které byla soudem omezena svéprávnost, je soudem jmenován opatrovník, který za takovou osobu činí úkony, jež sama činit nemůže.
Opatrovníkem se přednostně jmenuje příbuzný nebo jiná fyzická osoba, jež splňuje podmínky pro to, aby jím byla jmenována. Předpokladem pro jmenování fyzické osoby opatrovníkem je souhlas této osoby s převzetím funkce opatrovníka. V řízení o jmenování opatrovníka je osoba navržená do funkce opatrovníka účastníkem řízení.
Není-li možné jmenovat opatrovníkem fyzickou osobu (např. proto, že s tím nesouhlasí), ustanoví soud tzv. „veřejného opatrovníka“ – obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízena touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu (nebo jeho zařízení s právní subjektivitou). Jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas.
V případě, že zemře opatrovník (příbuzný nebo fyzická osoba, která byla opatrovníkem jmenována soudem) opatrovnictví nezaniká a dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka dle místa bydliště opatrovance.
Město Bílina (jako veřejný opatrovník) zastupuje osoby, jimž bylo rozhodnutím soudu jmenováno opatrovníkem. Tyto osoby zastupuje ve všech právních úkonech, které za sebe činit nemohou. Má povinnost jednat v jejich zájmu a při výkonu své funkce spolupracovat s příslušným soudem.  Jmenovaný opatrovník činí za klienta právní úkony, spravuje jeho majetek. Spolupracuje např. s úřady a státními institucemi, soudy, zdravotnickými zařízeními, s rodinou, ubytovateli, a dalšími organizacemi a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.
Poskytuje poradenství v této oblasti.
Dohled nad výkonem funkce opatrovníka vykonává příslušný okresní soud, který také schvaluje za opatrovníka úkony neběžné povahy.
Úkony spojené s činností veřejného opatrovnictví za město Bílina  vykonává  odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče:

Bc. Tereza Fořtová, sociální pracovník,
tel.  417 810 972
E-mail: fortova@bilina.cz, kancelář: 206
Soňa Strýčková, DiS., sociální pracovník,
Tel. 417 810 917
E-mail: stryckova@bilina.cz, kancelář. 204
Bc. Věra Kodadová, DiS., vedoucí odd. sociální péče
tel. 417 810 937
E-mail: kodadova@bilina.cz, kancelář č. 209

Vytvořeno 5.9.2017 14:48:46 | přečteno 458x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load