ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

A) V samostatné působnosti:

Činnost vnitřní správy úřadu:

 1. personální agenda zaměstnanců města
 2. mzdová účtárna pro zaměstnance města
 3. hospodářská činnost úřadu
 4. výdajová pokladna
 5. podatelna
 6. informační kancelář – Czech POINT
 7. údržba a úklidové práce
 8. financování a kontrola organizační složky – Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bílina
 9. vydává veřejnou listinu a vede evidenci listin o identifikaci klienta dle zákona č. 253/2008 Sb.,  § 10, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

B) Výkon státní správy v  přenesené působnosti:

 1. matrika
 2. evidence obyvatel
 3. ohlašovna
 4. občanské průkazy a cestovní doklady

V samostatné činnosti:

 1. Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
  • Kompletní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systematizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců organizace
 2. Mzdová účtárna a personální oddělení
  • Vedení mezd zaměstnanců MěÚ, MěP, organizačních složek, veřejně prospěšné práce a zastupitelů včetně srážek z platu, agendu daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • Výdajová pokladna – proplácení cestovních dokladů, nákup zboží a služeb, nákup a evidence kolků
  • Zastupuje personální oddělení
 3. Personální oddělení
  • Kompletní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systematizace personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců
  • Personální agenda pro zaměstnance MěÚ, MěP, organizačních složek, veřejně prospěšné práce: příjem nových zaměstnanců, pracovní smlouvy, platové výměry, platové postupy, výkazy na ČSSZ, ČSÚ, ÚP, zaměstnanecké benefity, přihlášky na školení
 4. Hospodářka
  • Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn
  • Vystavení objednávek na zboží a služby, vedení faktur, sledování splatnosti faktur a proplácení
  • Čtvrtletní výkazy hospodaření
  • Připravování podkladů pro výběrová řízení za odbor správní a vnitřních věcí
  • Vedení a zajišťování skladu kancelářskými potřebami a mycími prostředky, výdej materiálu ze skladu zaměstnancům dle výdejek, vedení evidence o stavu zásob skladu, inventarizace skladu
  • Vyřizování veškeré agendy spojené se zajištěním pohřbu při úmrtí osamělých osob na území města
 5. Podatelna
  • Kompletní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven
  • Přijímání a odesílání poštovních zásilek, elektronická pošta, datové schránky
  • Zajišťování nákupu a výdej stravenek pro zaměstnance
 1. Informační kancelář
  • Zajišťování agendy vyhledávání a vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení pro potřeby občanů, státních orgánů a jiných osob
  • Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
  • Czech POINT, ověřování podpisů a listin, spojovatelka, vydávání rybářských lístků, prodej místenek na zájezdy
  • Vedení příjmové pokladny – poplatky za úkony spojené s vidimací a legalizací

V přenesené působnosti:

 1. Matrika
  • Zasílání matričních dokladů do ciziny s provedením jejich kontroly a legalizace
  • Zajištění státoobčanské a matriční agendy samosprávného celku:
   • Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
   • Vede knihu narození, manželství a úmrtí
   • Vystavuje rodné listy, oddací a úmrtní listy
   • Organizuje a vykonává práci při svatebních obřadech
   • Czech POINT
   • Vítání občánků
   • Zpracování podkladů pro statistiku
   • Vede matriční knihy a sbírky listin
   • Vede matriční knihy a sbírky listin pro obce patřící do jejího správního obvodu vymezeného prováděcím právním předpisem
   • Provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve svém správním obvodu
   • Vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do manželství v cizině, partnerství
   • Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jejího správního obvodu
   • Povoluje změnu jména a příjmení pro osoby s trvalým bydlištěm v jejím správním obvodu
   • Povoluje nahlédnutí do matričních knih
   • Výběr poplatků ve věcech týkajících se matriční agendy – vede příjmovou pokladnu
 2. Evidence obyvatel, ohlašovna
  • Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel
  • Přihlašování a odhlašování osob
  • Příprava podkladů a vedení správního řízení na zrušení trvalého pobytu osob, přidělení čísla popisného novým objektům 
  • Vedení příjmové pokladny - výběr poplatků a pokut podle §21, §21a), §42 až §44a) přestupkového zákona
  • Vedení agendy ztrát a nálezů
 3. Občanské průkazy a cestovní doklady
  • Usměrňování a dohled na plnění povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel
  • Příjem žádostí o vydání občanských a cestovních dokladů
  • Výdej občanských a cestovních dokladů
  • Vede přestupkové řízení v této oblasti
  • Vede příjmovou pokladnu - výběr poplatků a pokut podle § 21, § 21a), § 42 až § 44a), přestupkového zákona
Vytvořeno 5.9.2017 10:33:14 | přečteno 678x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load