ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Působnost Stavebního úřadu MěÚ Bílina:

 • plní funkci stavebního úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

A, V samostatné působnosti

Stavební úřad zajišťuje:

 1. Čerpání a kontroly půjček z Fondu rozvoje bydlení;
 2. Statistika staveb a bytových jednotek;
 3. Přestupková komise podle § 41 přestupkového zákona (na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství);
 4. Přiděluje na základě žádostí a doložení patřičných podkladů čísla evidenční

B, Výkon státní správy v přenesené působnosti

Úřad územního plánování:

 • Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce;
 • Pořizuje územně plánovací podklady;
 • Pořizuje územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností;
 • Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu;
 • Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území;
 • Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti;
 • Podává informace o zastavitelnosti/nezastavitelnosti území (pozemku);
 • Vykonává další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb.
 • Výběr správních poplatků

Stavební úřad

Nejčastější řízení, které stavební úřad provádí:

 • provádí územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu;
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území;
 • vydává územní souhlas, dle své působnosti poskytuje územně plánovací informace koordinuje, usměrňuje a provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování i pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a stavby vodních děl;
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním, vojenským nebo jiným stavebním úřadem;
 • vydává sdělení k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
 • provádí stavební řízení a povoluje změny staveb;
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav;
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby a ke zkušebnímu provozu;
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas se změnou v užívání stavby;
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení;
 • vykonává stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb;
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy; vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku;
 • zabezpečuje agendu souvisící s poskytnutím stavebního příspěvku dle stavebního zákona;
 • nařizuje pořízení dokumentace (pasportu) stavby, provedení údržby stavby a vyklizení stavby, ukládá vlastníkům pozemků nebo staveb aby umožnili provedení staveb a prací ze svých nemovitostí;
 • dle stavebního zákona projednává přestupky a správní delikty, ukládá pokuty;
 • při výkonu státní správy dle stavebního zákona spolupracuje v rámci expertní součinnosti s autorizovanými inspektory, rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácená řízení, rozhoduje o námitkách účastníků zkrácených stavebních řízení;
 • rozhoduje o vstupech na pozemky, ukládá vlastníkům, aby trpěli provedení prací na svých pozemcích nebo stavbách podle zvláštních předpisů;
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednává s investory a projektanty otázky související s přípravou staveb;
 • zpracovává statistická hlášení o výstavbě dle požadavků ČSÚ;
 • vede archív stavebního úřadu, vede evidenci a ukládání jemu zaslané schválené územní plánovací dokumentace, včetně projektové dokumentace a certifikátů zpracovaných autorizovanými inspektory;
 • provádí řízení k odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem;
 • poskytuje náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě;
 • provádí zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli;
 • památková péče;
 • Vyřizování agendy v oblasti památkové péče -  povolování úprav staveb v městské památkové zóně a kulturních památek v Bílině a ve spádové oblasti města;
 • Vyřizování agendy v oblasti archeologie – vydávání stanovisek k zemním pracím v Bílině a ve spádové oblasti města

1. Výčet zákonů a předpisů na úseku územního plánování a stavebního řádu:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění);
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákon o vyvlastnění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu;
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších  úprav;
 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa;
 • vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky

2. Výčet zákonů a předpisů na úseku památkové péče a archeologie:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění, pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 203/2006 Sb.,o některých druzích podpory kultury a o změně některých zákonů;
 • Vyhláška č. 242/1992 novela zákona o státní památkové péči
 • Vyhláška č. 66/1988 kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Další informace z oblasti územního plánování, stavebního řádu, na metodiky a stanoviska k novému stavebnímu zákonu apod. lze dále nalézt na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz(link is external).

FORMULÁŘE

Územní rozhodování:

 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení; o změně vlivu stavby na využití území;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena a) až c) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena d) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
 • Podnět k pořízení regulačního plánu
 • Žádost o vydání regulačního plánu
 • Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace
 • Formulář pro poskytovatele dat pro ÚAP

Povolování staveb:

 • Ohlášení stavby;
 • Žádost o stavební povolení;
 • Oznámení stavby (posouzené autorizovaným inspektorem);
 • Souhlas obecného stavebního úřadu se stavbou dle §15 zák. č. 183/2006 Sb.

Užívání staveb:

 • Oznámení o užívání stavby;
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 • Oznámení změny v užívání stavby;

Odstranění staveb:

 • Ohlášení odstranění;

Památková péče:

 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. (kulturní památka);
 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. (památková zóna);

Jiné:

 • Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) města Bíliny;
 • Žádost o provedení místního šetření;
 • Žádost o dohledání projektové dokumentace nebo její části (např.: kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, doložka nabytí právní moci, atd.)
Vytvořeno 6.9.2017 9:53:10 | přečteno 727x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load