ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina získalo 2. místo v celostátní soutěži Zlatý erb, v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city za PORTÁL OBČANA

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Životní situace

Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení

03. Pojmenování (název) životní situace
Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení;
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze povolit odstranění stavby, terénních úprav a zařízení je řešeno (§ 128 a násl.);
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné ohlášení odstranění a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
neuvedeno;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny podle stavebního zákona a správního řádu;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
V případě, že pro odstranění stavby je třeba povolení, které se vydává formou rozhodnutí, okruh účastníků řízení upravuje správní řád. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • pokud stavební úřad k odstranění vydal pouze sdělení – nejsou opravné prostředky.
 • pokud bylo odstranění stavby povolenou formou rozhodnutí - lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

03. Pojmenování (název) životní situace
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlašování upravuje § 104 - 108 stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci odboru stavební úřad ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Ohlášení není zpoplatněno;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
23. Kontaktní osoba
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku územního souhlasu upravuje § 96 stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání územního souhlasu není zpoplatněno;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení
 • jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
K oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem. O vydání územního souhlasu jsou též informovány příslušné dotčené orgány;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon v § 120 stavebního zákona;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stavebník nebo též vlastník stavby (§120 odst. 3);
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Změna v užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), upraveno v § 126 a § 127 SZ;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
upraveno v § 126 a § 127 zák. č. 183/2006 Sb.;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • souhlas není zpoplatněn;
 • V případě, že je změna užívání řešena v rámci řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, stanovuje výši správního poplatku zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 127);
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle stavebního zákona a správního řádu;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Žádost o územně plánovací informaci

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územně plánovací informaci;
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o
 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Jen žadatel;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné sankce;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 
Žádost o územní rozhodnutí

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územní rozhodnutí;
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
04. Základní informace k životní situaci
 • Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122);
 • V § 122 je stanoveno, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku užívání staveb upravuje § 119 a následující stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Kolaudační souhlas není vydáván v rámci řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí. Lhůty upravuje§ 122 stavebního zákona:
 • stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
 • pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas;
 • jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže;
 • stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle uvážení stavebního úřadu;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Žádost o vydání stavebního povolení

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání stavebního povolení;
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují vydání stavebního povolení všechny stavby, terénní úpravy a zařízení neuvedené v § 103 a § 104 tohoto zákona;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavební řízení je upraveno v § 109 a následujících stavebního zákona;
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy: v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením stavebních prací, atd.;
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku stavebního řádu;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 112) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
23. Kontaktní osoba
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Závazné stanovisko na úseku památkové péče

03. Pojmenování (název) životní situace
a) Obnova kulturní památky - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava památky (modernizace, nástavba, přístavba) nebo jejího prostředí;
b) Stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti, která není    kulturní památkou, ale je  v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky;
04. Základní informace k životní situaci
O  vydání závazného stanoviska  k obnově ..... žádá: 
a) u kulturní památky – vlastník;
b) u nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo ochranném
pásmu nemovité  kulturní památky – vlastník, správce, uživatel; (dálepodle bodu 03);
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník kulturní památky nebo zástupce na základě plné moci, v některých případech uživatel, správce; (dálepodle bodu 04);
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti o vydání závazného stanoviska vč. příloh; (dále podle bodu 10);
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
a) Informace na webových stránkách města Bíliny;
b) Informace na stavebním úřadě;
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy: v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením obnovy,stavby, terénních úprav, úpravy dřevin aj.;
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku památkové péče;
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
a) Žádost o vydání závazného stanoviska;
b) Doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí;
c) Kopie katastrální mapy  se zákresem předmětu obnovy, restaurování, rekonstrukce, stavby, úpravy dřevin  aj.;                            
d) Dokumentace, projektová dokumentace, restaurátorský záměr ( je-li zpracován);
e) Plná moc v případě zastupování;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů až 60 dnů podle náročnosti řízení;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník kulturní památky  a odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem;
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Přístup do kulturní památky nebo na nemovitosti v ochranném pásmu a ústní jednání;
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 20/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů azákon č. 500/2004 Sb. správní řád;
18. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o ČNR č. 20/1987 Sb. o  státní památkové péči;
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení  rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u odboru, který napadené rozhodnutí – závazné stanovisko vydal  (stavební úřad);
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a) Podle § 35zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné  k podnikání;
b) Podle § 39zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku;
21. Nejčastější dotazy
Nejsou;
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů a v jiné formě
Ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších  předpisů;
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou;
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Stavební úřad – památková péče;
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Vytvořeno 6.9.2017 10:39:36 | přečteno 320x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load