ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb

(podle zákona 106/1999 Sb.)

1. Název (údaje o organizaci):

oficiální název

Město Bílina

adresa

Břežánská  50/4, 418 31 Bílina

telefon  (spojovatelka-ústředna)

417 810 811

Fax

417 810 815

oficiální stránky

https://www.bilina.cz

podatelna elektronické pošty

ePodatelna@bilina.cz

podatelna

přízemí budovy Městského úřadu Bílina

bankovní spojení

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ a DIČ

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky

Qdtb7vx

starostka

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

Další online zdroje

Úřední deska

2. Důvod a způsob založení:

Město Bílina vzniklo jako územní samosprávná jednotka podle zákona č. 128/2000 § 1, (zákon o obcích), a podle § 2 tohoto zákona vystupuje ve všech právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Město Bílina je veřejnoprávní korporací. Samosprávné orgány města jsou Zastupitelstvo města Bíliny a Rada města Bíliny.
Městský úřad Bílina tvoří starostka, místostarostka, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městský úřad vede starostka. Tajemník městského úřadu odpovídá za plnění úkolů úřadu starostovi v samostatné i v přenesené působnosti města.
V samostatné působnosti spravuje město Bílina svoje záležitosti podle zákona 128/2000 Sb., § 35. Přenesenou působnost vykonává v rozsahu zvláštních zákonů pro výkon státní správy podle zákona 128/2000 Sb., § 61.
Město Bílina je povinný subjekt pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízený úřad je Krajský úřad Ústeckého kraje. Dozor vykonává ministerstvo vnitra.

3. Organizační struktura:

Schéma vnitřní struktury najdete v sekci „Městský úřad“, ve složce „Organizační  struktura“ – organizační schéma Městského úřadu Bílina.
V sekci „Městský úřad“ ve složce „Odbory MěÚ“ vyhledáte všechny jednotlivé odbory.
U každého odboru naleznete vždy rubriky:
 • Náplň činnosti  (viz také níže – bod 14)
 • Kontakty
 • Formuláře (viz také níže - bod 12)
 • Životní situace  (viz také níže - bod 13)

4. Kontaktní spojení:

4.1

Kontaktní poštovní adresa

418 31  Bílina, Břežánská 50/4

4.2

Adresy úřadoven pro

osobní návštěvy

Sídlo hlavní úřadovny:
Bílina, Břežánská 50/4
Pracoviště:
- vedení města
- kancelář úřadu
Odbory:
- finanční
- správní a vnitřních věcí
- nemovitostí a investic
- stavební úřad a životní prostředí
Úřadovna:
Bílina, Želivského 50/1
Odbor:
- školství kultury a sportu
Úřadovna:
Bílina, Seifertova 1
Odbory :
- dopravy
- obecní živnostenský úřad
Úřadovna :
Bílina, Žižkovo nám. 58
Odbor :
- sociálních věcí a zdravotnictví

4.3

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00–12:00 a 12:30–18:00
Úterý: 07:00–11:30 a 12:00-14:00
Středa: 07:00-12.00 a 12:30-18:00
Čtvrtek: 07:00–11:30 a 12:00-14:00
Pátek: 07:00-13:00 (není úředním dnem)

4.4

Telefonní čísla

Ústředna: 417 810 811
Přímé spojení: k vyhledání na stránkách www.bilina.cz
Sekce Městský úřad
Rubrika: odbory MěÚ
nebo v sekci Kontakty

4.5

Čísla faxu

417 810 815

4.6

Adresa internetové stránky

www.bilina.cz

4.7

Adresa e-podatelny

ePodatelna@bilina.cz

4.8

Další elektronické adresy

e-maily na jednotlivé pracovníky: příjmení@bilina.cz
www.bilina.cz - úřední deska

5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna a.s.,  č.ú. 19-1060440379/0800
Variabilní i konstantní symboly – dle dispozic příjemce platby. 

6. IČ: 00266 230

7. DIČ: CZ 00266 230

8. Dokumenty:

9. Žádosti o informace:

Informace poskytují:
 • Všechny odbory městského úřadu,
 • Odbory poskytují informace ústní a písemné.
Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání
žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena. V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
V případě, že městský úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Informace:
 • Ústní – neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření,
 • Písemné
Na webových stránkách městského úřadu je možno získat tiskopis „ikona souboruŽádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“).
Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. Písemně na adresu:
Městský úřad
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
2. Prostřednictvím ePodatelna@bilina.cz
3. Osobně přes podatelnu městského úřadu v pracovní době
Centrální evidence těchto žádostí je vedena v kanceláři úřadu (sekretariátu).
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti:
 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede:
 • Název,
 • Identifikační číslo,
 • Adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny ePodatelna@bilina.cz. Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Lhůty pro poskytnutí informace:
 • Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • V případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.
Neposkytnutí nebo omezení informace:
 • Městský úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů.
 • V případě dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 • Pokud se informace vztahuje výlučně k interním předpisům městského úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí městského úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do dob, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji městský úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.  Právo odepřít informaci trvá po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Opravné prostředky proti rozhodnutí:
Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
 1. povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání,
 2. nadřízení orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovní dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit,
 3. při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podatelna MěÚ Bílina
Městský úřad Bílina
Břežánská 50/4
418 31 B í l i n a
Telefon: 417 810 811
Elektronická podatelna:  ePodatelna@bilina.cz
Způsob a postup, jak podat žádost či učinit podání najdete v bodě 9 a 10.
Pro zasílání žádosti lze využít i portál občana.

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí Městského úřadu v Bílině a města Bíliny:

Podávání opravných prostředků :
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.:
 • Odvolání se podávají na Městský úřad v Bílině, Podatelna MěÚ.
 • Odvolání se podávají ve lhůtě 15 dnů, za podmínek stanovených správním řádem.
 • Proti rozhodnutí při projednávání přestupku v tzv. zkráceném blokové řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí dle zákona 128/2000 Sb., § 127, odst. 3 (zákon o obcích) zrušit Krajský úřad v Ústí na Labem.
 • Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možné učinit podání.
 • Proti rozhodnutí při projednávání přestupku v blokovém řízení se nelze odvolat.
2. Přezkum obecně závazné vyhlášky města Bílina:
 • Odporuje-li obecně závazná vyhláška města zákonu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy.Nezjedná-li město do 30-ti dnů nápravu, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí úřad i starostu města.
 • Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá- li rozpor této vyhlášky se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení písemného vyhotovení městskému úřadu.
 • Ministr vnitra podá do 15- ti dnů od pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky města návrh na její zrušení k Ústavnímu soudu, který o věci rozhodne.
 • Zjedná- li orgán města Bíliny nápravu dříve, před rozhodnutím Ústavního soudu, Ministerstvo vnitra zruší své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky do 15 dnů.
3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo patření orgánu města Bílina:
 • Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku města, vyzve krajský úřad ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 30 dnů, navrhne krajský úřad k dalšímu řízení věc Ministerstvu vnitra, které ji svým rozhodnutím vyřeší, bez postoupení Ústavnímu soudu.
 • Tento přezkum se netýká případů porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.
4. Informace veřejnosti o opravných prostředcích podle bodů 2 a 3:
 • Pozastaví-li ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky města, nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí se neprodleně toto rozhodnutí ministerstva po dobu 15-ti dnů na úřední desce Města Bílina.
5. Přezkum nařízení Města Bílina:
 • Při výkonu přenesené působnosti vydává město „Nařízení města“. Odporuje-li zákonu, je postup opravných prostředků obdobný, jako v bodě 2.
6. Opravné prostředky proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím:
 • Podávání opravných prostředků je upraveno a lze je vyhledat v části 9 „Povinně zveřejňovaných informací“.

12. Formuláře :

 • Standardně používané formuláře v elektronické podobě naleznete v sekci „Městský úřad“, složka „Odbory MěÚ“, vždy u příslušného odboru úřadu, v rubrice „Formuláře“.
 • Všechny úředně využívané tiskopisy formulářů získáte v tištěné podobě vždy na příslušném odboru úřadu, příslušného k vyřizování podání podle jeho působnosti, vykonávané v rozsahu dle rubriky „Náplň činnosti“.
 • K vyhledávání formulářů lze rovněž využívat i rubriku „Návody na řešení životních situací“ dle bodu 13. těchto povinných informací.
 • Formuláře na Portálu občana

13. Návody na řešení životních situací:

Prostřednictvím těchto zveřejněných návodů získáte užitečné informace pro řešení mnoha problémů, otázek a situací v běžném životě, se kterými se obracíte na Městský úřad Bílina.
Návody jsou  uvedené ve složce „Odbory MěÚ“, vždy u příslušného odboru úřadu, v rubrice „Řešení životních situací“.
Oblasti životních situací spadají vždy do působnosti a kompetencí příslušných odborů v našem úřadě takto:
Osobní doklady
Občanství
Ověřování listin
 • Matrika, evidence obyvatel,
ohlašovna, občanské a cestovní doklady,
přestupková komise, pokladna, podatelna,
Czech POINT

Bydlení

Doprava a komunikace

Přestupky

Finance a poplatky

Finanční odbor

Majetkové věci města

Podnikání – živnostníci
Podnikatelé

Obecní živnostenský úřad

Sociální zabezpečení
Zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Stavební činnosti:
 • územní plánování a stavební řízení
 • památková péče
 • ostatní stavby
Životní prostředí:
 • lesní hospodářství a myslivost
 • vodní hospodářství
 • odpadové hospodářství
 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana ovzduší
 • ochrana zeměd.půdního fondu
Pro žívotní situace je možné také využít portál občana.
Zároveň je možné využívat pro ostatní životní situace i odkaz na Portál veřejné správy viz

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž město Bílina jedná a rozhoduje:
podle nichž obec jedná a rozhoduje:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

upravujících další práva občanů k povinnému subjektu:

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Přehledy nejdůležitějších právních předpisů,podle kterých se vedou řízení, jednání a rozhodování v přenesené působnosti Městským úřadem Bílina, jsouuvedené ve složce „Odbory MěÚ“, vždy u příslušných jednotlivých odborů úřadu, v rubrice „Náplň činnosti“.

14.2 Vydané předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení  města Bílina jsou zařazené podle jednotlivých ročníků jejich vydání.

15. Úhrady za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb.

ikona souboru15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad u odvolání nebo stížností

Nadřízený orgán doposud nevydal Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřené.

16.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence nejsou uzavřené.

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Bílina, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20, 50 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území města Bílina
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Bílina
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o STŘETU ZÁJMŮ

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 15 let

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města Bílina starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 1 rok

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 5, 20 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: 10 let

Řízení podle stavebního zákona

 • Účel zpracování: vedení územního a stavebního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: stavebník
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Bílina
 • Doba uchování: po dobu životnosti stavby


19. Rejstříky

Vytvořeno 28.4.2011 11:04:19 - aktualizováno 2.11.2017 8:33:32 | přečteno 5824x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load