ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb.

Informace evidenčního orgánu

k podání čestného prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon)

 
Registr oznámení:
 
Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

 
Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán  jsou:
 
členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
vedoucí zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu, podílející se na výkonu správních činností.
 
Termíny podání čestných prohlášení :
 
Oznámení o:

osobním zájmu,
• jiných vykonávaných činnostech,
• majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
• příjmech a závazcích
 
podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář elektronicky vyplněním formuláře.

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Postup při nahlížení do registru:

Dle § 13 odst. 3 Zákona každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě, v rozsahu stanoveném Zákonem, do registru oznámení. Do oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 Zákona je možné nahlížet na základě žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování. V případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. 

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených Zákonem. 

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 .


Vytvořeno 3.2.2012 8:06:33 - aktualizováno 3.2.2012 10:08:30 | přečteno 671x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load