ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuální informace

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

byla zpracována v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a ve vazbě na ustanovení § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Celý text návrhu zprávy bude vyvěšen na úřední desce v termínu od 1. září 2022 do 4. října 2022

  Celý text Zprávy naleznete ikona souboru ikona souboruZde

  • v tištěné podobě bude k nahlédnutí na Městském úřadě Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, ÚÚP, Břežánská 50/4, Bílina ve 3. patře v úřední dny pondělí a středa a mimo úřední dny dle dohody.

Oznámení o vystavení návrhu zprávy bude formou veřejné vyhlášky doučeno 15. dnem ode dne vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce.

OD 16.9.2022 do 4.10.2022 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k „návrhu zprávy“.

Písemné připomínky zasílejte na adresu pořizovatele: Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.

Dotčené orgány a Krajský úřad Ústeckého kraje, jako nadřízený orgán, mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy, uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu, vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad uplatní u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od doručení návrhu zadání.

Každý může své písemné připomínky k návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách, se v souladu s ust. §47 odst. (2) stavebního zákona nepřihlíží.

Přehled platných ÚPD v ORP Bílina

28.3.2022 11:42:26 | přečteno 647x | ernest | Celý článek
 

Přehled rozpracovaných ÚPD v ORP Bílina

28.3.2022 11:41:58 | přečteno 398x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 28.6.2019 7:56:14 - aktualizováno 4.9.2020 12:29:53 | přečteno 810x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load