ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina získalo 2. místo v celostátní soutěži Zlatý erb, v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city za PORTÁL OBČANA

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP OHNÍČ

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

návrh územního plánu OHNÍČ

Městský úřad Bílina, jako úřad územního plánování podle §6 odst. 1 v souladu s §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona), pořizovatel Územního plánu Ohníč, v souladu  s  §53 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s §20 a §22 stavebního zákona a ve smyslu ust. §172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje zahájení řízení o návrhu

územního plánu OHNÍČ

Veřejné projednání se bude konat dne 10. listopadu 2021 (středa) od 15.00 hodin v budově Mateřské školky, Ohníč 30.

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad projektanta územního plánu.

Při veřejném projednání budou dodržena aktuální hygienická a epidemiologická opatření platná k datu konání veřejného projednání.

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, která podle §53 odst. (2) stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné projednání. 

V návrhu územního plánu došlo k následujícím úpravám, které byly vyhodnoceny jako podstatná úprava vyžadující opakované veřejné projednání:

1.  Úprava trasy regionálního biokoridoru RBK 564.

2.  Vypuštění návrhové plochy 131-K a 130-K z důvodu úpravy průběhu regionálního biokoridoru RBK 564.

3.  Vypuštění lokálního biocentra LBC 5 z důvodu úpravy průběhu regionálního biokoridoru RBK 564.

4.  Vymezení části plochy 85-Z jako plochy stabilizované.

5.  Rozšíření stabilizované plochy „VS – výroba smíšená“ o p.p.č. 104/17, k.ú. Ohníč.

6.  Změna způsobu využití  p.p.č. 259/4 a 251/29 v k.ú. Ohníč z ploch „NL – les“ na „NK – krajinná zeleň.

7.  Vyjmutí cesty na části pozemků p.č.  452, 63/5, 63/14 a 63/12 v k.ú. Křemýž a části p.p.č. 55/5 v k.ú. Ohníč ze zastavěného území.

8.  Do textové části VÝROKU do kapitoly „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byla do podmíněně přípustného využití pro plochy  „BI – bydlení příměstské“ stanovena podmínka pro plochu 20-Z. 

Ostatní koncepce již projednaných částí územního plánu zůstává beze změn a není předmětem opakovaného veřejného projednání.

Upravený návrh Územního plánu Ohníč  bude vystaven 

k veřejnému nahlédnutí v termínu od  08.10.2021 do 18.11.2021

u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, Břežánská 50/4, 3. patro - odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování,  kancelář č. 304 v úřední dny (pondělí, středa), mimo úřední dny dle domluvy na tel:  417 810 879 a na Obecním úřadě Ohníč v úřední dny (pondělí, středa), mimo úřední dny dle domluvy. 

Zároveň je dokumentace zveřejněna v elektronické podobě viz. níže:

DOKUMENTACE NÁVRHu ÚZEMNÍHO PLÁNU OHNÍČ:

Textová část:

1) ikona souboruVýrok

2) ikona souboruOdůvodnění

3) Příloha č. 1 – ikona souboruTabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby

4) Příloha č. 2 – ikona souboruTabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond

Grafická část:

1) ikona souboruVýkres základního členění území

2) ikona souboruHlavní výkres

3)ikona souboru  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4)ikona souboru Koordinační výkres

5) ikona souboruVýkres širších vztahů

6) ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

INFORMACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ:

Veřejným projednáním se rozumí veřejná prezentace návrhu územně plánovací dokumentace veřejnosti se zajištěním odborného výkladu, který provede pořizovatel ve spolupráci se zpracovatelem.

Obsah veřejného projednání je rozdělen do dvou fází: první fázi představuje  odborné seznámení veřejnosti s  upraveným návrhem Územního plánu Ohníč, druhou fázi představuje veřejná diskuze založená na vystoupeních občanů a jejich dotazech zodpovídaných pořizovatelem a zpracovatelem.

INFORMACE K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK, NÁMITEK A STANOVISEK:

§ Nejpozději do 18.11.2021:

o  může každý dle ust. § 53 odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit k upraveným částem návrhu územního plánu své PŘIPOMÍNKY

o  v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 53 odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou proti upraveným částem návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti (dle § 23 stavebního zákona) podat NÁMITKY, ve kterých uvedou jejich odůvodnění a vymezí území dotčené námitkou na samostatné grafické příloze. Vlastníci pozemků a staveb a oprávněný investor  k námitce doloží údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená vlastnická práva.

o  Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněnySTANOVISKA.

§ Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje  nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

§ Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji, podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na adresu Městského úřadu Bílina, OSÚŽP – úřad územního plánování, Břežanská 50/4, 418 31  Bílina.

§ Formuláře pro uplatnění připomínek a námitek jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách Městského úřadu Bílina na www.bilina.cz pod odkazem Městský úřad/Územní plánování/ Aktuální informace.

§ K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


 

FORMULÁŘE pro možnost uplatnění připomínky či námitky:


Vytvořeno 8.10.2021 8:23:12 - aktualizováno 8.10.2021 8:28:18 | přečteno 0x | a.pevna
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load