ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně analytické podklady

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

správního území obce

 s rozšířenou působností Bílina

5. úplná aktualizace 2020

Městský úřad Bílina jako obec s rozšířenou působností pořídil k 31.12.2020  v souladu s §28 odst. (1) zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), 5. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Bílina. Jejich úplné znění je zveřejněno na této stránce.

První územně analytické podklady byly pořízeny v roce 2008, jejich 1. úplná aktualizace pak v souladu se stavebním zákonem v roce 2010 a další 2., 3. a 4. aktualizace vždy v následujících dvouletých cyklech 5. pak ve čtyřletém cyklu.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Územně analytické podklady ORP Bílina byly dle §29  stavebního zákona projednány s obcemi ve správním obvodu ORP Bílina. Na základě §5 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚAP ORP Bílina dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ikona souboru„Doklad o projednání“.

I. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY:

TEXTOVÁ ČÁST (v pdf):

ikona souboruRozbor udržitelného rozvoje územ ORP Bílina

Přílohy textové části (v pdf):

 1. Kartogramy vybraných jevů.

     2. Karty obcí:

GRAFICKÁ ČÁST (v pdf): 

Jednotlivé výkresy:

1. ikona souboruVÝKRES HODNOT

2. ikona souboruVÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

3. ikona souboruVÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

4. ikona souboruVÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH


II. INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE A O JEJÍM VLASTNICTVÍ

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty dle §27 stavebního zákona jako podklad pro aktualizaci územně analytických podkladů.

Informace o technické infrastruktuře jsou zveřejněny prostřednictvím webové aplikace, která obsahuje data technické infrastruktury (STAV, ZÁMĚR), která byla poskytnuta jednotlivými správci inženýrských sítí úřadu územního plánování při obci s rozšířenou působností Bílina v rámci pravidelné aktualizace dat územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování , úřad územního plánování proto nezodpovídá ze jejich správnost a úplnost. Zveřejněné informace nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.

Web_aplikace

Přístup do webové aplikace ÚAP-TI  - ZDE -

Mapová aplikace poskytuje  přehled o průběhu inženýrských sítí v zájmovém území obce s rozšířenou působností Bílina tj. obce Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, Měrunice, Světec.

Mapová aplikace obsahuje tyto skupiny vrstev z územně analytických podkladů:

 • Zásobování vodou
 • Odvádění a čištění odpadních vod
 • Zásobování el. energií
 • Zásobování plynem
 • Zásobování teplem
 • Veřejné osvětlení
 • Produktovody
 • Telekomunikace
 • Kolektory
 • Kompletní sítě (možnost zapnutí všech liniových a bodových objektů najednou)

Součástí mapové aplikace jsou dále tyto podkladové vrstvy:

 • katastrální mapa
 • územní identifikace (aktuální data z RÚIAN: správní hranice, adresní místa, stavební objekty a ulice)
 • letecké snímky ORP / města

Aplikace umožňuje, díky způsobu uložení dat v datovém skladu GIS v jednotném datovém modelu ÚAP T-MAPY, variabilně zobrazit data kompletních sítí nebo po jednotlivých tematických oblastech. Návod k obsluze webové aplikace naleznete po spuštění aplikace v horní liště pod záložkou „O aplikaci“.


První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3. a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.


III. GEOGRAFICKÁ DATABÁZE - MAPA ÚAP -  KULTURNÍ HODNOTY

Data válečných hrobů jsou zpracována v geografické databázi územně analytických podkladů ORP Bílina, a budou přidána do výkresu hodnot v rámci 6. úplné aktualizace. Data válečných hrobů za ORP Bílina byla zároveň nahrána do datového skladu Geoportálu územního plánování Ústeckého kraje. Přístup do webové aplikace   - ZDE -

Válečné hroby kopie kopie

  uap.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Strukturální  fondy - Integrovaný operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vytvořeno 31.1.2011 14:19:48 - aktualizováno 15.2.2021 11:29:02 | přečteno 2519x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load