ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územní studie

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA

Územní studie, ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území anebo jako  podklad k pořízení územně plánovací dokumentace (územního plánu nebo regulačního plánu)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.

Územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je ale podkladem neopomenutelným a stavební úřad musí v územním řízení přihlížet k výsledku řešení územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

ÚS - POD CHLUMEM_2, obrázek se otevře v novém okněÚzemní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plocha Z20, plocha se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Územní studie je zpracována v měřítku 1:1000 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, veřejné vybavenosti a pozemků dopravní a technické infrastruktury včetně napojení této lokality na dopravní skelet města.  

DOKUMENTACE ÚS POD CHLUMEM je k nahlédnutí:

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

 1. ikona souboruHlavní výkres
 2. ikona souboruVýkres širších vztahů
 3. ikona souboruZákres nad ortofotomapou
 4. ikona souboruDopravní a technická infrastruktura
 5. ikona souboruKoordinační výkres
 6. ikona souboruEtapizace a návrh na dělení a scelování pozemků

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ - aktualizace 

ÚS - TP -2, obrázek se otevře v novém okněÚzemní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plochy Z 13A, Z 13B, Z 13C, Z 13D, Z 16, Z 17A, Z 17B, Z 19A, Z 19B, Z 60, Z 69, Z 70, Z 75, Z 76, N 02, N 03, N 06, N 48, N 49, N 51, N 52.  Plochy se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“,  „OS – tělovýchovná a sportovní zařízení“, „ZO – plochy ochranné a izolační zeleně“ a „DS – dopravní infrastruktura silniční“. Územní studie je zpracována v měřítku  1:1600 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, sportovně rekreační činnost, veřejná prostranství, veřejnou vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení této lokality na dopravní skelet města. 

DOKUMENTACE ÚS TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ je k nahlédnutí:

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí v TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

 1. ikona souboruSituace širších vztahů
 2. ikona souboruČlenění území
 3. ikona souboruHlavní situace - CELKOVÁ
 4. ikona souboruHlavní situace – SEVERNÍ ČÁST - SEKTORY A, B
 5. ikona souboruHlavní situace – STŘEDNÍ ČÁST - SEKTORY C, D
 6. ikona souboruHlavní situace – JIŽNÍ ČÁST - SEKTORY E, F
 7. ikona souboruDopravní řešení 
 8. ikona souboruProstorová regulace - SEKTOR A, B
 9. ikona souboruProstorová regulace - SEKTOR C, D
 10. ikona souboruProstorová regulace - SEKTOR E, F
 11. ikona souboruNávrh na dělení a scelováni pozemků
 12. ikona souboruKoordinační výkres – SEVERNÍ ČÁST - SEKTORY A, B, C, D
 13. ikona souboruKoordinační výkres – SEVERNÍ ČÁST - SEKTORY E, F
 14. ikona souboruSituace celková - ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY
 15. ikona souboruVýkres technické infrastruktury - SEVERNÍ ČÁST - SEKTORY A, B, C, D
 16. ikona souboruVýkres technické infrastruktury - JIŽNÍ ČÁST - SEKTORY E, F
Vytvořeno 31.1.2022 16:10:37 | přečteno 1958x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load