ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Ledvice

Územně plánovací dokumentace Ledvice

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDVICE 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP LEDVICE

Rozhodnutím zastupitelstva města č. 210/2020 bylo schváleno pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ledvice (dále jen "ÚP") zkráceným postupem dle §55a - §55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Vydaný formou opatření obecné povahy, č. 1/2022

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyla Změna č.1 Územního plánu Ledvice účinnosti 19.7.2022.

Zastupitelstvem města Ledvice v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících (až §174)  správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva města Ledvice č. 428/2022 ze dne 23.06.2022.

Povinností obce je zajistit po vydání změny územního plánu tzv. „úplné znění“, které představuje „územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho změny“

Změna č.1 Územního plánu Ledvice zahrnuje katastrální území Ledvice.

Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá Změna č.1 Územního plánu Ledvice (dále jen ZM č.1 ÚP Ledvice), která byla vydána formou opatření obecné povahy, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání této změny formou opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Ledvice  a Městského úřadu Bílina.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

S celým obsahem Změny č.1 Územního plánu Ledvice je možné se seznámit:

  • v tištěné podobě na Městském úřadě Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice nebo u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, ODŽPaSÚ-ÚÚP, Břežánská 50/4, Bílina, 3.p, kancelář č. 304 v úřední dny pondělí, středa, mimo úřední dny dle domluvy.
  • dálkovým přístupem pak na webových stránkách MěÚ Bílina (viz níže). 

 

Změna č.1 Územního plánu Ledvice obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění. (viz. níže).

TEXTOVÁ ČÁST ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP LEDVICE

GRAFICKÁ ČÁST:

  • ikona souboruVýkres základního členění území                                                              1:5 000/ 1:2 000
  • ikona souboruHlavní výkres                                                                                              1:5 000/ 1:2 000
  • ikona souboruKoordinační výkres                                                                                      1:5 000/ 1:2 000

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č.1 ÚP LEDVICE

GRAFICKÁ ČÁST:

VÝROK

  • ikona souboruHlavní výkres                                                                                                1:5 000/ 1:2 000

ODŮVODNĚNÍ

  • ikona souboruKoordinační výkres                                                                                       1:5 000/ 1:2 000

  • ikona souboruVýkres širších vztahů                                                                                    1:100 000/ 1: 50 000

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

ikona souboruVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Ledvice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

ikona souboruOpatření obecné povahy – č. 1/2022 – ÚP Ledvice

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022 je textová a grafická část Územního plánu Ledvice viz výše.


ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDVICE

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ledvice byla Zastupitelstvem města Ledvice schválena dne 06.05.2020 usnesením č. 210/2020

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP Ledvice je k nahlédnutí ikona souboru- ZDE -

Vytvořeno 28.8.2013 16:11:56 - aktualizováno 16.6.2021 13:03:37 | přečteno 493x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load