ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina získalo 2. místo v celostátní soutěži Zlatý erb, v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city za PORTÁL OBČANA

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Pečovatelská služba

Druh organizace: Ostatní organizace

Havířská 582/27, Bílina 41801

Tel.: +420417821009
E-mail: pecovatelky.bilina@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Kalivodová

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba má zázemí na adrese Havířská 582/27, Bílina.


Poslání a cíl služby 

Posláním pečovatelské služby je, podporovat uživatele zachovat důstojný život a soběstačnost ve svém přirozeném prostředí. Poskytovat odbornou péči, která vychází z přání, potřeb, schopností a dovedností uživatele. Pečovatelská služba, je uživatelům poskytována pracovníky v přímé péči na základě sociálního šetření. Napomáháme uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a udržovat vazby na svou rodinu a osoby blízké. Služba, je poskytována v domácnostech uživatelů.

Cílem Pečovatelské služby Bílina je: 

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a sebeobsluhy
 • Zachovávat u klienta stávající zdravotní stav a podporovat jeho zlepšení
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • Uživatel, který setrvává v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 • Poskytování takové služby, která bude pro uživatele cenově dostupná

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby, se sníženou soběstačností v důsledku věku, zdravotního stavu, nebo v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie:

 • bez omezení věku

 

Působnost 

Služba poskytována dle potřeb uživatelů na správním území města Bíliny, včetně spádových obcí: Hostomice, Měrunice, Žichov, Hrobčice, Razice, Mrzlice, Červený Újezd, Mukov, Kučlín, Mirošovice, Chouč, Tvrdín, Ledvice, Ohníč, Němečky, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř.

Služba je poskytována uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, a to v úkonech nezbytných pro každodenní péči. Ze sociálního šetření vyplynou potřeby, které by měla PSB zajistit a následně se nastaví plán péče. Na základě potřeb nastaví sociální pracovnice s uživatelem individuální plán, který se reviduje minimálně jednou za šest měsíců.


Doba poskytované péče: 

dnu

pracovní doba

pracovní doba 

Pondělí

7:00-15:30 (kapacita: 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Úterý

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Středa

7:00-15:30  (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Čtvrtek

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Pátek

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Sobota

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Neděle

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Svátky

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

 

Oblasti poskytované péče 

Pečovatelská služba Bílina poskytuje pečovatelskou službu v rozsahu činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 

Osobní hygiena

 • Denní hygiena - úkony denní běžné hygieny, péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči, péče o uši
 • Mytí a koupání - mytí těla a koupání
 • Výkon fyziologické potřeby

 

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Oblékání - oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, celková úprava vzhledu

 

Samostatný pohyb

 • Změna polohy - změna polohy na lůžku, vstávání a ulehání na lůžko, stání a sezení, polohovací a fixační pomůcky
 • Manipulace s předměty - přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby
 • Pohyb ve vlastním prostoru - pohyb ve vlastní domácnosti
 • Pohyb mimo domácnost – chůze, pohyb mimo vlastní domácnost

 

Zajištění stravování

 • Příprava a příjem stravy - příprava stravy, přijímání stravy, zajištění potravin, zajištění stravy

 

Péče o domácnost

 • Udržování domácnosti - úklid a údržba domácnosti, úklid a údržba vlastního prostoru, péče o lůžko
 • Péče o oblečení, boty - péče o prádlo, oblečení a boty
 • Udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů - udržení tepelné pohody a zajištění vody v domácnosti, obsluha domácích spotřebičů
 • Nakládání s odpady - nakládání s odpady

 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • Společenské kontakty - navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • Orientace – v čase, místě a osobách
 • Komunikace – schopnost srozumitelně se vyjádřit
 • Využívání běžně dostupných veřejných služeb – využívání veřejných služeb a zapojení do sociálních aktivit odpovídajících věku


Seberealizace

 • Vzdělávání - získání znalostí a dovedností
 • Pracovní uplatnění - příprava na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění
 • Oblíbené činnosti - oblíbené činnosti


Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

 • Zdravotní prevence - znalost opatření pro zajištění bezpečí
 • Zdraví - provedení jednoduchého ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu
 • Zdravá výživa - znalost zásad zdravé výživy


Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí  

 • Finanční a majetková oblast
 • Základní doklady - platné osobní doklady
 • Účast na veřejném životě - uplatňování politických práv
 • Ochrana práv - ochrana před zneužíváním

 

Podpora rodičovských kompetencí

 • Péče o děti

 

Realizace pečovatelské služby

 • sociální pracovnice provádí rozbor potřeb uživatele (sociální šetření), sociální poradenství
 • dohodnuté výkony provádějí kvalifikované pečovatelky
 • služby se poskytují v domácnosti uživatele
 • uživatel je seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele, které jsou součástí smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • uživatel je seznámen s úhradami za poskytnuté služby, které jsou dány sazebníkem úhrad, který je v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby s účinností od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami
 • vyúčtování služeb se provádí na základě výkazu pečovatelek, který uživatel stvrdí svým podpisem, úhrada je možná platbou hotově, převodem nebo platební kartou a to vždy proti dokladu o platbě
 • při nespokojenosti uživatele s poskytovanou službou organizace postupuje podle Pravidel pro vyřizování stížností
 • uživatel může poskytovateli smlouvu vypovědět okamžitě bez udání důvodu
 • poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 1. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 dnů,
 2. jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby
 • smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně


Zásady při poskytování pečovatelské služby

 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství. Například: získání informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, nebo jejího předcházení.
 • Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté péče prostřednictvím pečovatelské služby, musí zachovávat lidskou důstojnost osob, musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů, musí na uživatele působit aktivně a podporovat rozvoj jejich soběstačnosti.
 • PSB poskytuje službu v partnerském smluvním vztahu mezi klientem a PSB (např. službu lze kdykoli rozšířit, zúžit, nebo bez udání důvodu zrušit)
 • PSB spolupracuje s rodinou nebo osobou blízkou
 • Zaměstnanci mají ke klientovi profesionální a lidský přístup
 • Zaměstnanci poskytují službu v souladu s interní dokumentací PSB (např. metodika práce, standardy kvality, včetně všech příloh).


Kontaktovat nás můžete: Po-Pá 7:00-15:30 hodin

Vedoucí pečovatelské služby Bílina

Ing. Markéta Kalivodová

417 821 009 mob. Tel. 727 947 640

Sociální pracovnice

Bc. Veronika Nusková

727 947 641

Znak KÚ, obrázek se otevře v novém okně


V současnosti probíhá aktualizace dokumentace pečovatelské služby. Vytvořeno 6.9.2017 16:43:16 | přečteno 1979x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load