ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Pečovatelská služba

Druh organizace: Ostatní organizace

Havířská 582/27, Bílina 41801

Tel.: +420417821009
E-mail: pecovatelky.bilina@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Kalivodová

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba má zázemí na adrese Havířská 582/27, Bílina.


Poslání a cíl služby 

Posláním pečovatelské služby je, podporovat uživatele zachovat důstojný život a soběstačnost ve svém přirozeném prostředí. Poskytovat odbornou péči, která vychází z přání, potřeb, schopností a dovedností uživatele. Pečovatelská služba, je uživatelům poskytována pracovníky v přímé péči na základě sociálního šetření, kdy zjišťujeme jestli se uživatel nachází v nepříznivé sociální situaci (viz popsáno níže) . Napomáháme uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a udržovat vazby na svou rodinu a osoby blízké. Služba, je poskytována v domácnostech uživatelů.

Cílem Pečovatelské služby Bílina je: 

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a sebeobsluhy
 • Zachovávat u klienta stávající zdravotní stav a podporovat jeho zlepšení
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • Uživatel, který setrvává v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 • Poskytování takové služby, která bude pro uživatele cenově dostupná

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby, se sníženou soběstačností v důsledku věku, zdravotního stavu, nebo v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie:

 • bez omezení věku

 

Působnost 

Služba poskytována dle potřeb uživatelů na správním území města Bíliny, včetně spádových obcí: Hostomice, Měrunice, Žichov, Hrobčice, Razice, Mrzlice, Červený Újezd, Mukov, Kučlín, Mirošovice, Chouč, Tvrdín, Ledvice, Ohníč, Němečky, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř.


Doba poskytované péče: 

dnu

pracovní doba

pracovní doba 

Pondělí

7:00-15:30 (kapacita: 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Úterý

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Středa

7:00-15:30  (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Čtvrtek

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Pátek

7:00-15:30 (kapacita 10 pečovatelek, 1 sociální pracovnice)

15:30-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Sobota

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Neděle

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

Svátky

7:00-21:00 (kapacita 1 pečovatelka)

 

Pečovatelská služba je poskytována na základě sociálního šetření, kdy sociální pracovnice zjišťuje jestli se klient (žadatel o službu) nachází v nepříznivé sociální situaci. 

Nepříznivá sociální situace

Pečovatelská služba je poskytována uživateli (zájemci o službu), který se nachází v nepříznivé sociální situaci, díky které je ohrožen sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučen je. Pro definování nepříznivé sociální situace je nezbytné splnění dvou podmínek:

 • Není schopen sám uspokojit své potřeby
 • Nemá zdroj k uspokojení potřeb (vlastní zdroje, osoba blízká, širší komunita, finanční zdroje, veřejně dostupné zdroje)
Služba je poskytována uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, a to v oblastech nezbytných pro každodenní péči. Ze sociálního šetření vyplynou potřeby, které by měla PSB zajistit a následně se nastaví plán péče. Na základě potřeb nastaví sociální pracovnice s uživatelem individuální plán, který se reviduje minimálně jednou za šest měsíců.

Oblasti poskytované péče 

Pečovatelská služba Bílina poskytuje pečovatelskou službu v rozsahu činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Rozsah poskytovaných služeb

Poskytování služeb je zaměřeno na podporu a pomoc při naplňování potřeb uživatelů v těchto základních oblastech:

osobní hygiena

 • denní hygiena (ranní a večerní hygiena, česání a mytí vlasů)
 • mytí a koupání (sprchování, koupání, ošetření pokožky)
 • výkon fyziologické potřeby (použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek)

 

běžné úkony péče o vlastní osobu

 • oblékání (oblékání, svlékání, obouvání, úprava vzhledu)

 

samostatný pohyb

 • změna polohy (změna polohy na lůžku, vstávání, sezení, použití pomůcek)
 • manipulace s předměty (přemísťování předmětů denní potřeby)
 • pohyb ve vlastní domácnosti
 • pohyb mimo domácnost (chůze, procházky mimo domov)

 

zajištění stravování

 • příprava stravy (příprava nápojů, ohřev stravy, servírování)
 • příjem stravy (najedení, napití, porcování stravy)
 • zajištění stravy (zprostředkování s dodavatelem obědů na územním celku ORP Bílina, donáška obědů)

 

péče o domácnost

 • úklid a udržování domácnosti (umytí nádobí, vytření podlahy, úklid koupelny, setření prachu, vynášení koše, zalévání květin, převlékání lůžkovin)
 • péče o oblečení a obuv (praní, věšení a žehlení prádla, úklid prádla)
 • udržení komfortu a obsluha spotřebičů (větraní, topení, obsluha domácích spotřebičů)

 

zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty (podpora pro rodinné a sousedské kontakty formou návštěv, hovorů, online komunikace)
 • orientace (podpora orientace ve vlastní domácnosti, mimo domov, poznávání osob)
 • využívání veřejných služeb (využívání pošty, banky, návštěva obchodu)

 

seberealizace

 • realizace oblíbených činností (sledování TV, poslech hudby, aktivizační činnosti – ruční práce, procvičování jemné motoriky, používání internetu)

 

péče o zdraví a bezpečí

 • prevence (prevence pádu, používání pomůcek, přivolání pomoci)
 • zdraví (návštěva lékaře, dohled nad léky, dodržování pitného a dietního režimu)

 

uplatnění práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • hospodaření (provádění úhrad za bydlení a služby, jiné platby)
 • finance a majetek (podpora při řešení dluhů, exekucí, převod majetku nebo darování)
 • využití sociálních dávek a jiných výhod (zajištění příspěvku na péči, průkazu ZTP, důchodu)

 

podpora rodičovských kompetencí


Poskytování pečovatelské služby je nastaveno na základě sociálního šetřeni. Sociální šetření je uskutečněno sociální pracovnicí, která nastaví službu v souladu s Regionální kartou sociálních služeb (viz. příloha: 40_Regionalni karta sluzeb - PS_UK_2019)

Realizace pečovatelské služby

 • sociální pracovnice provádí rozbor potřeb uživatele (sociální šetření), sociální poradenství
 • dohodnuté výkony provádějí kvalifikované pečovatelky
 • služby se poskytují v domácnosti uživatele
 • uživatel je seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele, které jsou součástí smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • uživatel je seznámen s úhradami za poskytnuté služby, které jsou dány sazebníkem úhrad, který je v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby s účinností od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami
 • vyúčtování služeb se provádí na základě výkazu pečovatelek, který uživatel stvrdí svým podpisem, úhrada je možná platbou hotově, převodem nebo platební kartou a to vždy proti dokladu o platbě
 • při nespokojenosti uživatele s poskytovanou službou organizace postupuje podle Pravidel pro vyřizování stížností
 • uživatel může poskytovateli smlouvu vypovědět okamžitě bez udání důvodu
 • poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 1. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 dnů,
 2. jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby
 • smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně


Zásady při poskytování pečovatelské služby

 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství. Například: získání informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, nebo jejího předcházení.
 • Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté péče prostřednictvím pečovatelské služby, musí zachovávat lidskou důstojnost osob, musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů, musí na uživatele působit aktivně a podporovat rozvoj jejich soběstačnosti.
 • PSB poskytuje službu v partnerském smluvním vztahu mezi klientem a PSB (např. službu lze kdykoli rozšířit, zúžit, nebo bez udání důvodu zrušit)
 • PSB spolupracuje s rodinou nebo osobou blízkou
 • Zaměstnanci mají ke klientovi profesionální a lidský přístup
 • Zaměstnanci poskytují službu v souladu s interní dokumentací PSB (např. metodika práce, standardy kvality, včetně všech příloh).


Kontaktovat nás můžete: Po-Pá 7:00-15:30 hodin

Vedoucí pečovatelské služby Bílina

Ing. Markéta Kalivodová

417 821 009 mob. Tel. 727 947 640

Sociální pracovnice

Bc. Veronika Nusková

727 947 641

Znak KÚ, obrázek se otevře v novém okně 

ČEZ_nadace, obrázek se otevře v novém okně 

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okněPoradna pro neformální pečující:

Poradna slouží široké veřejnosti (není jen pro klienty pečovatelské služby). Může jí navštívit kdokoli, kdo potřebuje sociální poradenství v oblasti péče o osobu blízkou. 

Je nutné se předem telefonicky objednat na tel čísle 727 947 640 

Adresa: Havířská 582/27, 418 01 Bílina (Dům se soustředěnou pečovatelskou službou - Nová přístavba)

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou osoby, se sníženou soběstačností v důsledku věku, zdravotního stavu, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci.

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie:

 • bez omezení věku

Poskytujeme poradenství pro pečující osoby v oblastech: 

 • sociální dávky pro OZP a seniory (např. PnP, PnMob)
 • dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, na dietu aj)
 • průkaz pro osoby se zdravotním postižením (využití průkazu OZP - například parkování, dálniční známka aj.)
 • možnosti využití sociálních a návazných služeb, řešení konkrétní situace klienta (toto se řeší dle dané situace té rodiny a možnostech - finančních, dle bydliště - jaké služby daný region nabízí aj.) 
 • poskytnutí informace v oblasti možností využití zdravotních služeb (např. domácí péče, rehabilitace v domácím prostředí, popřípadě zdravotní zařízení např. REMED Meziboří) 
 • poskytování poradenství v oblasti využití kompenzačních pomůcek (jaké pomůcky jsou vhodné, nové trendy v péči v určitých oblastech aj.)
 • poradenství v oblasti úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (jaký lékař muže kompenzační pomůcky předepsat, co podléhá schvalování zdravotní pojišťovnou aj.)
 • péče o imobilního uživatele - nácvik polohování a manipulace s imobilní osobou, jaké pomůcky jsou vhodné, úprava domácího prostředí aj.

Vytvořeno 6.9.2017 16:43:16 | přečteno 7884x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load