ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Výroční zpráva za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

 o činnosti v oblasti poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje územní samosprávný celek, Město Bílina, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

Počet podaných žádostí o informace:

V roce 2010 bylo u povinného subjektu podáno 5 podnětů k poskytnutí informace uplatněných na základě žádosti. 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí informace:

V roce 2010 nebylo povinným subjektem vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace:

V roce 2010 nebylo u povinného subjektu podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech vydaných výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastupování:

Žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu v roce 2010 podán nebyl. 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

V roce 2010 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence. 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

V roce 2010 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytnutí informace. 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2010 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na centrální elektronickou adresu povinného subjektu nebo na elektronické adresy jednotlivých vedoucích zaměstnanců nebo prostřednictvím datových schránek.

V roce 2010 poskytl povinný subjekt tyto další informace:

  • cenová mapa města Bílina,
  • prodej bytů,
  • realizované, probíhající či připravované projekty revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření. 

Odložení žádosti o poskytnutí informace § 14 odst. 5 písm. a) zákona:

V roce 2010 nebyla povinným subjektem žádná žádost odložena.

STATISTICKÉ ÚDAJE:

I. Přehled podaných žádostí v období 2006-2010

Rok

Počet podaných žádostí

2006

4

2007

0

2008

3

2009

8

2010

5

II. Přehled o počtu dnů, v nichž byla písemná žádost o poskytnutí informace poskytnuta

Počet kal. dnů

Počet žádostí o poskytnutí informace

1

3

2

1

3

0

4

0

5-19

0

20

1

III. Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informace

Odbor

Počet žádostí o poskytnutí informace

Kancelář tajemníka

3

Odbor nemovit. a investic

0

Odbor dopravy

0

Odbor správ. a vnitř. věcí

0

Odbor životního prostředí

1

Stavební úřad

0

Obecní živnostenský úřad

0

Odbor finanční

1

Odbor soc. věcí a zdrav.

0

Odbor školství a kultury

0

Odbor interního auditu

0

Vyhotovila: Ing. Krejčová Petra, e-mail: krejcova@bilina.cz, 417 810 840, 602 113 769

V Bílině, dne 11.01.2011

Vytvořeno 16.3.2011 17:16:55 - aktualizováno 29.9.2016 20:23:17 | přečteno 538x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load